Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi õigus keskkonnakuritegevuse vastu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi õigus keskkonnakuritegevuse vastu

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/99/EÜ – keskkonnakaitse kriminaalõiguse kaudu

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiivis määratletakse rasked õigusrikkumised, mis on keskkonnale kahjulikud.
 • Sellega kohustatakse ELi riike nägema ette tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused sellist liiki õigusrikkumiste puhul, kui need on toime pandud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

PÕHIPUNKTID

Inimese tervist või keskkonda kahjustava mõjuga karistatava õigusvastase* käitumisena käsitatakse muuhulgas järgmist:

 • ohtlike ainete juhtimine, heitmine või muul viisil vabastamine õhku, pinnasesse või vette;
 • ohtlike jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine või lõppladustamine;
 • jäätmete vedu arvestatavas koguses;
 • sellise tööstusliku käitise käitamine, milles toimub ohtlik tegevus või kus hoitakse ohtlikke aineid (nt värve või kemikaale tootvad tehased);
 • tuumamaterjali või ohtlike radioaktiivsete ainete valmistamine, töötlemine, ladustamine, kasutamine, vedamine, importimine, eksportimine või lõppladustamine;
 • kaitsealuste looduslike looma- või taimeliikide arvestatavates kogustes tapmine, omamine või nendega kaubitsemine;
 • kaitsealuste elupaikade kahjustamine;
 • osoonikihti kahandavate ainete (nt tulekustutites sisalduvate kemikaalide või puhastuslahustite) tootmine, kasutamine või nendega kauplemine.

Karistused:

 • ELi riigid peavad tagama, et käesoleva direktiivi artiklis 3 loetletud õigusrikkumistele või õigusvastasele käitumisele füüsiliste isikute poolt kohaldataks tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid kriminaalkaristusi.
 • ELi riigid peavad tagama, et juriidilist isikut* saab vastutavaks pidada nende õigusrikkumiste eest, mille on tema kasuks toime pannud juhtival kohal tegutsenud isik, tuginedes esindusõigusele teha juriidilise isiku nimel otsuseid või kontrollida juriidilist isikut. Juriidilist isikut võib pidada vastutavaks ka juhul, kui selline juhtival kohal tegutsenud juriidiline isik ei ole täitnud oma järelevalve- või kontrollikohustusi, mis on õigusrikkumist võimaldanud.
 • Juriidilise isiku vastutus ei välista kriminaalmenetlust füüsiliste isikute suhtes, kes on käesolevas direktiivis osutatud õigusrikkumise toimepanijad, kõnealusele õigusrikkumisele kaasaaitajad või kihutajad. Olenevalt ELi riikide õigussüsteemist võib juriidiliste isikute vastutust käsitleda kriminaalõiguslikult või muudel alustel.
 • Käesolev direktiiv tugineb direktiivile 2004/35/EÜ, milles on sätestatud keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise keskkonnavastutuse eeskirjad.
 • Keskkonnakuritegude eest kurjategijate kohtu ette toomine kuulub ELi riikide vastutusalasse. ELi riikide õigussüsteemid on erinevad ja seetõttu võivad kurjategijad kasutada ära riiklike ametiasutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse puudusi. Õigusaktide tõhusa jõustamise jaoks heade tavade vahetamise ja metoodikate väljatöötamise juures on tähtis roll keskkonnaekspertide võrgustikel, nagu ELi keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik (IMPEL), Euroopa Liidu kohtunike foorum keskkonnaküsimustes (EUFJE) ja Euroopa prokuröride võrgustik keskkonnaküsimustes (ENPE).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 26. detsembrist 2008. aastast. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 26. detsembriks 2010. aastaks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Õigusvastane – kõnealuses kontekstis viitab see ELi või siseriiklike õigusaktide rikkumisele, millega kohaldatakse direktiivi 2008/99/EÜ lisades osutatud ELi õigusakte.
Juriidiline isik – iga juriidiline üksus, nt äriühing, mida käsitatakse piiratud õiguslike eesmärkidega isikuna. Juriidiline isik võib olla kohtuasjades hageja või kostja, omandada vara ja sõlmida lepinguid.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu (ELT L 328, 6.12.2008, lk 28–37)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (ELT L 143, 30.4.2004, lk 56–75)

Direktiivi 2004/35/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

Viimati muudetud: 04.08.2017

Top