Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Salmonella ja teiste zoonootilise toimega mõjurite kontroll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Salmonella ja teiste zoonootilise toimega mõjurite kontroll

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 2160/2003, mis käsitleb inimeste tervise kaitsmist salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite eest

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on tagada Salmonella avastamine ja tõrje kõikidel tasanditel, eriti esmatootmisel (antud kontekstis lindude ja muude elusloomade aretamine ja kasvatamine) ja loomasöödas, et vähendada selle esinemist ja ohtu rahvatervisele.

PÕHIPUNKTID

Salmonella on tervete lindude ja imetajate seedetraktis levinud bakter, mis võib saastunud toidu, peamiselt munade ja sealiha ning vähemal määral linnuliha kaudu nakatunud inimestel põhjustada haigust nimega salmonelloos. Põhilised sümptomid on palavik, kõhulahtisus ja kõhukrambid.

Reguleerimisala

Määrus hõlmab järgmist:

 • salmonella (salmonella ja teiste zoonootilise toimega mõjurite*) vähendamise eesmärgid;
 • ELi riikide ning toidu- ja söödakäitlejate kehtestatud tõrjeprogrammide heakskiitmine;
 • eeskirjad teatavate meetodite kohta, mida kasutatakse esinemissageduse vähendamiseks;
 • teatavate loomade ja nende saaduste ELi-sisest kaubandust ja importi mitte-ELi riikidest käsitlevad eeskirjad.

Seda ei kohaldata esmatoodete suhtes, mis on mõeldud eraotstarbeliseks koduseks kasutamiseks või väikestes kogustes otse kohalikele tarbijatele tarnimiseks.

Eesmärgid ELis

Pärast ELi riikidega konsulteerimist on Euroopa Komisjon soovitanud esmatoodangu kontrollieesmärke. Neid väljendatakse nakatunud karjade maksimaalse lubatud protsendina, nõutava minimaalse vähendamisena ja selle saavutamise tähtajana.

ELis kehtestati järgmised eesmärgid, mis tuleb saavutada iga loomade rühma puhul kolme aasta jooksul pärast vastavat algusaastat:

 • 2007: kanade (Gallus gallus) aretuskarjad;
 • 2008: munakanad;
 • 2009: broilerid;
 • 2010: kalkunid.

Siseriiklikud kontrolliprogrammid

Eesmärkide saavutamiseks pidid ELi riigid koostama siseriiklikud kontrolliprogrammid, mis hõlmavad vähemalt söödatootmist, loomade esmatootmist ning toidu töötlemist ja ettevalmistamist ning mis on mõeldud selleks, et:

 • avastada nakkusi;
 • määrata kindlaks riiklike ametiasutuste ning toidu- ja söödakäitlejate kohustused;
 • käsitleda eelkõige rahvatervise kaitsmiseks konkreetseid kontrollimeetmeid, sealhulgas antimikroobikumide ja vaktsiinide kasutamist (vt komisjoni määrus (EÜ) nr 1177/2006);
 • hinnata edusamme ja vajaduse korral vaadata need läbi.

Need riiklikud programmid pidi heaks kiitma Euroopa Komisjon, kes on ühtlasi nende kaasrahastaja.

Munad

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1237/2007 muudeti määrust (EÜ) nr 2160/2003 ja keelati teatavate Salmonellabakteritega nakatunud karjade munakanade munade turuleviimine.

Muud toiduained

Toiduainete tarneahelas täiendavad määrusega (EÜ) nr 2160/2003 nõutud meetmeid Salmonella, L. monocytogenes’e ja muude zoonootiliste mõjurite või nende näitajate mikrobioloogilised kriteeriumid, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 2073/2005. Sellega sätestatakse teatavate mikroorganismide mikrobioloogilised kriteeriumid ja eeskirjad toidukäitlejatele seoses toiduhügieeni käsitleva määruse (EÜ) nr 852/2004 nõuetega.

Ainuüksi mikrobioloogilise kontrollimisega ei saa tagada kontrollitud toidu ohutust, kuid nende kriteeriumidega seotud eesmärgid ja kontrollväärtused on toiduettevõtetele ja ametkondadele abiks toidu ohutuse juhtimisel ja jälgimisel.

Eritagatised salmonella kohta kauplemisel mõningate ELi riikidega

Karjad ja toit peavad läbima kontrolli salmonella suhtes, enne kui nendega võib kaubelda Soomes, Rootsis ja Norras (elusloomad, munad ja liha) ning Taanis (munad), kusjuures tulemused tuleb kanda asjaomastele ELi tervisesertifikaatidele.

Import

Selleks, et saada ametlik luba eluslindude, haude- või toidumunade ekspordiks ELi, peavad mitte-ELi riikidel olema samaväärsed kontrolliprogrammid. Nende lubade suhtes kohaldatakse komisjoni otsust 2007/843/EÜ. ELi eksporditav toit peab vastama toiduohutuse nõuetele ja tootmise hügieeninõuete osas tuleb anda samaväärsed tagatised.

Euroopa ja ELi riikide referentlaborid

Komisjon on määranud iga olulisema zoonootilise mõjuri jaoks Euroopa referentlabori ja rahastab selle tööprogrammi. ELi riigid on määranud siseriiklikud referentlaborid kõnealuste zoonootiliste mõjurite analüüsiks ja kontrollimiseks.

Aruanded

Toidus leiduvate mõjurite esinemise suundumuste kohta inimestel, loomadel, toidus ja söödas võib leida teavet Euroopa Toiduohutusameti veebilehelt. Eriti väärib märkimist asjaolu, et salmonelloosi esinemissagedus on vähenenud – kui 2004. aastal haigestus 200 000 inimest, siis 2014. aastal ligikaudu 90 000.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 12. juunist 2004.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Zoonootiline mõjur: bakter, nagu näiteks salmonella, mis põhjustab otseselt või kaudselt loomadelt inimestele levivaid nakkusi või haigusi (näiteks kokkupuutel või saastunud toidu kaudu).

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta (ELT L 325, 12.12.2003, lk 1–15)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 22. juuni 1995. aasta otsus 95/410/EÜ, milles sätestatakse Soome ja Rootsi saadetavate tapalindude päritoluettevõttes võetavate proovide alusel tehtava mikrobioloogilise uurimise eeskirjad (EÜT L 243, 11.10.1995, lk 25–28)

Konsolideeritud versioon

Komisjoni 8. septembri 2003. aasta otsus 2003/644/EÜ, millega kehtestatakse seoses kodulindude salmonelloosiga lisatagatised Soome ja Rootsi saadetavate tõulindude või tõuaretuseks või tootmiseks ettenähtud ühepäevaste tibude partiide puhul (ELT L 228, 12.9.2003, lk 29–34)

Komisjoni 1. märtsi 2004. aasta otsus 2004/235/EÜ, milles kehtestatakse salmonelloosi puhul lisatagatised Soome ja Rootsi saadetavate munakanade osas (ELT L 72, 11.3.2004, lk 86–90)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1–54)

Konsolideeritud versioon

Komisjoni 14. oktoobri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1688/2005, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 853/2004 salmonelloosiga seotud lisatagatiste osas, mis on ette nähtud teatavate Soome ja Rootsi saadetavate liha- ja munapartiide puhul (ELT L 271, 15.10.2005, lk 17–28)

Konsolideeritud versioon

Komisjoni 15. novembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1–26)

Konsolideeritud versioon

Komisjoni 1. augusti 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1177/2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses konkreetsete tõrjemeetodite kasutamise nõuetega riiklike salmonelloositõrje programmide raames (ELT L 212, 2.8.2006, lk 3–5)

Komisjoni 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1237/2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 ning otsust 2006/696/EÜ seoses salmonellaga nakatunud karjade munakanade munade turuleviimisega (ELT L 280, 24.10.2007, lk 5–9)

Komisjoni 18. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 213/2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 ja määrust (EÜ) nr 1003/2005 seoses munakanade (Gallus gallus) ja kalkunite aretuskarjade kontrollimise Salmonella proovide võtmisega (ELT L 73, 19.3.2009, lk 5–11)

Komisjoni 10. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 200/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada Salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus täiskasvanud aretuskarjades (ELT L 61, 11.3.2010, lk 1–9)

Konsolideeritud versioon

Komisjoni 25. mai 2011. aasta määrus (EL) nr 517/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada teatavate salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus munakanadel ning muudetakse määrust (EÜ) nr 2160/2003 ja komisjoni määrust (EL) nr 200/2010 (ELT L 138, 26.5.2011, lk 45–51)

Konsolideeritud versioon

Komisjoni 8. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 200/2012 Euroopa Liidu eesmärgi kohta salmonella serotüüpide Salmonella enteritidis ja Salmonella typhimurium vähendamiseks broilerikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 (ELT L 71, 9.3.2012, lk 31–36)

Konsolideeritud versioon

Viimati muudetud: 28.07.2016

Top