Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi õigus keskkonnakuritegevuse vastu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi õigus keskkonnakuritegevuse vastu

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/99/EÜ – keskkonnakaitse kriminaalõiguse kaudu

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis määratletakse tõsised õigusrikkumised, mis on keskkonnale kahjulikud.

Sellega kohustatakse ELi riike nägema ette tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused sellist liiki õigusrikkumiste puhul, kui need on toime pandud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

PÕHIPUNKTID

Inimese tervist ja/või keskkonda kahjustava mõjuga karistatava õigusvastase* käitumisena käsitatakse muuhulgas järgmist:

ohtlike ainete juhtimine või heitmine õhku, pinnasesse või vette;

ohtlike jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine või lõppladustamine;

jäätmete vedu arvestatavas koguses;

sellise tööstusliku käitise käitamine, milles toimub ohtlik tegevus või kus hoitakse ohtlikke aineid (nt värve või kemikaale tootvad tehased);

tuumamaterjali või ohtlike radioaktiivsete ainete valmistamine, töötlemine, ladustamine, kasutamine, vedamine, importimine, eksportimine või lõppladustamine;

kaitsealuste looduslike looma- või taimeliikide arvestatavates kogustes tapmine, omamine või nendega kaubitsemine;

kaitsealuste elupaikade kahjustamine;

osoonikihti kahandavate ainete (nt tulekustutites sisalduvate kemikaalide või puhastuslahustite) tootmine, kasutamine või nendega kauplemine.

Karistused

ELi riigid peavad tagama, et käesolevas direktiivis loetletud õigusrikkumistele / õigusvastasele käitumisele füüsiliste isikute* poolt kohaldataks tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid kriminaalkaristusi.

Kui juriidilise isiku* (nt äriühingu) juures juhtival kohal tegutsenud isik on kõnealuse juriidilise isiku kasuks toime pannud õigusrikkumise, peavad ELi riigid tagama, et selle eest saab vastutusele võtta nii juriidilise kui ka füüsilise isiku.

Lisaks peavad ELi riigid tagama, et nii juriidilise kui ka füüsilise isiku saab võtta vastutusele juhul, kui juriidilise isiku alluvuses olev isik ei ole täitnud oma järelevalve- või kontrollikohustusi.

Olenevalt ELi riikide õigussüsteemist võib juriidiliste isikute vastutust käsitleda kriminaalõiguslikult või muudel alustel.

Käesolev direktiiv tugineb direktiivile 2004/35/EÜ, milles on sätestatud keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise keskkonnavastutuse eeskirjad.

Keskkonnakuritegude eest kurjategijate kohtu ette toomine kuulub ELi riikide vastutusalasse. ELi riikide õigussüsteemid on erinevad ja seetõttu võivad kurjategijad kasutada ära riiklike ametiasutuste vahelise teabevahetuse puudusi. Õigusaktide tõhusa jõustamise jaoks heade tavade vahetamise ja metoodikate väljatöötamise juures on tähtis roll keskkonnaekspertide võrgustikel nagu Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik (IMPEL), Euroopa Liidu kohtunike foorum keskkonnaküsimustes (EUFJE) ja Euroopa prokuröride võrgustik keskkonnaküsimustes (ENPE).

TAUST

Keskkonnakuritegevus

PÕHIMÕISTED

* Õigusvastane – kõnealuses kontekstis viitab see ELi või siseriiklike õigusaktide rikkumisele, millega kohaldatakse direktiivi 2008/99/EÜ lisades osutatud ELi õigusakte.

* Füüsiline isik – inimene.

* Juriidiline isik – iga juriidiline üksus (nt äriühing või muu üksus, kellel on seaduslikke õigusi ja kohustusi) vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, välja arvatud riigid või avalik-õiguslikud organid ja rahvusvahelised organisatsioonid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu (ELT L 328, 6.12.2008, lk 28–37)

Viimati muudetud: 25.11.2015

Top