Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahvusvahelise turismi edendamine Euroopas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahvusvahelise turismi edendamine Euroopas

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni teatis (KOM(2010) 352 (lõplik)) – Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

 • Euroopa positsiooni säilitamiseks maailma juhtiva turismisihtmärgina esitas Euroopa Komisjon rea soovitusi koordineeritud meetmete võtmiseks Euroopa Liidu (EL) tasandil.
 • Eesmärk on suurendada turismisektori konkurentsivõimet ning jätkusuutliku majanduskasvu ja kvaliteedi tagamise võimet.

PÕHIPUNKTID

 • Turismil on ELi majanduses oluline roll. Sellega on seotud 1,8 miljonit ettevõtet, neist paljud väikeettevõtted. Sektor moodustab 5,2% ELi tööhõivest ja annab üle 5% ELi sisemajanduse koguproduktist.
 • ELi turism seisab silmitsi raskuste ja võimalustega, millele tuleb läheneda kooskõlastatult:
  • tihenev konkurents muude sihtkohtadega;
  • seoses demograafiliste suundumustega on ELis üha rohkem eakaid turiste ning turismiteenuseid ja -taristut on vaja vastavalt kohandada;
  • samuti peavad turismiteenused olema jätkusuutlikumad, võttes arvesse kliimamuutusega seotud kohustusi ning sõltuvust veest ja energiast;
  • info- ja sidetehnoloogiad pakuvad uusi võimalusi, mida tuleb kasutada.

Uus tegevuskava

Kooskõlas majanduskasvu strateegiaga „Euroopa 2020” on 2010. aasta teatises sätestatud ELi tasandil turismi edendamise tegevuskava keskmes neli prioriteeti.

 • 1.

  Euroopa turismisektori konkurentsivõime:

  • edendada turismisektori innovaatilisust, aidates näiteks kohaneda turu arenguga info- ja sidetehnoloogia ning innovatsiooni valdkonnas (nt digitaalne turism);
  • parandada kutseoskusi turismisektoris, edendades võimalusi, mida pakuvad erinevad ELi programmid, nagu programm Erasmus+ elukestva õppe valdkonnas või väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) suunatud programm COSME;
  • püüda vähendada nõudluse hooajalisust, soodustades näiteks turismialase teabe vabatahtlikku vahetamist ELi riikide vahel, eriti hooajaväliselt;
  • edendada turistidele mõeldud teenuste mitmekesistamist, keskendudes eelkõige rohkem ELi ühisele pärandile ja seda reklaamides ning kaasates turismi edendamise strateegiatesse looduspärandi;
  • konsolideerida turismi puudutavaid sotsiaal-majanduslikke andmeid ELi tasandil.
 • 2.

  Jätkusuutliku, vastutustundliku ja kvaliteetse turismi arendamine:

  • luua näitajate süsteem sihtkohtade jätkusuutlikuks haldamiseks; seejuures võib pidada silmas säästvaid turismisihtkohti reklaamiva märgise väljatöötamist;
  • korraldada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, mis tutvustavad turistidele reisisihte;
  • uurida turismi kvaliteedimärgise potentsiaali, et jagada tunnustust edusammude eest, millega suurendatakse tarbijate ohutust ja usaldust;
  • aidata kindlaks teha kliimamuutusest tulenevad riskid, et kaitsta Euroopa turismitööstust väärinvesteeringute tegemise eest, ning uurida võimalusi alternatiivsete turismipakettide arendamiseks;
  • koostada jätkusuutliku ja vastutustundliku turismi harta;
  • töötada välja jätkusuutliku mere- ja rannaalade turismi strateegia;
  • tugevdada ELi koostööd areneva majandusega riikide ja Vahemere maadega, et edendada jätkusuutliku ja vastutustundliku turismi arengumudeleid ning parimate tavade vahetust.
 • 3.

  ELi maine ja nähtavuse parandamine säästvate ja kvaliteetsete turismisihtkohtade kogumina:

  • toetada Euroopa kaubamärgi loomist tihedas koostöös ELi riikidega, täiendades nende reklaamialaseid jõupingutusi, et Euroopa sihtkohti teiste rahvusvaheliste sihtkohtadega võrreldes paremini esile tõsta;
  • tutvustada Euroopat kui jätkusuutlikku ja kvaliteetset turismisihtkohta veebisaidi visiteurope.com kaudu, olulisematel rahvusvahelistel üritustel või tähtsamatel turismimessidel ja -näitustel ning selliste algatuste abil nagu Euroopa turismipäevad ja Euroopa turismifoorum;
  • tõhustada ELi osalemist rahvusvaheliste organisatsioonide töös.

TAUST

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 195 volitab ELi toetama, kooskõlastama ja täiendama ELi riikide meetmeid turismisektoris.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava (KOM(2010) 352 (lõplik), 30.6.2010)

Viimati muudetud: 05.09.2016

Top