Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luminofoorlambid ja suure valgustugevusega lahenduslambid – ökodisaini nõuded

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Luminofoorlambid ja suure valgustugevusega lahenduslambid – ökodisaini nõuded

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 245/2009 – luminofoorlampide ja suure valgustugevusega lahenduslampide ökodisainile esitatavad nõuded

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selles sätestatakse ökodisaini eeskirjad, mida kohaldatakse üldvalgustuseks kasutatavate teatavat liiki lampide suhtes, et vähendada nende mõju keskkonnale.

PÕHIPUNKTID

Määruse kohaldamisalasse kuuluvad

 • sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlambid*;
 • suure valgustugevusega lahenduslambid*;
 • nende lampidega koos kasutatavad liiteseadised* ja valgustid*.

Ökodisaini nõuded

Käesolevas määruses määratletakse ökodisaini nõuded kuues järkjärgulises etapis (viimast etappi kohaldatakse alates 2018. aastast). Igas etapis rakendatakse järk-järgult kõrgemaid eesmärke ja/või kaasatakse nõuete kohaldamisalasse uued toodete alaliigid. Need nõuded käsitlevad järgmist:

 • lambid – peavad vastama valgusviljakuse, tööomaduste ja teabega seotud nõuetele. Eri tüüpi lambid peavad saavutama igas võimsuse kategoorias teatava valgusviljakuse ning vastama lambi tööea ja valgusvoo muutumise nõuetele. Lisaks peavad tootjad esitama veel mitmesugust teavet, nagu
  • võimsus (lambipirni põlemiseks vajalik energiahulk);
  • lambi valgusvoog (lambipirnist lähtuva valguse hulk);
  • valgusviljakus;
  • säilivustegur;
  • elavhõbedasisaldus ja
  • lambi värvustemperatuur;
 • liiteseadised – peavad vastama energiatõhususe ja teabega seotud nõuetele. Lampide sisselülitamisel peavad need liiteseadised vastama valgusviljakuse minimaalsele künnisele. Liiteseadiste tootjad peavad esitama teabe toodete energiatõhususe näitaja kohta;
 • valgustid – peavad vastama energiatõhususe, ühilduvuse ja teabega seotud nõuetele. Valgustite elektritarve ei tohi olla suurem nendes kasutatavate liiteseadiste elektritarbest, kui need ei eralda valgust. Valgustite tootjad peavad esitama teabe kõigi liiteseadiste ja koos valgustiga müüdavate lampide tõhususe kohta ning samuti hooldus- ja demonteerimisjuhendid.

Vastavus

Tootjad või nende esindajad peavad läbi viima vastavushindamise enne energiat tarbiva toote turule laskmist.

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

ELi riikide riiklikud ametiasutused peavad kohaldama turujärelevalve menetlusi seoses järgmisega:

 • lambid – kontrollitakse valimit, mis sisaldab vähemalt 20 ühe tootja ühe mudeli lampi. Keskmised tulemused ei tohi erineda piirmäärast, künnisest või deklareeritud väärtustest üle 10%;
 • liiteseadised ja valgustid – katsed viiakse läbi ühe seadme peal. Saadud tulemused ei tohi ületada piirväärtusi. Piirväärtuste ületamise korral tuleb kontrollida veel kolme seadet.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 13. aprillist 2009.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlamp: elavhõbedaauruga täidetud madalrõhulahenduslamp, milles enamik valgusest tekib ühes või mitmes luminofoorikihis, kui molekule ergastatakse lahendusel tekkiva ultraviolettkiirgusega. See on ilma sisseehitatud liiteseadiseta ja võib olla ühe või kahe sokliga.

Suure valgustugevusega lahenduslamp: lamp, milles valgus tekib otseselt või kaudselt gaasis, metalliaurus või mitme gaasi või auru segus toimuva elektrilahenduse tulemusel ning milles valgusallikana toimivat kaart stabiliseerib kolvi seina temperatuur, kusjuures kaarest kolvi seinale üle kantav võimsustihedus on üle 3 W/cm2.

Liiteseadis: seadis, millega piiratakse voolutugevust lambis või lampides ettenähtud väärtuseni.

Valgusti: seade, mis hajutab, filtreerib või muundab ühest või mitmest valgusallikast pärinevat valgust ning mis hõlmab kõiki valgusallika hoidmiseks, kinnitamiseks ja kaitsmiseks vajalikke osi.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 18. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 245/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ (EÜT L 76, 24.3.2009, lk 17–44)

Määruse (EÜ) nr 245/2009 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10–35)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 13.12.2016

Top