Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lammaste katarraalne palavik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lammaste katarraalne palavik

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2000/75/EÜ – eeskirjad lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi ja selle hilisemate muudatustega sätestatakse üksikasjalikud meetmed lammaste katarraalse palaviku* tõrjeks ja likvideerimiseks ning kehtestatakse meetmed haiguspuhangu korral.

PÕHIPUNKTID

  • Lammaste katarraalse palaviku viiruse esinemise kahtlusest või kinnitusest teatatakse enne meetmete võtmist asjaomase ELi riigi pädevale asutusele.
  • Katarraalse palaviku juhtumi kahtluse korral on veterinaararsti ülesanne seada taudikahtlane kari järelevalve alla, koostada loomade ja ruumide loend, korraldada epidemioloogiline küsitlus, kohaldada loomade liikumiskeeld, töödelda loomi insektitsiididega ja hävitada surnud loomade korjused.
  • Kui haigus leiab kinnitust, siis laienevad meetmed kõikidele majanditele* 20 kilomeetri raadiuses. Lisaks laieneb ohustatud tsoon nakatunud majandi ümber vähemalt 100 kilomeetri raadiusesse, kus kõik loomad tuleb tuvastada ning nad ei tohi tsoonist lahkuda. Vastav asutus peab kohaldama epidemioloogilise järelvalve programmi. Samuti võib selles tsoonis alustada vaktsineerimisprogrammiga.
  • Järelevalvetsoon ulatub vähemalt 50 km väljapoole ohustatud tsooni piire, kus võetakse samu meetmeid loomade tuvastamise, liikumise piiramise ja järelevalve osas nagu ohustatud tsoonis, kuid selles on vaktsineerimine keelatud. Nimetatud tsoone võib vastavalt olukorrale laiendada või kitsendada.
  • Vaktsineerimine on lubatav konkreetse riski hindamise tulemuste alusel ja tingimusel, et enne vaktsineerimise läbiviimist teavitatakse Euroopa Komisjoni. Kulude katteks võib anda mingil määral toetust.
  • Esialgse direktiivi jõustumisest alates on kättesaadavad uued inaktiveeritud vaktsiinid ning nende kasutamine 2008. ja 2009. aasta haiguspuhangute ajal andis lammaste katarraalse palaviku tõrjes märkimisväärseid tulemusi. Nüüd eelistatakse inaktiveeritud vaktsiine vanematele elusvaktsiinidele, millega kaasnes teatav viiruse leviku oht.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda on kohaldatud alates 22. detsembrist 2000. aastast. ELi riigid peavad selle oma siseriiklikusse õigusesse üle võtma 1. jaanuariks 2002. aastaks.

Direktiiv 2000/75/EÜ asendatakse määrusega (EL) 2016/429 alates 20. aprillist 2021. aastast.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Lammaste katarraalne palavik: mittenakkav sääskede kaudu edasi kanduv mäletsejate, peamiselt lammaste viirushaigus. Sümptomiteks on haavandid, lonkamine ja viljakusprobleemid. Tõhusat ravi ei ole, nakatunud loomad võivad surra mõne päeva jooksul, ellujäänud loomade ravi võib kesta mitu kuud. Haigus ei ole inimestele ohtlik.
Majand: põllumajandus- või muu ettevõte, kus alaliselt või ajutiselt kasvatatakse või peetakse lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlikku liiki kuuluvaid loomi.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74–83)

Direktiivi 2000/75/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks („loomatervise määrus“) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 24. juuli 2008. aasta otsus 2008/655/EÜ, millega kiidetakse heaks teatavate liikmesriikide kavad lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kohta ja määratakse kindlaks 2007. ja 2008. aasta eest antava ühenduse rahalise toetuse suurus (ELT L 214, 9.8.2008, lk 66–69)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 5. detsembri 2003. aasta otsus 2003/845/EÜ kaitsemeetmete kohta teatavate loomade, nende sperma, munarakkude ja embrüote impordil Albaaniast, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ja Serbiast ja Montenegrost seoses lammaste katarraalse palavikuga (ELT L 321, 6.12.2003, lk 61)

Viimati muudetud: 23.10.2017

Top