Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võitlus suu- ja sõrataudiga

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võitlus suu- ja sõrataudiga

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ, millega kehtestatakse ELi meetmed suu- ja sõrataudi tõrjeks

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega sätestatakse minimaalsed tõrjemeetmed, mida tuleb kohaldada suu- ja sõrataudi puhangu korral.
 • See hõlmab ennetusmeetmeid pädevate asutuste ja põllumajandustöötajate teadlikkuse ja valmisoleku tõstmiseks. ELi riigid võivad võtta soovi korral rangemaid meetmeid.

PÕHIPUNKTID

 • Suu- ja sõrataud on teatamiskohustuslik haigus. Loomaomanikud, loomi käitlevad isikud ja veterinaararstid peavad teatama igast puhangust.
 • Nakkuskahtlusest teavitamise korral peavad pädevad asutused tagama, et
  • farm pannakse järelevalve alla;
  • viiakse läbi kõigi olemasolevate loomade ja loomsete saaduste loendus;
  • ruumidesse ei tooda ja ruumidest ei viida välja ühtki looma ega inimest;
  • hoonete sisse- ja väljapääsud desinfitseeritakse;
  • vajaduse korral kehtestatakse ajutine kontrolltsoon, millega keelatakse loomade liikumine suuremal alal;
  • vajaduse korral rakendatakse ennetavat haigustõrjeprogrammi, mis näeb ette loomade hukkamist.
 • Taudipuhangu kinnituse korral peavad pädevad asutused tagama, et
  • kõik nakatunud loomad hukatakse kohapeal;
  • korjused maetakse või põletatakse;
  • kõik loomapidamise tarbeks käigus olnud hooned ja loomade transpordiks kasutatud sõidukid ning vajaduse korral ka inimeste eluruumid ja kontoriruumid desinfitseeritakse;
  • kõik tooted, mis võisid väljuda farmist enne kontrollmeetmete kohaldamist, tehakse kindlaks ja töödeldakse;
  • võetakse meetmed, et kaitsta taudi eest lähedalasuvates laborites, loomaaedades või loomaparkides asuvaid loomi;
  • viivitamatult hukatakse kõik loomad, kes asuvad tapamajades, piiripunktides või transpordivahendites, kus taudijuhtum kinnitust leidis;
  • rajatakse ohustatud ja järelevalvetsoonid, millest esimese raadius on vähemalt 3 km ja teisel vähemalt 10 km;
  • neile tsoonidele kohaldatakse erimeetmeid, näiteks keelatakse tsoonides asuvatelt loomadelt pärinevate toodete müük.
 • Ohustatud tsoonile kohaldatud piirangud võib lõpetada, kui viimase nakatunud looma hukkamisest ja kõrvaldamisest on möödunud 15 päeva. Järelevalvetsoonile kehtestatav ajavahemik on 30 päeva.
 • Suu- ja sõrataudi vaktsiinide kasutamisele, tootmisele ja müügile kohaldatakse erimeetmeid.
 • Riiklikud ametiasutused kontrollivad rangelt laboreid, mis käitlevad elusat suu- ja sõrataudiviirust. Nad loovad riikliku/keskse loomatauditõrje komisjoni.
 • Riiklikud ametiasutused koostavad taudi puhkemise korral rakendatavad situatsiooniplaanid. Samuti võivad nad läbi viia reaalajas õppusi.

Kehtetuks tunnistamine

Määrusega (EL) 2016/429 tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ alates 21. aprillist 2021.

TAUST

Suu- ja sõrataud on väga nakkav viirushaigus, mis levib sõraliste kodu- ja metsloomade hulgas (nt lehmad), aga sellesse võivad nakatuda ka teatud teised liigid (nt pühvlid ja piisonid).

Viimane, Ühendkuningriigis 2001. aastal aset leidnud epideemiapuhang laastas üle 2000 farmi. See põhjustas märkimisväärseid raskusi maakogukondadele ja tekitas üldsuses suurt muret veiseliha ohutuse pärast.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 22. novembril 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuniks 2004.

TAUST

Suu- ja sõrataud Euroopa Komisjoni veebisaidil

ÕIGUSAKT

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (ELT L 306, 22.11.2003, lk 1–87)

Direktiivi 2003/85/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta otsus 2007/18/EÜ, millega kiidetakse heaks suu- ja sõrataudi tõrje situatsiooniplaanid vastavalt nõukogu direktiivile 2003/85/EÜ (ELT L 7, 12.1.2007, lk 36–37)

Nõukogu 11. detsembri 1991. aasta otsus 91/666/EMÜ, millega luuakse suu- ja sõrataudi vaktsiinide ühenduse varud (EÜT L 368, 31.12.1991, lk 21–25). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 18. jaanuari 2001. aasta otsus 2001/75/EÜ suu- ja sõrataudi ning lammaste katarraalse palaviku vaktsiinide ohutuse ja tõhususe testimise kohta (EÜT L 26, 27.1.2001, lk 38–39)

Komisjoni 22. juuni 2009. aasta otsus 2009/486/EÜ, mis käsitleb suu- ja sõrataudi viiruse antigeenide ostmist (ELT L 160, 23.6.2009, lk 27–28)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Viimati muudetud: 24.05.2016

Top