Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks

Maailma energiasüsteemides on toimumas suured muutused, mis on püsiva mõjuga. Euroopa Liidu (EL) energiaallikad peavad muutuma turvalisemaks ja säästvamaks.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Energia 2020 - säästva, konkurentsivõimelise ja kindla energia strateegia (KOM(2010) 639 (lõplik), 10.11.2010)

KOKKUVÕTE

Maailma energiasüsteemides on toimumas suured muutused, mis on püsiva mõjuga. Euroopa Liidu (EL) energiaallikad peavad muutuma turvalisemaks ja säästvamaks.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Komisjon esitab uue 2020. aasta energiastrateegia. Selles käsitletakse seniseid edusamme, otsitakse võimalusi uute probleemide lahendamiseks ja pannakse paika sammud, mis on vajalikud keskpika perioodi ELi poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Uus energiastrateegia keskendub viiele prioriteedile.

PÕHIPUNKTID

Energiatõhus Euroopa. Majanduskasvu ning ressursside ja suureneva energiatarbimise vaheline seos tuleb kaotada. Oluline roll võib olla hoonetel ja transpordil ning riigiasutused peaksid olema eeskujuks.

Energia vaba liikumise tagamine. Turg tuleb muuta lõimitumaks, sidusamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Selleks tuleb täiel määral rakendada olemasolevaid ELi õigusakte ning töötada välja arengukava energia liikumiseks ühest riigist teise.

Kindel, ohutu ja taskukohase hinnaga energia üldsusele ja ettevõtetele. Paljud kasutajad ei ole kursis liberaliseeritud energiaturul avanevate võimalustega. Neid aitab teadvustada tarbijasõbralikum poliitika, mis põhineb konkurentsist tulenevatel eelistel.

Euroopa juhtpositsioon energiatehnoloogia ja -innovatsiooni vallas. Ilma otsustava tehnoloogiahüppeta ei õnnestu ELil täita 2050. aastaks tehtud ambitsioonikaid plaane, mis näevad ette fossiilkütuste osakaalu vähendamist elektri- ja transpordisektoris. Energiatehnoloogia strateegilise kava ja kuue Euroopa tööstusalgatuse (tuule-, päikse- ja bioenergia, arukad elektrivõrgud*, tuuma lõhustamise tehnoloogia, süsiniku kogumine ja säilitamine*) eesmärk on ergutada vajalikku innovatsiooni.

Tihedate rahvusvaheliste partnerlussuhete kindlustamine. Paljud ELi ees seisvad probleemid - kliimamuutus, juurdepääs nafta- ja gaasivarudele, vajadus tagada tehnoloogia areng ja energiatõhusus - puudutavad ka teisi riike. Koostöös ja ELi jõulisel osalemisel on lihtsam leida õigeid vastuseid.

PÕHIMÕISTED

* Arukad elektrivõrgud - energiavõrgud, mis võimaldavad automaatselt jälgida energiavooge ja teha kohandusi vastavalt muutustele nõudluse ja pakkumise vahekorras.

* Süsiniku kogumine ja säilitamine - süsinikdioksiidi (CO2) kogumine, transportimine ja ladustamine üldjuhul maa all, kust see ei pääse keskkonda.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni 2020. aasta energiastrateegia veebilehelt.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Energia tegevuskava aastani 2050 (KOM(2011) 885 (lõplik), 15.12.2011)

Viimati muudetud: 14.09.2015

Top