Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kemikaalide ja nende segude klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kemikaalide ja nende segude klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine

Käesoleva määruse eesmärk on tagada klassifitseerimis- ja märgistamissüsteemi kaudu Euroopa Liidu töötajatele ja tarbijatele selge teave kemikaalidega seotud ohtudest. Sellega püütakse tagada samade ohtude kõigis ELi riikides samal viisil kirjeldamine ja märgistamine.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006.

KOKKUVÕTE

Käesoleva määruse eesmärk on tagada klassifitseerimis- ja märgistamissüsteemi kaudu Euroopa Liidu töötajatele ja tarbijatele selge teave kemikaalidega seotud ohtudest. Sellega püütakse tagada samade ohtude kõigis ELi riikides samal viisil kirjeldamine ja märgistamine.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesolevas määruses sätestatakse ühtsed nõuded keemiliste ainete ja segude klassifitseerimisele, pakendamisele ja märgistamisele vastavalt ÜRO globaalselt harmoneeritud süsteemile (GHS). Nende alusel peavad ettevõtjad oma ohtlikud kemikaalid enne nende turuleviimist asjakohaselt klassifitseerima, märgistama ja pakendama.

Põhilised valdkonnad, mille suhtes seda määrust ei kohaldata: radioaktiivsed ained ja segud, kosmeetikatooted, ravimid, teatud meditsiiniseadmed, toit ja ohtlike kaupade transportimine.

PÕHIPUNKTID

Klassifikatsioon

Ained ja segud klassifitseeritakse vastavalt konkreetsetele ohukategooriatele ja ohuklassidele: i) füüsikalis-keemiline oht (nt tuleohtlik vedelik); ii) terviseoht (nt akuutne toksilisus); iii) keskkonnaoht (nt osoonikihile). Ohtlike ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistamise kriteeriumid on määratletud I lisas.

Märgistamine

Ainete ja segude märgistusel peavad olema järgmised andmed:

  • tarnija nimi;
  • aine või segu nimetus ja/või tunnuskood;
  • aine või segu nimikogus elanikkonnale kättesaadavaks tehtud pakendis (kui see kogus ei ole pakendil mujal märgitud);
  • ohupiktogrammid (graafiline kompositsioon, mis sisaldab sümbolit ja muid graafilisi elemente);
  • tunnussõnad („Ettevaatust” või „Hoiatus”);
  • ohulaused („Süttimis- või laialipaiskumisoht”, „Allaneelamisel surmav” jne);
  • hoiatuslaused („Hoida üksnes originaalpakendis”, „Hoida niiskuse eest”, „Hoida lastele kättesaamatus kohas” jne).

Pakend

Ohtlike ainete ja segude pakend peab: i) vältima sisu väljapääsemist; ii) olema valmistatud materjalist, mis talub sisuga kokkupuudet; iii) olema tugev ja vastupidav ning iv) olema suletavate kinnitusseadistega.

Teatud juhtudel on nõutavad lastekindla turvasulguriga ja reljeefse hoiatusmärgisega pakendid.

Ühtlustamine

Tööstusharusiseselt tuleks jõuda konsensusele kõigi ainete klassifitseerimise osas. Eriti tõsiste ohtude korral ja eeskätt kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainete puhul võivad ELi riigid siiski teha ettepanekuid ühtlustatud klassifikatsioonide kohta, mille Euroopa Komisjon muudab seejärel õigusaktiga kohustuslikuks.

Teavitamine

Euroopa Kemikaaliametit tuleb teavitada iga turule viidud registreeritud või ohtliku aine klassifikatsioonist ja märgistusest, et lisada see andmikku, mida Euroopa Kemikaaliamet korrapäraselt täiendab.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

20. jaanuarist 2009. Määrust kohaldatakse kohustuslikus korras ainetele 1. detsembrist 2010 ja segudele 1. juunist 2015.

TAUST

Käesolev määrus täiendab kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise süsteemi REACH. Sellega muudetakse direktiivi 67/548/EMÜ keemiliste ainete osas ja direktiivi 1999/45/EÜ segude osas ning tunnistatakse need kehtetuks 1. juunist 2015.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni kemikaalidealaselt veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

20.1.2009 1.12.2010 (II, III ja IV jaotis: ained) 1.6.2015 (II, III ja IV jaotis: segud)

-

ELT L 353, 31.12.2008, lk 1-1355

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/27/EL, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 65, 5.3.2014, lk 1-7).

Viimati muudetud: 12.03.2015

Top