Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tulemuslikum keskkonnategevus: Euroopa keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tulemuslikum keskkonnategevus: Euroopa keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem (EMAS)

Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) eesmärk on ergutada ettevõtteid ja teisi organisatsioone oma keskkonnategevuse tulemuslikkust pidevalt täiustama. EMAS hõlmab kõiki majandus- ja teenindussektoreid, seda kohaldatakse kogu maailmas ning selles võivad osaleda kõik organisatsioonid nii ELis kui ka väljaspool ELi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EL) 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ.

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse vabatahtlik keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem. See on esmane keskkonnajuhtimisvahend, mille kasutajad saavad oma keskkonnategevuse tulemuslikkust hinnata, selle seisundist aru anda ning seda täiustada.

PÕHIPUNKTID

EMASi registreeringu saamiseks peab organisatsioon:

  • vaatama läbi kõik oma tegevuse, toodete ja teenustega seotud keskkonnaaspektid;
  • võtma kasutusele keskkonnapoliitika, mis hõlmab kohustust järgida kõiki asjaomaseid õigusakte ja tagada pidev täiustumine;
  • koostama programmi, mis sisaldab teavet keskkonnaeesmärkide ja -ülesannete kohta;
  • kehtestama tõhusa juhtimissüsteemi, et rakendada oma keskkonnapoliitikat ja tagada pidev täiustumine;
  • viima läbi keskkonnaauditi, mille käigus hinnatakse kehtivat juhtimissüsteemi ning üldist vastavust organisatsiooni keskkonnapoliitikale ja kavale;
  • esitama oma tegevuse tulemuslikkuse kohta keskkonnaaruande, milles käsitletakse eesmärke ja edasist tegevust.

Keskkonnaülevaate, -juhtimissüsteemi, auditimenetluse ja aruande peab kinnitama akrediteeritud tõendaja.

Kinnitatud aruanne registreeritakse ja tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Kõik need etapid edukalt läbinud organisatsioon võib oma kirjaplankidel ja toodetel ning tegevuste ja teenuste puhul kasutada EMASi logo, mis annab tunnistust sellest, et ta on kohustunud täiustama oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.

TAUST

Keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem aitab suurendada süsteemis registreeritud organisatsioonide tegevuse tulemuslikkust, vähendada kulusid ja parandada avalikku mainet. 2015. aasta keskpaigaks oli kogu maailmas EMASi kohaselt registreeritud üle 4000 organisatsiooni ja ligikaudu 7500 objekti - nende seas on nii rahvusvahelisi korporatsioone kui ka väikeettevõtteid ja riigiasutusi.

Euroopa Komisjon kasutab keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi oma tegevuse keskkonnamõju vähendamiseks selliste meetmete abil nagu loodusvarade tõhusam kasutamine, CO2-heite vähendamine, jäätmetekke ennetamine ning jäätmete ringlussevõtt ja korduskasutus, keskkonnasäästlike riigihangete korraldamine ja keskkonnasäästlike liikumisviiside rakendamine.

Lisateavet leiate EMASi teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1221/2009

11.1.2010

-

ELT L 342, 22.12.2009, lk 1-45

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 517/2013

1.7.2013

-

ELT L 158, 10.6.2013, lk 1-71

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 4. märtsi 2013. aasta otsus 2013/131/EL, millega kehtestatakse juhend keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis osalemiseks vajalike sammude kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (ELT L 76, 19.3.2013, lk 1-39).

Viimati muudetud: 19.06.2015

Top