Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sigade Aafrika katku ennetamine ja tõrje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sigade Aafrika katku ennetamine ja tõrje

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/60/EÜ – sigade Aafrika katku tõrje erieeskirjad

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sigade Aafrika katk on sigadel esinev üldjuhul surmaga lõppev nakkushaigus, millel on tõsised sotsiaal-majanduslikud ja rahvatervisega seotud tagajärjed. Direktiivis sätestatakse ennetamise, tõrje ja likvideerimise meetmed.

PÕHIPUNKTID

  • Euroopa Liidu (ELi) riigid peavad tagama, et igast sigade Aafrika katku kahtlusest tuleb viivitamata teatada riiklikele ametiasutustele. Kinnitatud uurimistulemustest tuleb teatada Euroopa Komisjonile ja teistele ELi riikidele. Diagnoosimisega peavad tegelema heakskiidetud laborid, kes tuginevad ametlikule diagnoosimisjuhendile.
  • Kui taudi esinemist ei saa välistada, tuleb majand seada järelevalve alla ning keelata taudi levitada võivate sigade, sigadest saadud toodete, materjalide ja jäätmete igasugune liikumine. Kõrvaliste isikute ja sõidukite sisenemine majandisse ja sealt väljumine on keelatud.
  • Kui taudi esinemine on ametlikult kindlaks tehtud, tuleb kõik majandis olevad sead surmata ja nende korjused ümber töötada. Liha, materjalid või jäätmed, mis võivad olla saastunud, tuleb hävitada, töödelda või käidelda, et tagada viiruse hävimine. Erandi võib teha nakatunud majandi koosseisu kuuluvatele eraldi tootmisüksustele, kus on ainult terved loomad. Majandi ümber tuleb kehtestada vähemalt 3 km raadiusega ohustatud tsoon ja 10 km raadiusega järelevalvetsoon.
  • Kui taud esineb tapamajas või transpordivahendis, tuleb kõik taudile vastuvõtlikud sead surmata ja kõik materjalid käidelda. Ruumid, sõidukid ja varustus, mis võib olla saastunud, tuleb puhastada ja desinfitseerida.
  • Metssigade nakkuskahtluse korral peavad ELi riigid teavitama sigade omanikke ja jahimehi ning uurima iga mahalastud või surnuna leitud uluksiga. Tuleb määratleda nakkuspiirkond ja võtta seal asuvad majandid järelevalve alla. Samuti võib kehtestada jahikeelu.
  • Dokument SANCO/7138/2013 sisaldab suuniseid sigade Aafrika katku seire ja tõrje kohta metssigadel.
  • Iga kuue kuu tagant peavad ELi riigid esitama komisjonile taudi likvideerimise kava ja andma aru edusammudest.
  • Sigade Aafrika katku vaktsiinide kasutamine on praegu keelatud. Seda nõuet võidakse edaspidi muuta, et võtta arvesse teaduse ja tehnika valdkonna arengut.
  • ELi riigid peavad koostama situatsioonplaanid, võttes arvesse kohalikke tegureid (nagu sigade asustustihedus), mis võivad tõenäoliselt mõjutada viiruse levikut.
  • Komisjoni eksperdid võivad teha kohapealset kontrolli, et tagada käesoleva direktiivi ühetaoline kohaldamine.

Kehtetuks tunnistamine

Käesolev direktiiv tunnistatakse kehtetuks määrusega (EL) 2016/429 alates 21. aprillist 2021.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 9. augustist 2002. ELi riigid pidid selle oma riigisisestesse õigusaktidesse üle võtma 1. juuliks 2003.

TAUST

Lisateave

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade Aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade Aafrika katkuga (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27–46)

Direktiivi 2002/60/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 26. mai 2003. aasta otsus 2003/422/EÜ sigade Aafrika katku diagnostika käsiraamatu heakskiitmise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2003) 1696 all) (ELT L 143, 11.6.2003, lk 35–49)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Viimati muudetud: 20.10.2016

Top