Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Väikeettevõtlusalgatus (Small Business Act) Euroopa VKEdele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Väikeettevõtlusalgatus („Small Business Act”) Euroopa VKEdele

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni teatis (KOM(2008) 394 (lõplik)). „Kõigepealt mõtle väikestele” – Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”

KOKKUVÕTE

MIS ON EUROOPA VÄIKEETTEVÕTLUSALGATUSE EESMÄRK?

Teatises määratletakse põhimõtted, mille eesmärk on julgustada ELis ettevõtlust ning aidata väikestel ettevõtetel jõudsamalt areneda.

See sisaldab ka seadusandlikke ettepanekuid nii ELi kui ka ELi riikides siseriiklikul tasemel rakendamiseks.

Käesolev teatis ei ole siduv dokument, kuid selle on heaks kiitnud nõukogu ning toetust on väljendanud ka Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlament.

PÕHIPUNKTID

Väikeettevõtlusalgatuse põhiprioriteedid on edendada ettevõtlust, parandada juurdepääsu rahastamisvõimalustele ja turgudele, vähendada regulatiivset koormust ning toetada rahvusvahelistumist.

Need prioriteedid on määratletud kümne põhimõttena poliitika kujundamise ja rakendamise juhtimiseks nii ELi kui ka ELi riikide tasandil:

 • 1.

  luua keskkond, kus ettevõtjad ja pereettevõtted saaksid jõudsalt areneda ning kus ettevõtlus on au sees;

 • 2.

  tagada, et pankrotistunud ausad ettevõtjad saaksid kiiresti teise võimaluse;

 • 3.

  koostada eeskirjad vastavalt põhimõttele „kõigepealt mõtle väikestele”;

 • 4.

  muuta riigiasutused väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) vajaduste suhtes osavõtlikumaks;

 • 5.

  kohandada riiklikud poliitikavahendid VKEde vajadustega: hõlbustada VKEde osalemist riigihangetes ja kasutada VKEde puhul paremini riigiabi võimalusi;

 • 6.

  hõlbustada VKEde juurdepääsu rahastamisvahenditele ning arendada välja õigus- ja majanduskeskkond, mis toetab õigeaegseid makseid äritehingute puhul;

 • 7.

  aidata VKEdel saada rohkem kasu ELi ühtse turu pakutavatest võimalustest;

 • 8.

  edendada oskuste täiendamist VKEdes ja kõiki innovatsiooni liike;

 • 9.

  võimaldada VKEdel muuta keskkonnaalased väljakutsed võimalusteks;

 • 10.

  soodustada ja toetada VKEsid, et nad saaksid kasu turgude kasvust.

Euroopa Komisjoni poolt 2011. aastal tehtud Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine näitas järgmist:

 • enamik algatusi on vastu võetud;
 • neljast seadusandlikust algatusest on ainult Euroopa osaühingu põhikiri vastu võtmata;
 • lähenemisviis meetmete rakendamisele ja saavutatud tulemused on ELi riikides olnud väga erinevad;
 • enamikus ELi riikides on kehtestatud eesmärgid halduskoormuse vähendamiseks, kuid kõik pole suutnud neid täita.

Läbivaatamise tulemusel tehti ka uute meetmete ettepanekuid, et lõimida väikeettevõtlusalgatus strateegiasse „Euroopa 2020”. Muu hulgas on nendeks meetmeteks järgmised:

 • ühekordsuse põhimõtte edendamine haldusasutustes, et korduvalt ei nõutaks sama teavet või samu dokumente;
 • juurdepääsu parandamine rahastusele laenutagatiste kaudu, et aidata VKEdel tulla toime üleilmastumise ja kliimamuutusega kaasnevate probleemidega;
 • ettevõtete ühine konsolideeritud tulumaksubaas, et aidata ettevõtjaid ühtsel turul.

2014. aastal toimunud avalik konsultatsioon väikeettevõtlusalgatuse kohta kinnitas edusammude tegemist, kuid

 • haldus- ja õiguskoormus tegi jätkuvalt kõige enam muret;
 • juurdepääs rahastamisele oli endiselt raske, hoolimata võetud meetmetest;
 • jätkuvaid jõupingutusi on vaja turulepääsu tagamiseks, eelkõige parandades seoseid olemasolevate ELi programmide vahel.

TAUST

Lisateavet vt Euroopa väikeettevõtlusalgatuse teemast Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. „Kõigepealt mõtle väikestele” – Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act” (KOM(2008) 394 (lõplik), 25.6.2008)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine (KOM(2011) 78 (lõplik), 23.2.2011)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. ELi õigusloome kvaliteet (COM(2012) 746 final , 12.12.2012)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Tegevuskava „Ettevõtlus 2020” – ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas (COM(2012) 795 final, 9.1.2013)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Arukas reguleerimine – väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate vajaduste rahuldamine (COM(2013) 122 final, 7.3.2013)

Viimati muudetud: 24.02.2016

Top