Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hoonete energiatõhusus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hoonete energiatõhusus

Hoonete energiakulud moodustavad 40% Euroopa Liidu (EL) energia kogutarbimisest. Kuna tegu on kasvava sektoriga, suureneb ka energiatarbimine. Selle piiramine võimaldab ELil vähendada energiasõltuvust ja kasvuhoonegaaside heidet ning jõuda lähemale eesmärgile vähendada üldist energiatarbimist 2020. aastaks 20%.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta.

KOKKUVÕTE

Hoonete energiakulud moodustavad 40% Euroopa Liidu (EL) energia kogutarbimisest. Kuna tegu on kasvava sektoriga, suureneb ka energiatarbimine. Selle piiramine võimaldab ELil vähendada energiasõltuvust ja kasvuhoonegaaside heidet ning jõuda lähemale eesmärgile vähendada üldist energiatarbimist 2020. aastaks 20%.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Õigusakti eesmärk on parandada ELis hoonete energiatõhusust, võttes arvesse mitmesuguseid kohalikke ja kliimatingimusi. Selles on sätestatud miinimumnõuded ja ühtne metoodika. Direktiiv hõlmab energiat, mida kasutatakse seoses kütmise, vee soojendamise, jahutuse, ventilatsiooni ja valgustusega.

PÕHIPUNKTID

ELi riikide ametiasutused peavad kehtestama kulutõhusad energiatõhususe miinimumnõuded. Need tuleb vähemalt iga viie aasta tagant üle vaadata.

Need peavad hõlmama kliimaseadmeid, küttesüsteeme, vee soojendamise süsteeme ja suuri ventilatsioonisüsteeme.

Komisjon peab sätestama metoodika energiatõhususe nõuete kulutõhusa taseme arvutamiseks.

Uued hooned peavad vastama miinimumnõuetele ja sisaldama alternatiivseid suure tõhususega energiasüsteeme. 31. detsembriks 2018 peavad uusehitised, mida kasutavad ja omavad riigiasutused, ja kaks aastat hiljem muud uusehitised olema liginullenergiahooned*.

Oluliselt rekonstrueeritavate olemasolevate hoonete energiatõhusus tuleb viia vastavusse ELi nõuetega.

Riiklikud ametiasutused rakendavad energiamärgise väljastamise süsteemi. Energiamärgise abil saavad potentsiaalsed ostjad ja üürnikud teavet hoone energiaklassi kohta ja soovitusi energiatõhususe kulutasuvaks parandamiseks. Kui ruume pakutakse müügiks või üüriks, tuleb see teave lisada kõigisse kommertsmeedias avaldatud kuulutustesse.

Riiklikud ametiasutused peavad tagama kütte- ja kliimaseadmete ülevaatuskavade olemasolu.

Komisjon hindab enne 1. jaanuari 2017 energiatõhususe eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme ja teeb vajaduse korral täiendavaid ettepanekuid.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

8. juulist 2010.

Lisateavet leiate ehitiste teemast Euroopa Komisjoni veebisaidil.

PÕHIMÕISTED

* Liginullenergiahoone - hoone, mille energiatõhusus on väga suur. Nullilähedane või väga väike nõutava energia kogus peaks olulisel määral pärinema taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas kohapeal või lähiümbruses taastuvatest energiaallikatest toodetud energiast.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2010/31/EL

8.7.2010

9.7.2012

ELT L 153, 18.6.2010, lk 13-35

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 16. jaanuari 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 244/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta ning kehtestatakse võrdlusmeetodite raamistik hoonete ja ehitusdetailide energiatõhususe miinimumnõuete kuluoptimaalse taseme arvutamiseks (ELT L 81, 21.3.2012, lk 18-36).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Hoonete energiatõhususe rahaline toetamine (COM(2013) 225 final, 18.4.2013)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Liikmesriikide edusammud seoses liginullenergiahoonetega (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013).

Viimati muudetud: 06.08.2015

Top