Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võitlus metsade raadamisega

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võitlus metsade raadamisega

Metsi ohustavad raadamine ja nende seisundi halvenemine. Metsade kaitsmine on tõhus abinõu globaalse soojenemise ja väärtuslike ökosüsteemi teenuste kadumise vastu.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Toimetulek metsade raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate probleemidega, et võidelda kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse hävimise vastu (KOM(2008) 645 (lõplik), 17.10.2008)

KOKKUVÕTE

Metsi ohustavad raadamine ja nende seisundi halvenemine. Metsade kaitsmine on tõhus abinõu globaalse soojenemise ja väärtuslike ökosüsteemi teenuste kadumise vastu.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Euroopa Komisjoni teatise eesmärk on sätestada Euroopa Liidu tegevussuunad võitluses metsade raadamisega, saada sidusrühmadelt toetust ja käivitada esialgsed algatused, mis on aluseks raadamisega seotud ülemaailmsele lahendusele.

PÕHIPUNKTID

  • ELi rõhutab vajadust peatada maailma metsade hävitamine hiljemalt aastaks 2030 ja vähendada troopiliste metsade raadamist aastaks 2020 vähemalt 50% võrreldes praeguse tasemega.
  • Selles leitakse, et raadamisega tuleb võidelda mitmel tasandil. Muu hulgas tuleb tugevdada metsanduse juhtimist kohalikul ja riiklikul tasandil, täiustada järelevalvemehhanisme, võtta arvesse tarbijate nõudlust ning kehtestada rahalisi soodustusi metsade säilitamiseks. Neid meetmeid tuleb võtta rahvusvaheliste kokkulepete raames (nt ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja kliimamuutuste raamkonventsioon).
  • Teatises näidatakse, et metsade raadamise vastu saab võidelda ELis juba rakendatava poliitika abil (nt metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust (FLEGT) käsitlev ELi tegevuskava; keskkonnasäästlikud riigihanked; ökomärgistus; ning ülemaailmse kliimamuutuse liidu (GCCA) egiidi all tehtud töö).
  • Samuti tutvustatakse võimalusi metsade raadamise vastase võitluse rahastamiseks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi abil.
  • Teatises tehakse ettepanek luua ülemaailmne mehhanism, mis stimuleeriks troopiliste metsade säilitamist. See mehhanism on REDD+ (st raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamine, sealhulgas metsastamise, metsade säilitamise ja säästva majandamise abil).

TAUST

Metsad katavad umbes 30% meie planeedi maismaast (ja 40% ELi maismaapinnast) ning seetõttu on neil otsustav tähtsus keskkonna tervise tagamisel. Metsad on bioloogilise mitmekesisuse seisukohast olulised elupaigad ja neil on äärmiselt tähtis osa näiteks erosiooni vältimisel, vee puhastamisel ja süsinikdioksiidi (CO2) sidumisel. Kogu maailmas saab metsadest oma elatusvahendid 1,6 miljardit inimest.

Paraku ohustab metsi raadamine, mille tagajärjel hävib ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel igal aastal 13 miljonit hektarit metsa. Selle peamised põhjused on metsamaa kasutuselevõtmine põllumajanduslikul otstarbel ja puudulik kontroll infrastruktuuri arendamise üle.

Lisateavet leiate järgmistelt Euroopa Komisjoni veebilehtedelt.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (ELT L 347, 30.12.2005, lk 1-6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (ELT L 295, 12.11.2010, lk 23-34)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta otsus nr 1386/2013/EL, milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (ELT L 354, 28.12.2013, lk 171-200)

Komisjoni teatis „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks” (COM(2013) 659 final, 20.9.2013)

Viimati muudetud: 14.09.2015

Top