Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võitlus ebaseadusliku metsaraiega

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võitlus ebaseadusliku metsaraiega

Ebaseaduslik metsaraie* on ülemaailmne probleem, millel on märkimisväärne sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnaalane negatiivne mõju. Selle ohuga võitlemiseks võttis Euroopa Liit vastu käesoleva õigusakti.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused.

KOKKUVÕTE

Ebaseaduslik metsaraie* on ülemaailmne probleem, millel on märkimisväärne sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnaalane negatiivne mõju. Selle ohuga võitlemiseks võttis Euroopa Liit vastu käesoleva õigusakti.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega keelustatakse ebaseaduslikult üles töötatud puidu tarnimine ELi turule ning sätestatakse eeltingimused puidu ja puittoodete turustamiseks ELis.

PÕHIPUNKTID

  • Määruse kohaselt peavad esmakordselt puitu ja puittooteid ELi turule laskvad ettevõtjad rakendama „nõuetekohast hoolsust”**, tagamaks, et nad tarnivad seaduslikult üles töötatud puidust valmistatud puittooteid. Selleks peavad ettevõtjad kasutama nõuetekohase hoolsuse süsteemi.
  • Ettevõtjad võivad kasutada järelevalveorganisatsiooni loodud nõuetekohase hoolsuse süsteemi või välja arendada oma süsteemi.
  • Euroopa Komisjon tunnustab selleks sobivaid järelevalveorganisatsioone. Nende ülesanne on aidata ettevõtjatel täita käesoleva määruse nõudeid.
  • Puittoodete liikumise jälgimiseks peaksid turul puiduga kauplejad registreerima andmed oma tarnijate ja ostjate kohta.
  • Käesolevat määrust kohaldatakse nii ELis üles töötatud kui ka imporditud puidu suhtes ning see hõlmab mitmesuguseid puittooteid, mis on loetletud lisas ja vastavad liidu tolliseadustikule.
  • Määruses loetakse seaduslikult ülestöötatud puidust valmistatud toodeteks sellised puittooted, millel on metsandusõiguse rakendamise, metsahalduse ja puidukaubanduse süsteemi (FLEGTi) litsents (asutati määrusega (EÜ) nr 2173/2005) või ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITESi) luba (vastavalt määrusele (EÜ) nr 338/97).
  • Kõnealustele järelevalveorganisatsioonidele tunnustuse andmist ja sellise tunnustuse tühistamist laiendati komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 363/2012, nõuetekohase hoolsuse süsteemi üksikasjalikud eeskirjad on määratletud komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 607/2012.

TAUST

Ebaseaduslik metsaraie on ulatuslik keskkonnaalane, majanduslik ja sotsiaalne probleem, mis aitab kaasa kliimamuutuse süvenemisele, ohustab bioloogilist mitmekesisust, selle tagajärjel jääb saamata tulu, tekivad konfliktid (vahel ka relvastatud) maa ja ressursside pärast ning korruptsioon.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni ebaseaduslikku metsaraiet käsitlevalt veebilehelt.

PÕHIMÕISTED

* Ebaseaduslik metsaraie: puidu ülestöötamine selle riigi õigusakte rikkudes.

** Nõuetekohane hoolsus: riskiohje süsteem, mis aitab minimeerida ebaseaduslikult ülestöötatud puidu (või seda sisaldavate toodete) ELi turul müümiseks pakkumise riski.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 995/2010

2.12.2010

-

ELT L 295, 12.11.2010, lk 23-34

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 23. veebruari 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 363/2012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, ette nähtud järelevalveorganisatsioonide tunnustamist ja sellise tunnustuse tühistamist käsitlevate menetluseeskirjade kohta (ELT L 115, 27.4.2012, lk 12-16).

Komisjoni 6. juuli 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 607/2012, milles käsitletakse üksikasjalikke eeskirju Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, ettenähtud nõuetekohase hoolsuse süsteemi ning järelevalveorganisatsioonide suhtes tehtavate kontrollide sageduse ja laadi kohta (ELT L 177, 7.7.2012, lk 16-18).

Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (ELT L 347, 30.12.2005, lk 1-6).

Komisjoni 17. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1024/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2173/2005 (FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse) üksikasjalikud rakendusmeetmed (ELT L 277, 18.10.2008, lk 23-29).

Viimati muudetud: 13.05.2015

Top