Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energiatehnoloogia strateegiline kava vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogia arendamiseks

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Energiatehnoloogia strateegiline kava vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogia arendamiseks

Vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele ülemineku strateegia raames on Euroopa Liit (EL) seadnud kliima- ja energiaeesmärgid aastaks 2020. Nende eesmärkide saavutamisel võib olla palju abi tehnoloogiast. Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava on ELi energia- ja kliimapoliitika tugisammas tehnoloogiavaldkonnas.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogia arendamisse investeerimise kohta (Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava) (KOM(2009) 519 (lõplik), 7.10.2009).

KOKKUVÕTE

MIS ON KAVA EESMÄRK?

Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava (SET-Plan) eemärk on edendada 2020. aastaks vähese süsihappegaasiheitega tehnoloogia arengut ja kasutamist. Selle abil edendatakse ELi riikide, äriühingute ja teadusasutuste koostööd, mis võimaldab oskuste ning vahendite koondamise kaudu vähendada kulusid. Samuti on see abiks projektide rahastamisel.

PÕHIPUNKTID

  • Euroopas on käivitatud mitmesuguste energialiikidega seotud tööstusalgatusi. Sulgudes on esitatud nendest saadava elektrienergia osakaal 2020. aastal: tuuleenergia (20%), päikeseenergia (15%), bioenergia (14%).
  • Euroopa elektrivõrkude algatuse raames peaks 50% Euroopa elektrivõrkudest 2020. aastaks võimaldama taastuvenergia kaasamist ning tulemuslikult ühitama nõudlust ja pakkumist.
  • Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise algatuse eesmärk on muuta sellega seotud tehnoloogiad turukõlblikuks.
  • 2020. aastaks peaksid säästva tuumalõhustamise algatuse raames kasutusele jõudma esimesed neljanda põlvkonna prototüübid.
  • Energiatõhususe algatuse toetusel peaksid asuma vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele üleminekut juhtima 25-30 „arukat linna” (s.t linna, mis võimaldavad digitaalse tehnoloogia abil kodanikele paremaid avalikke teenuseid ja ressursside otstarbekamat kasutamist väiksema keskkonnamõjuga).
  • Euroopa Energiaalaste Teadusuuringute Liit edendab riiklike uurimisinstituutide vahelist koordineeritud koostööd seoses ühisprogrammidega. Lisaks sellele astutakse samme teadus- ja uurimistöö tippkeskuste loomiseks.
  • Komisjon uurib ka muid tehnoloogilisi võimalusi, nagu avamerel taastuvenergia tootmine (nt tuuleenergia, tõusu ja mõõna energia generaatorid), energia salvestamine, taastuvenergiat kasutav kütmis- ja jahutustehnoloogia. Tuumavaldkonnas otsitakse võimalusi, kuidas pikendada rajatiste kasutusiga ja kuhu paigutada tuumajäätmed.
  • EL teeb aktiivselt koostööd paljude rahvusvaheliste partneritega, näiteks rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö strateegilise foorumiga.

Lisateavet leiate energiatehnoloogia strateegilise kava veebisaidilt.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Energiatehnoloogia ja -innovatsioon (COM(2013) 253 final, 2.5.2013).

Viimati muudetud: 05.08.2015

Top