Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transmissiivsed spongioossed entsefalopaatiad (TSEd)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transmissiivsed spongioossed entsefalopaatiad (TSEd)

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 999/2001 – teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate (TSEd)* vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad.
 • Määrus hõlmab loomade ja loomsete saaduste tootmist, turuleviimist ning mõningatel juhtudel eksporti.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Komisjon liigitab ELi riike ja piirkondi veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) ohu taseme alusel.

 • 1. tase: minimaalne oht
 • 2. tase: kontrollitud oht
 • 3. tase: määramata oht

ELi riigid peavad kehtestama järelevalveprogrammi, mis hõlmab BSE või skreipi* kahtlusega loomade sõeluuringuid. Samuti tuleb läbi viia kiired surmajärgsed sõeluuringud.

Nakkuskahtlusega ja teisi majandis olevaid loomi ei tohi välja viia enne, kui analüüsitulemused on teada. Kui loomad on nakkusega kokku puutunud mujal, võidakse vaatluse alla võtta teised majandid.

Kui haigusjuht on ametlikult kinnitatud, kohaldatakse järgmisi meetmeid.

 • Uurimine haiguse päritolu ja kõigi riskirühma kuuluvate loomade tuvastamiseks.
 • Taudikahtlase majandi võtmine ametliku kontrolli alla. Nakkusele vastuvõtlike loomade (või loomsete saaduste) väljaviimiseks on vaja luba.
 • Ohus olevate veiste tapmine ja täielik hävitamine. Lammastele ja kitsedele kohaldatakse teistsuguseid eeskirju.

Loomade ja loomsete saaduste hävitamisest tulenevate kahjude eest makstakse viivitamata hüvitist.

Ohu vähendamise meetmed

 • Mäletsejalistele on keelatud sööta loomseid valke, samuti on põllumajandusloomadele (välja arvatud karusloomad, nagu naarits) keelatud sööta töödeldud loomseid valke (nt želatiin ja veretooted).
 • Isegi piirkondades, kus BSE oht on minimaalne, tuleb rümpadelt kõrvaldada määratletud riskiteguriga materjal. Kontrollitud või määramata riskiga piirkondades ei tohi veiste, lammaste ja kitsede luid kasutada mehaaniliselt eraldatud lihamassi tootmiseks. Teatavate kehaosade puhul kasutatakse erimeetodeid (nt koljuluust saadud lihamass ja keel).
 • Ekspordiks või impordiks mõeldud loomadel peab olema veterinaarsertifikaat. Samasugused reeglid kehtivad kolmandatest riikidest importimise suhtes, välja arvatud juhul, kui BSE oht on minimaalne.

Tootmise ja kontrollimisega tegelevad töötajad peavad olema läbinud TSEde teemalise põhiväljaõppe.

Ühtse teadusliku analüüsi ja usaldusväärsete tulemuste tagamiseks tuleb määrata riiklikud ja Euroopa tugilaborid.

ELi riigid peavad tagama, et ametiasutustele teatatakse TSE taudikahtlusega loomadest, ning teavitama korrapäraselt üksteist ja komisjoni kõnealustest juhtudest. Samuti tuleb läbi viia sagedasi ametlikke kontrolle, et veenduda eeskirjade järgimises.

Seoses nende eeskirjadega võidakse uute teaduslike teadmiste valguses teha erandeid.

Komisjoni 2010. aasta teatises märgitakse, et ELis on veiste BSE peaaegu likvideeritud, kuid siiski tuleb jätkata järelevalvet, et avastada võimalikke uusi puhanguid.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 1. juunil 2001 ja seda kohaldatakse alates 1. juulist 2001.

TAUST

PÕHIMÕISTE

* Transmissiivsed spongioossed entsefalopaatiad (TSEd) on surmaga lõppevad haigused, mis kahjustavad ajukude, muutes selle käsnjaks.

Nendeks on:

 • inimestel Creutzfeldt-Jacobi tõbi (CJD);
 • veistel veiste spongioosne entsefalopaatia (BSE);
 • väikemäletsejalistel (nagu lambad ja kitsed) skreip.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1–40)

Määruse (EÜ) nr 999/2001 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 18. detsembri 2002. aasta otsus 2002/1003/EÜ, milles sätestatakse lambatõugude prioonvalgu genotüüpide uurimise miinimumnõuded (EÜT L 349, 24.12.2002, lk 105–107)

Komisjoni teatis „TSE suunised” ( KOM(2005) 322 (lõplik), 15.7.2005)

Komisjoni 29. juuni 2007. aasta otsus 2007/453/EÜ, millega määratakse BSE ohu alusel liikmesriikide, kolmandate riikide või nende piirkondade BSE staatus (ELT L 172, 30.6.2007, lk 84–86). Vt konsolideeritud versiooni.

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. TSE tegevuskava nr 2. Strateegiadokument transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate kohta aastateks 2010–2015 (KOM(2010) 384 (lõplik), 16.7.2010)

Viimati muudetud: 15.02.2016

Top