Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Komisjoni Läänemere piirkonna strateegia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Komisjoni Läänemere piirkonna strateegia

Teatises esitatakse Euroopa Liidu (EL) üldine Läänemere piirkonna strateegia. Strateegia eesmärk on tugevdada koostööd kõnealuses piirkonnas, et kooskõlastada reageerimist selle ees seisvatele probleemidele, ning edendada ökoloogiliselt vastutustundlikku majandusarengut.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 10. juuni 2009. aasta teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, mis käsitleb ELi Läänemere piirkonna strateegiat (KOM(2009) 248 (lõplik)).

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises esitatakse Euroopa Liidu (EL) üldine Läänemere piirkonna strateegia. Strateegia eesmärk on tugevdada koostööd kõnealuses piirkonnas, et kooskõlastada reageerimist selle ees seisvatele probleemidele, ning edendada ökoloogiliselt vastutustundlikku majandusarengut.

PÕHIELEMENDID

Strateegia hõlmab Läänemerega külgnevaid Euroopa Liidu riike (Taani, Saksamaa, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome ja Rootsi).

Selle keskmes on kolm põhieesmärki.

1.

Kaitsta Läänemerd: kõnealune eesmärk on seotud Läänemere eutrofeerumisega (kui toitainete vohamine vees põhjustab vetikate õitsemist), reostuse ja ülepüügiga, mis nõuavad eriti kõrgel tasemel piirkondlikku koostööd. Sealjuures on eesmärk saavutada piirkonna hea keskkonnaseisund ja merekeskkonna bioloogiline mitmekesisus ning muuta Läänemeri eeskujulikuks keskkonnasõbraliku ja ohutu laevanduse piirkonnaks.

2.

Ühendada piirkond: piirkonna energia- ja transpordisüsteemid peavad olema rohkem ühte võrku ühendatud (sh Põhja-Soome ja Rootsi kaugeimad osad). See võib hõlmata ka praktilist koostööd piiriülese kuritegevusega võitlemisel (nt inimkaubandus jms).

3.

Suurendada heaolu, kõrvaldades tõkked Läänemere piirkonna siseturult, tugevdades sidemeid majanduse, kultuuri ja turismi valdkonnas ning soodustades innovatsiooniLäänemere teadus- ja arendusprogrammi (BONUS) kaudu.

Makropiirkondlik lähenemisviis

Need kolm eesmärki on jagatud erinevates poliitikavaldkondades rakendatavateks tegevusteks, mida viiakse ellu makropiirkondlike projektidena. Need tegevused aitavad lahendada konkreetse piirkonna ühiseid probleeme (tagada jätkusuutlik keskkond, edendada piirkonna arengut, suurendada piirkonna ligipääsetavust ja atraktiivsust ning tagada piirkonna ohutus ja turvalisus).

Rakendatavad tegevused mõjutavad kogu piirkonda, ulatudes kaugemale üle nendega hõlmatud riikide piiride.

Kõnealused tegevused võivad leida aset mitmel kujul:

juhtprojektid nt keskkonnasõbraliku laevanduse või VKEde arengu toetamiseks;

ühisalgatused, mis hõlmavad ühe piirkonna mitut riiki ning on mõeldud koostöövõrgustike ja võrkudeks ühendamise edendamiseks.

Sekkumisviisid

Strateegia peamiseks rahastamisallikaks aastatel 2014-2020 on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Samas saab strateegia ja selle tegevuskava alla kuuluvaid meetmeid ja projekte rahastada paljudest muudest allikatest („Horisont 2020”, programm BONUS, programm LIFE, haridus- ja kultuurialased programmid, Läänemere piirkonna programm Interreg jne) ning samuti riiklikest, piirkondlikest ja erasektori vahenditest.

Transpordi, energeetika ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkondi puudutavad projektid ja meetmed võivad olla abikõlblikud ka Euroopa ühendamise rahastu kaudu. Suuremad projektid võivad lisaks saada toetust suurematelt finantsasutustelt, nagu Euroopa Investeerimispank ja Põhjamaade Investeerimispank.

Juhtimine

Strateegia makropiirkondliku ulatuse tõttu nõuab selle rakendamine kõigi sidusrühmade (kodanikuühiskonna esindajate, riiklike, piirkondlike ja ELi asutuste) kaasamist.

TAUST

Komisjon esitas 2009. aastal Läänemere piirkonna makropiirkondlike probleemidega tegelemiseks esialgse strateegia, mida kohandati 2012. aastal. Strateegial põhinev muudetud tegevuskava esitati 2015. aasta juunis.

Lisateavet leiate ELi Läänemere piirkonna strateegia veebilehelt, sealhulgas teavet 2015. aasta tegevuskava kohta.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta otsus nr 862/2010/EL liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises Läänemere teadus- ja arendusprogrammis (BONUS) (ELT L 256, 30.9.2010, lk 1-14).

Komisjoni 22. juuni 2011. aasta aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ELi Läänemere piirkonna strateegia rakendamise kohta (KOM(2011) 381(lõplik)).

Komisjoni 23. märtsi 2012. aasta teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, mis käsitleb Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegiat (COM(2012) 128 final).

Komisjoni 27. juuni 2013. aasta aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele makropiirkondlike strateegiate lisandväärtuse kohta (COM(2013) 468 final).

Viimati muudetud: 07.06.2015

Top