Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Litsentsimissüsteem puidu impordiks Euroopa Liitu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Litsentsimissüsteem puidu impordiks Euroopa Liitu

KOKKUVÕTE:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2173/2005, millega kehtestatakse puidu impordi suhtes FLEGT-litsentsimissüsteem

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle nn FLEGT-määrusega (metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse määrus) kehtestatakse litsentsimissüsteem, mis tagab, et ELi imporditud puit on üles töötatud seaduslikult.

Sellega täiendatakse määrust (EL) nr 995/2010, mille eesmärk on ebaseadusliku metsaraie tõkestamine.

PÕHIPUNKTID

Määrust kohaldatakse II ja III lisas loetletud puittoodete importimisele I lisas loetletud partnerriikidest.

FLEGT-litsentsimissüsteemiga liitumiseks kasutatakse puitu tootvate riikidega sõlmitud vabatahtlikke partnerluslepinguid. Igas vabatahtlikus partnerluslepingus täpsustatakse kokkulepitud ajakava ja kohustused.

Eksportivad riigid, kes sõlmivad vabatahtliku partnerluslepingu, peavad töötama välja puittoodete seaduslikkuse kontrollimise süsteemi.

Kõikidel puidusaadetistel, mis on pärit vabatahtliku partnerluslepingu sõlminud riikidest, peab olema FLEGT-litsents, mis kinnitab vastavust FLEGT-litsentsimissüsteemi nõuetele. Ilma FLEGT-litsentsita puidusaadetisi ei lasta ELi turule.

Kui ELi piiril tekib FLEGT-litsentsi kehtivuse osas kahtlusi, peavad pädevad asutused paluma litsentsi väljastanud asutuselt lisakinnitust (kontrollimisega seotud kulud kannab importija, kui kõnealune ELi riik ei otsusta teisiti). Tolliasutused võivad peatada puittoodete lubamise ringlusse, kui on andmeid FLEGT-litsentsi kehtetuse kohta.

ELi riigid peavad määrama kindlaks käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavad sanktsioonid.

Iga aasta 30. aprilliks peavad ELi riigid esitama Euroopa Komisjonile aruande, milles on kirjas

FLEGT-litsentsimissüsteemi alusel nende territooriumile imporditud puittoodete maht;

saadud litsentside arv ning

ilma FLEGT-litsentsita imporditud (st keelatud import) puidu ja puittoodete mahud ja juhtumite arv.

Määrusega (EL) nr 657/2014 muudeti määrust (EÜ) nr 2173/2005 seoses Euroopa Komisjoni delegeeritud ja rakendusvolitustega.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 30. detsembril 2005.

TAUST

FLEGT-lubade andmise süsteemi loomise ettepanek tehti 2003. aastal metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse tegevuskavas, mille eesmärk oli tõkestada ebaseaduslikku metsaraiet ning suurendada seadusliku puidu pakkumist ja nõudlust. See oli suunatud peamiselt Kesk-Aafrika, Venemaa, Kagu-Aasia ja teatavate Lõuna-Ameerika riikide puidurikastele piirkondadele.

Lisateavet leiate metsadeteemaliselt Euroopa Komisjoni veebilehelt.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (ELT L 347, 30.12.2005, lk 1–6)

Määruse (EÜ) nr 2173/2005 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (ELT L 295, 12.11.2010, lk 23–34)

Viimati muudetud: 10.11.2015

Top