Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi jäätmekäitlusalane õigusakt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi jäätmekäitlusalane õigusakt

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/98/EÜ jäätmete kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse õiguslik raamistik jäätmete käitlemiseks ELis. Selle eesmärk on kaitsta keskkonda ja inimeste tervist, tõstes esile nõuetekohase jäätmekäitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu tähtsust, et vähendada ressursside kasutamise üldmõju ja suurendada sellise kasutamise tõhusust.

PÕHIPUNKTID

  • Käesolevas õigusaktis on sätestatud jäätmehierarhia: vältimine, korduskasutamine, ringlussevõtt muuks otstarbeks, nt energiakasutuseks, ja kõrvaldamine.
  • See kinnitab põhimõtet „saastaja maksab”, mille kohaselt jäätmete kõrvaldamise kulud peab kandma algne jäätmetekitaja.
  • Õigusaktis tutvustatakse tootja laiendatud vastutuse mõistet, mis võib sisaldada tootja kohustust võtta vastu pärast kasutamist tagasi toodud tooteid ja neid käidelda.
  • Lisaks tehakse vahet jäätmetel ja kõrvalsaadustel*.
  • Jäätmete käitlemine peab toimuma viisil, mis ei ohusta vett, õhku, pinnast, taimi ega loomi, ei põhjusta müra- ega lõhnahäiringuid ning ei kahjusta paikkonda ega erihuvi pakkuvaid paiku.
  • Jäätmetekitajad või jäätmevaldajad viivad ise läbi oma jäätmete töötluse või lasevad seda teha ametlikult tunnustatud jäätmetöötlejatel. Neil peab olema selleks luba ning neid kontrollitakse korrapäraselt.
  • Pädevad riiklikud asutused on kohustatud koostama jäätmekavad ja töötama välja jäätmetekke vältimise programmid.
  • Ohtlike ja biojäätmete ning vanaõli suhtes kohaldatakse erinõudeid.
  • Käesolevas õigusaktis kehtestatakse 2020. aastaks ringlussevõtu ja taaskasutamise eesmärgid olmejäätmete (50%) ning ehitus-ja lammutusjäätmete (70%) osas.
  • Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu näiteks radioaktiivsed jäätmed, kasutuselt kõrvaldatud lõhkeained, väljaheited, reovesi ja loomade korjused.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 12. detsembrist 2008. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 12. detsembriks 2010.

PÕHIMÕISTED

*Kõrvalsaadus – tootmisprotsessi tulemus, mille tootmine ei olnud selle esmaseks eesmärgiks. Erinevalt jäätmetest peab saama seda edaspidi kasutada. Käesoleva direktiiviga lubatakse Euroopa Komisjonil kehtestada kriteeriumid, millele aine peab vastama, et eristada kõrvalsaadusi jäätmetest.

TAUST

Jäätmete teke oli varem majandustegevuse ja -kasvu vältimatu, ehkki soovimatu kõrvalsaadus. Tänapäevase tehnika ja hoolsa majandamise abil saab selle seose purustada.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30)

Direktiivi 2008/98/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 18. detsembri 2014. aasta otsus 2014/955/EL, millega muudetakse jäätmenimistut käsitlevat otsust 2000/532/EÜ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ (ELT L 370, 30.12.2014, lk 44–86)

Komisjoni 10. juuli 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1127, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) II lisa (ELT L 184, 11.7.2015, lk 13–15). Vt parandus.

Viimati muudetud: 24.02.2016

Top