Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahvusvaheline kaubandus ohtlike kemikaalidega

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahvusvaheline kaubandus ohtlike kemikaalidega

KOKKUVÕTE:

Nõukogu otsus 2006/730/EÜ – teatavate ohtlike kemikaalide suhtes kohaldatav eelnevalt teatatud nõusoleku protseduur

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega tagatakse ELi heakskiit Rotterdami konventsioonile ja selles osalemine pärast seda, kui Euroopa Kohus oli õigussättega seoses tunnustanud algse seadusandliku otsuse tühisust. Konventsiooniga nähakse ette teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatav eelnevalt teatatud nõusoleku protseduur.

PÕHIPUNKTID

Konventsiooniga

reguleeritakse ligikaudu 47 ohtliku kemikaali ja pestitsiidi importi ja eksporti;

nõutakse importija eelnevat nõusolekut kõigile loetelus olevatele kemikaalidele enne, kui neid võib eksportida;

kehtestatakse importivate riikide otsuste kohta teabevahetuse menetlus;

nõutakse, et kõik konventsiooniosalised määraksid riigiasutuse konventsiooni täieliku rakendamise tagamiseks;

küsitakse igalt konventsiooniosaliselt, kas see on valmis võtma vastu loetletud kemikaalide ja pestitsiidide importi;

nõutakse, et eksportivad osalised tagaksid, et loetletud kemikaale ei ekspordita, kui importiv riik ei ole andnud ametlikku nõusolekut;

palutakse kemikaali keelustanud või rangelt piiranud osalisel teatada kõnealusest otsusest konventsiooni sekretariaadile;

nähakse ette määrusega reguleeritavate kemikaalide kohta teadusliku, tehnilise, majandus- ja õigusteabe vahetamine ning võimalus osutada arengumaadele tehnilist abi seoses kemikaale käsitleva määrusega;

võimaldatakse osalisel taganeda konventsioonist üks aasta pärast vastavasisulise teatise saamist.

Kõnealuses konventsioonis ei käsitleta narkootilisi aineid, radioaktiivseid materjale, jäätmeid, keemiarelvi, toitu ja toidulisandeid, geneetiliselt muundatud organisme ning teadusuuringute jaoks eksporditavaid kemikaale.

TAUST

Euroopa Kohus tegi 10. jaanuaril 2006. aastal otsuse kohtuasjas C-94/03. Euroopa Komisjon oli viinud nõukogu kohtusse, paludes kohtul tühistada nõukogu otsuse 2003/106/EÜ, millega oli Rotterdami konventsioon Euroopa Liidu nimel heaks kiidetud.

Euroopa Komisjoni väitel oleks kõnealune otsus pidanud põhinema ainuüksi asutamislepingu artiklil, mis käsitles ühist kaubanduspoliitikat (sel ajal Amsterdami lepingu artikkel 133), mitte kasutatud artiklil (sama lepingu artikkel 175), mis käsitles keskkonnapoliitikat.

Kohus sedastas, et vajalikuks õiguslikuks aluseks olid nõutavad mõlemad artiklid, ning tunnustas nõukogu algse otsuse tühisust. Õigustühisuse vältimiseks jõustus uus otsus kuupäevast, millal selle eelkäija vastu võeti.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. septembri 2006. aasta otsus 2006/730/EÜ teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitleva Rotterdami konventsiooni Euroopa Ühenduse nimel sõlmimise kohta (ELT L 299, 28.10.2006, lk 23–25)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60–106)

Määruse (EL) nr 649/2012 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 05.10.2015

Top