Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osoonikihti kahandavad ained

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Osoonikihti kahandavad ained

Inimeste tervise ja keskkonna kaitseks kõrvaldab Euroopa Liit (EL) osoonikihti kahandavad ained järk-järgult käibelt. Selleks on neist kõige ohtlikumate (nt klorofluorosüsivesinike) tootmine ja müük keelatud ning teiste jaoks kehtestatud asjakohased menetlused.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta.

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad osoonikihti kahandavate ainete tootmise, impordi, ekspordi, müügi, kasutamise, kokkukogumise, ringlussevõtu, taastamise ja hävitamise kohta. Selles sätestatakse kontrollitavaid aineid sisaldavate või neil põhinevate toodete ja seadmetega seotud aruandluse nõuded ja meetmed. Käesolevat määrust on vähesel määral kolm korda muudetud.

PÕHIPUNKTID

  • Üldreeglina on keelatud toota ja müüa kontrollitavaid aineid (nt haloone (kasutatakse tulekustutusainena), metüülbromiidi (kasutatakse kahjuritõrjeks) ja klorofluorosüsivesinikke (kasutatakse külmutus- ja kliimaseadmetes)), mille valmistamine ja kasutamine on reguleeritud.
  • Samas on lubatud teha eritingimustel erandeid, mis on seotud kasutusega lähteainena, tootmise abiainena, laboris ja analüüside tegemisel.
  • Metüülbromiidi kasutamine on keelatud 2010. aasta märtsist, välja arvatud hädaolukorras karantiinirakenduste tarbeks haiguste või kahjurite leviku vältimiseks. Igal juhtumil peab komisjon andma selleks ajutise loa.
  • Haloone sisaldavate tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite kasutamine võib olla lubatav teatud olukorras. Neile leidub aina enam asendusaineid ning määruses (EL) nr 744/2010 sätestatakse neile üksikasjalikud kasutuselevõtu tähtajad. Olenevalt halooni kasutusalast on need tähtajad paigutatud ajavahemikku 2013. aastast 2040. aastani.
  • Kontrollitavate ainete ja neid sisaldavate toodete import ja eksport on peamiselt keelatud. Lubatud juhtudel kohaldatakse litsentsisüsteemi. 2013. aastal muutis komisjon selle nõudmise lennukites kasutatavate haloonide osas paindlikumaks.
  • Külmutus- ja kliimaseadmetes ning soojuspumpades, lahusteid sisaldavates seadmetes või tuletõrjesüsteemides ja tulekustutites kasutatavate kontrollitavate ainete jaoks tuleb ette näha kokkukogumissüsteemid nende ainete hävitamiseks, ringlussevõtuks või taastamiseks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. jaanuarist 2010.

PÕHIMÕISTED

Lähteaine: kontrollitav aine või uus aine, mille algkoostis muutub keemilisel töötlemisel täielikult ning mille heited on ebaolulised.

Tootmise abiained: kontrollitavad ained, mida kasutatakse keemilise tootmise abiainena III lisas loetletud rakenduste puhul.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

20.11.2009

Ei kohaldata, määrus on vahetult kohaldatav. ELi riigid on kohustatud võtma vastu töötajate kvalifikatsiooni miinimumnõuded (1.1.2010) ja kehtestama eeskirjad karistuste kohta (30. juuni 2011).

ELT L 286, 31.10.2009, lk 1-30

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Komisjoni määrus (EL) nr 744/2010

8.9.2010

-

ELT L 218, 19.8.2010, lk 2-8

Komisjoni määrus (EL) nr 1087/2013

25.11.2013

-

ELT L 293, 5.11.2013, lk 28

Komisjoni määrus (EL) nr 1088/2013

25.11.2013

-

ELT L 293, 5.11.2013, lk 29-30

Määruse (EÜ) nr 1005/2009 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 02.04.2015

Top