Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Puhtam õhk Euroopas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Puhtam õhk Euroopas

Et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, peab õhk, mida me hingame, olema võimalikult puhas. Selleks tuleb võtta aktiivselt meetmeid välisõhu puhtuse jälgimiseks ja saasteainete kõrvaldamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta.

KOKKUVÕTE

Et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, peab õhk, mida me hingame, olema võimalikult puhas. Selleks tuleb võtta aktiivselt meetmeid välisõhu puhtuse jälgimiseks ja saasteainete kõrvaldamiseks.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse õhukvaliteedi eesmärgid, sealhulgas ambitsioonikad ja kulutõhusad sihid inimeste tervise ja keskkonnakvaliteedi parandamiseks aastani 2020. Samuti sätestatakse selles nende hindamise ja standardite mittejärgimise korral parandusmeetmete võtmise meetodid. Direktiivi kohaselt tuleb avalikkust teavitada.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi on koondatud enamik õhukvaliteeti käsitlevaid õigusakte ja see hõlmab järgmisi põhielemente.

  • Kõigi direktiiviga hõlmatud saasteainete (vääveldioksiid, lämmastikdioksiid, tahked osakesed, plii, benseen ja süsinikmonooksiid) hindamiseks määratakse häiretase, piirtase ja sihtväärtus.
  • Riikide pädevad asutused määravad kindlad asutused, kes täidavad neid ülesandeid, kasutades valitud proovivõtukohtadest kogutud andmeid.
  • Kui õhusaaste tase on mõnes piirkonnas lubatud normist kõrgem, tuleb olukorra parandamiseks rakendada õhukvaliteedi kavad. Nendesse võidakse kaasata erimeetmeid, et kaitsta elanikkonna tundlikke rühmi, näiteks lapsi.
  • Kui on oht, et saasteainete tase võib ületada nimetatud piirmäära, tuleb ohu kõrvaldamiseks rakendada lühiajalisi tegevuskavasid, millega vähendatakse näiteks liikluskoormust, ehitustöid või teatavaid tööstustegevusi.
  • ELi riikide asutused peavad tagama, et nii avalikkus kui ka keskkonna- ja tarbijaorganisatsioonid ning muud asjaomased organisatsioonid, sealhulgas tervishoiuasutused ja tööstusliidud saaksid teavet oma piirkonna välisõhu kvaliteedi kohta.
  • ELi riikide valitsused peavad avaldama aastaaruanded kõigi õigusaktiga hõlmatud saasteainete kohta.

Lisateave:

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/50/EÜ

11.6.2008

10.6.2010

ELT L 152, 11.6.2008, lk 1-44

Direktiivi 2008/50/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes dokumenteerimisvahendina.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa puhta õhu programm (COM(2013) 918 (final), 18.12.2013).

Viimati muudetud: 30.06.2015

Top