Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks (ettepanek)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroopa süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks (ettepanek)

Määruse ettepaneku eesmärk on asendada liikmesriikide radioaktiivsete materjalide vedajate deklareerimis- ja loamenetlused ühtse registreerimissüsteemiga. Määruse rakendamisega lihtsustatakse menetlusi ja kergendatakse halduskoormust, tagades kõrge kiirguskaitse taseme.

ETTEPANEK

Ettepanek võtta vastu nõukogu 30. augusti 2011. aasta määrus, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks [KOM(2011) 518 lõplik – Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata].

KOKKUVÕTE

Määruse ettepaneku eesmärk on luua Euroopa süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks *. Tegemist on töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmisega ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

Ettepanekut kohaldatakse kõigi vedajate suhtes, kes transpordivad radioaktiivseid materjale Euroopa Liidus (EL), kolmandatest riikidest ELi ning EList kolmandatesse riikidesse. Seda ei kohaldata selliste vedajate suhtes, kes transpordivad radioaktiivseid materjale õhu- ja veeteede kaudu.

Vedajate registreerimine

Vedajad peavad ennast registreerima vedajate elektroonilises registreerimissüsteemis (VERS). See süsteem võimaldab saada liikmesriikide pädevatel asutustel piiratud ja turvalise juurdepääsu registreeritud vedajate ja registreerimist taotlevate isikute andmetele isikuandmete kaitse direktiivi kohaselt. Kui taotleja asukoht on ühes või mitmes liikmesriigis, vaatab taotluse läbi selle liikmesriigi pädev asutus *, kus asub taotleja peakontor. Kui taotleja asukoht on kolmandas riigis, vaatab taotluse läbi selle liikmesriigi pädev asutus, kuhu vedaja kavatseb ELi territooriumil esimesena siseneda.

Liikmesriik määrab radioaktiivsete materjalide veoks pädeva asutuse ja riikliku kontaktpunkti.

Kui pädev asutus keeldub vedajale registreerimistunnistuse väljastamisest, võib taotleja esitada kaebuse.

Registreerimistunnistust tunnustavad kõik liikmesriigid, see kehtib viis aastat ning seda võib uuendada.

Radioaktiivsete materjalide veo tingimused

Registreering võimaldab vedajal teostada vedusid kogu Euroopa Liidus. Veotoimingutel peab vedajal olema kaasas registreerimistunnistuse koopia.

Määruse ettepanekus esitatud riiklikke aruandlus- ja loanõudeid võib kohaldada üksnes järgmiste materjalide vedudele:

  • lõhustuv materjal;
  • eriti ohtlikud radioaktiivsed materjalid.

Ioniseerivast kiirgusest tulenevaid ohtusid reguleeriva direktiivi kohaselt välja antud kehtiva litsentsi või registreeringu omanik võib radioaktiivseid materjale vedada registreeringuta, kui vedu on reguleeritud kõigi selliste liikmesriikide litsentside või registreeringutega, mille territooriumil vedu toimub.

Kui vedaja ei täida määruse ettepaneku nõudeid, võib selle liikmesriigi pädev asutus, kus nõuete täitmatajätmine avastati, vedaja registreeringu peatada, tühistada või seda muuta. Teda võidakse isegi vastutusele võtta.

Kontekst

Nõukogu ja Euroopa Parlament võtsid 2008. aastal vastu direktiivi ohtlike kaupade siseveo kohta, milles ühendati kõik siseveoliigid. Kooskõlas direktiiviga 96/29/Euratom, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest, peavad liikmesriigid võtma kasutusele radioaktiivseid materjale käitlevate ettevõtjate ja institutsioonide ning radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimise süsteemi. Määruse ettepanekuga tsentraliseeritakse seda registreeringut, et lihtsustada vedu Euroopa Liidus.

Akti põhimõisted

  • „Radioaktiivne materjal” – materjal, mis sisaldab radionukliide ning mille puhul saadetise aktiivsuskontsentratsioon ja koguaktiivsus ületab radioaktiivsete materjalide vedu käsitlevates eeskirjades
  • „Pädev asutus” – asutus, kelle liikmesriik on määranud ülesannete täitmiseks käesoleva määrusega kehtestatud korras.

Viide

Ettepanek

Euroopa Liidu Teataja

Menetlus

KOM(2011) 518 lõplik

2011/0225/NLE

See also

  • Energeetika peadirektoraat – tuumaenergia, transport (EN)

Viimati muudetud: 30.11.2011

Top