Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loomade heaolu – lihakanade kaitse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loomade heaolu – lihakanade kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2007/43/EÜ – lihakanade kaitse miinimumeeskirjad

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Selle eesmärk on kehtestada loomade heaolu parandamise eeskirjad Euroopa Liidu (EL) ettevõtetes, kus peetakse lihakanu.
 • Need eeskirjad on töötatud välja selleks, et vältida konkurentsimoonutusi kõnealuses valdkonnas.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

 • Direktiivi kohaldatakse lihakanade (broilerite) ja tootmiskarja suhtes ettevõtetes, kus peetakse nii sugu- kui ka tootmiskarja.
 • See ei hõlma järgmist:
  • vähem kui 500 kanaga ettevõtted;
  • ettevõtted, kus peetakse ainult kanade sugukarja;
  • haudejaamad*;
  • kanade ulatuslik sees- ja vabapidamine ning
  • kanade mahepõllumajanduslik kasvatamine.

Kõigi ettevõtete suhtes kohaldatavad eeskirjad

 • Kanalates peab kõigil kanadel olema piisav ligipääs
  • jooturitele;
  • söödale ning
  • kuivale ja pudedale allapanule.
 • Hoonetes peab olema piisav ventilatsioon ja päevavalgusperioodil küllaldane valgustus.
 • Kõiki ettevõtetes peetavaid kanu kontrollitakse vähemalt kaks korda päevas.
 • Raskelt vigastatud või terviseprobleemidega kanu tuleb ravida või nad viivitamata välja praakida.
 • Kirurgilised protseduurid, mida tehakse muul kui ravi otstarbel, on üldjuhul keelatud. Noka lühendamine ja kastreerimine on lubatud ainult teatavatel juhtudel.
 • Omanik või pidaja peab pidama arvestust ettevõtte iga kanala järgmiste andmete kohta:
  • sissetoodud kanade arv ja pärast kanade müümist või tapale saatmist karja jäänud kanade arv;
  • kasulik pind;
  • kanatõud või kanatõugude ristandid ja
  • suremus.

Loomkoormus *

 • ELi riigid peavad tagama, et maksimaalne loomkoormus ettevõttes või ettevõtte kanalas ei ületa kunagi 33 kg/m2.
 • Kui omanik või pidaja vastab eeskirjadele, mis on sätestatud direktiivi II lisas (keskkonnanäitajad), on lubatud suurem loomkoormus (kuni 39 kg/m2). Omanik või pidaja peab esitama pädevatele asutustele konkreetse dokumentatsiooni, mis sisaldab ettevõtte ja selle varustusega seotud tehnilisi üksikasju.
 • Sellistes suure loomkoormusega ettevõtetes peavad olema ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemid, et säilitada sobivat temperatuuri, õhuniiskust ning CO2 ja NH3 kontsentratsiooni.
 • Erandjuhtudel, mis on kindlaks määratud V lisas, võib loomkoormus olla kuni 42 kg/m2.

Koolitus

 • Kanade eest hoolitsevatel inimestel peab olema tunnistus nõuetekohase koolituskursuse läbimise kohta või sellise koolitusega samaväärne praktiline kogemus. Koolituskursused peavad hõlmama järgmisi heaoluga seotud teemasid:
  • ettevõtetele esitatavad loomkoormuse nõuded;
  • loomade füsioloogia;
  • kanade kohtlemine ja vältimatu abi ning
  • ennetavad bio-ohutusmeetmed.
 • ELi riigid peavad toetama hea juhtimistavasuuniste väljatöötamist ja levitamist.

Kontrollid

Riiklikud ametiasutused peavad ettevõtteid korrapäraselt inspekteerima, et tagada direktiivi nõuete järgimine. Igal aastal peavad nad esitama Euroopa Komisjonile aruande korraldatud kontrollimiste kohta ja avastatud heaoluprobleemide kõrvaldamiseks võetud meetmete loetelu.

Seire ja järelkontroll tapamajades

Seirega tagatakse, et tapamajadesse saabunud surnud broilerite arv registreeritakse. Tapajärgse kontrolli käigus võidakse välja selgitada ebapiisavatele heaolutingimustele viitavad tunnused. Selliste tunnuste ilmnemisel peavad pädevad asutused võtma vajalikke meetmeid.

Aruanne

 • Viimastel aastatel on broilerite mitut metaboolset omadust ja käitumisjoont geneetilise valiku teel muudetud, millega seoses kerkib esile mitmesuguseid heaoluga seotud küsimusi. Need hõlmavad jalgu ja liikumist, äkksurma sündroomi ja nahahaigusi, nagu näiteks kontaktdermatiit. 2016. aastal avaldas komisjon aruande, milles käsitletakse geneetiliste parameetrite mõju kindlaks tehtud puudustele, mis põhjustavad kanade ebapiisavat heaolu. Selles jõuti järeldusele, et
  • aretajad võtavad oma valikuprogrammides üha rohkem arvesse kanade tervise ja heaoluga seotud omadusi ning
  • kehtivate õigusaktidega on äritingimustes ette nähtud loomade heaolu näitajate järelevalve süsteem, mida võib kasutada ka geneetilise valiku kontekstis.

Alaline komitee

Euroopa Komisjoni abistab selle direktiivi rakendamisel alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 1. augustist 2007. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. juuniks 2010.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Haudejaam: hoone, kus hautakse kodulindude mune, sageli kunstlikes tingimustes, kasutades inkubaatoreid.

Loomkoormus: tootmisüksuses samaaegselt viibivate kanade eluskaal kasutatava ala ühe ruutmeetri kohta.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 28. juuni 2007. aasta direktiiv 2007/43/EÜ, millega sätestatakse lihakanade kaitse miinimumeeskirjad (ELT L 182, 12.7.2007, lk 19–28)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule geneetilise valiku mõju kohta lihakanade heaolule (COM(2016) 182 final, 7.4.2016)

Viimati muudetud: 09.01.2017

Top