Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loomade heaolu vedamise ajal – peatuspaikade suhtes kohaldatavad eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loomade heaolu vedamise ajal – peatuspaikade suhtes kohaldatavad eeskirjad

KOKKUVÕTE:

nõukogu määrus (EÜ) nr 1255/97, mis käsitleb ELi kriteeriume kontrollpunktidele ja millega muudetakse loomade vedamisel kasutatavaid teekonnaplaane

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse nõuded loomade pikamaaveol ELi piires kasutatavatele kontrollpunktidele, kus loomad viibivad kohustuslike peatuste ajal vähemalt 12 tundi. Nende eesmärk on tagada loomade optimaalsed heaolutingimused.

PÕHIPUNKTID

 • Kontrollpunktid peavad
  • asuma piirkonnas, mille suhtes ei kohaldata loomade tervisega seotud piiranguid;
  • olema riikliku veterinaararsti vastutusalas;
  • läbima korralise kontrolli vähemalt kaks korda aastas;
  • vastama kõigile asjaomastele loomade tervist käsitlevatele ELi õigusaktidele;
  • järgima üksikasjalikke tervishoiu- ja hügieeninõudeid, ehitusstandardeid ja tegevuseeskirju. Need nõuded hõlmavad loomade allapanu, peale- ja mahalaadimisvahendeid ning loomade ravimist peatuspaigas viibimise ajal.
 • Kontrollpunkte kasutatakse üksnes neid läbivate loomade vastuvõtmiseks, söötmiseks, jootmiseks, puhkamiseks, hoidmiseks, hooldamiseks ja lähetamiseks.
 • Erinevatesse saadetistesse kuuluvad loomad võivad peatuspaigas samal ajal viibida üksnes juhul, kui nende tõendatud tervislik seisund on ühesugune.
 • Asjaomane riiklik ametiasutus kiidab kontrollpunkti heaks ja annab sellele numbri. Luba võib piirduda teatavate liikide või loomade teatavate kategooriate ja tervisliku seisundiga.
 • Kontrollpunktide omanikud peavad
  • võtma vastu üksnes asjaomaste ELi õigusaktide alusel sertifitseeritud või identifitseeritud loomi;
  • tagama loomade eest hoolitsemise ning nende toitmise ja jootmise vastavalt vajadusele;
  • kutsuma kohale loomaarsti, kui see on vajalik looma ravimiseks või hukkamiseks;
  • kasutama personali, kellel on asjakohane väljaõpe ja ametialane pädevus;
  • teavitama asjaomaseid ametiasutusi saadetise lähetamisest ühe tööpäeva jooksul;
  • teavitama pädevat asutust viivitamata kõigist eeskirjade eiramistest.
 • ELi riik peab peatama kontrollpunkti kasutamise, kui seal rikutakse tõsiselt loomade tervishoiu ja heaolu nõudeid. ELi riik teavitab Euroopa Komisjoni ja teisi ELi riike.
 • Enne loomade kontrollpunktist lahkumist peab riiklik veterinaararst kinnitama, et loomad on võimelised teekonda jätkama.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1999.

TAUST

1. detsembril 2009. aastal jõustunud Lissaboni lepingus tunnistatakse, et loomad on teadvusega olendid. Sellest tulenevalt tuleb ELi poliitikas igakülgselt arvestada nende heaoluga seotud nõudeid.

EL on võtnud vastu eraldi õigusakte, mis käsitlevad:

Lisateave: vt Loomade heaolu – peamised saavutused (Euroopa Komisjoni veebileht).

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. juuni 1997. aasta määrus (EÜ) nr 1255/97 ühenduse kriteeriumide kohta peatuspaikadele ja direktiivi 91/628/EMÜ lisas osutatud teekonnaplaanide muutmise kohta (ELT L 174, 2.7.1997, lk 1–6)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/97 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1–44)

Nõukogu 21. juuni 2004. aasta otsus 2004/544/EÜ loomade kaitset rahvusvaheliste vedude ajal käsitleva Euroopa konventsiooni allakirjutamise kohta (ELT L 241, 13.7.2004, lk 21)

Viimati muudetud: 11.04.2016

Top