Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähemalt 20% vähendamine aastaks 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähemalt 20% vähendamine aastaks 2020

Ulatuslik majanduskriis avaldas mõju ELi 2008. aastal seatud eesmärkidele: vähendada 2020. aastaks oma kasvuhoonegaaside heidet 20%. Seetõttu vähenes selle eesmärgi roll Euroopa majanduse uuendamise ja konkurentsivõimelisemaks muutmise tõukejõuna. See mõjutab ka ELi võimalikku üleminekut 30% eesmärgile ülemaailmse jõupingutuse raames.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-lise vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine” (KOM(2010) 265 (lõplik), 26.5.2010).

KOKKUVÕTE

Ulatuslik majanduskriis avaldas mõju ELi 2008. aastal seatud eesmärkidele: vähendada 2020. aastaks oma kasvuhoonegaaside heidet 20%. Seetõttu vähenes selle eesmärgi roll Euroopa majanduse uuendamise ja konkurentsivõimelisemaks muutmise tõukejõuna. See mõjutab ka ELi võimalikku üleminekut 30% eesmärgile ülemaailmse jõupingutuse raames.

TEATISE SISU

Käesolevas teatises analüüsitakse ELi võimalusi minna praeguselt 20% eesmärgilt üle ambitsioonikamale 30%-le.

OLULISEMAD PUNKTID

  • Kahanenud on 20% eesmärgi saavutamise kogumaksumus. Aastal 2008 prognoositi, et see on 70 miljardit eurot aastas. 2010. aastaks oli see langenud 48 miljardile eurole.
  • Aastal 2008 kokkulepitud eesmärgi (vähendada 2020. aastaks heidet 20%) nimel tegutsemine ei ole piisav, et saavutada 2050. aastaks optimaalsete kuludega soovitud 80-95% taset. See võib muuta ELi pingutused pärast 2020. aastat raskemaks ja kulukamaks.
  • 30% eesmärgini jõudmiseks on mitmeid võimalusi, sealhulgas:
  • Heite 30% vähendamise kogumaksumuseks (sh 20% saavutamine) hinnatakse 81 miljardit eurot ehk 0,54% ELi SKPst.
  • 30% eesmärk edendaks tehnoloogilist uuendustegevust. See võiks parandada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet ning oleks parema õhukvaliteedi tõttu tervisele kasulik.
  • Mitmel moel on võimalik ennetada ELi kasvuhoonegaaside tootjate tegevuse viimist väljapoole ELi (kasvuhoonegaaside heite ülekandumine), kus kohaldatakse vähem rangeid nõudeid. Näiteks on võimalik vabastada energiamahukad tööstusharud saastekvootide ostmisest ning julgustada teisi riike võtma meetmeid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt kasvuhoonegaaside heite kohta.

Viimati muudetud: 26.03.2015

Top