Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

KOKKUVÕTE:

Määrus (EÜ) nr 713/2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (edaspidi „amet”) loomine ning selle eesmärgid ja ülesanded, mis sõnastatakse iga-aastastes tööprogrammides.

Amet täiendab ja koordineerib ELi tasandil riiklike energeetikasektorit reguleerivate asutuste tööd.

Ametil on keskne roll ELi-ülese elektri- ja gaasivõrgu ja -turu eeskirjade väljatöötamisel ELi üleüldiste energiapoliitika eesmärkide raames.

PÕHIPUNKTID

Ameti tegevus

Amet esitab põhivõrguettevõtjatele ja ülekandesüsteemi halduritele*, reguleerivatele asutustele, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Komisjonile adresseeritud mittesiduvaid arvamusi ja soovitusi.

Amet võtab teatud tingimustel vastu üksikotsuseid konkreetsete juhtumite kohta piiriülese taristu küsimustes.

Amet esitab komisjonile mittesiduvaid raamsuuniseid võrgueeskirjade väljatöötamiseks.

Amet määrab riiklikele reguleerivatele asutustele koostööraamistiku.

Amet koordineerib piirkondlikke ja piiriüleseidtaristualgatusi võimsuse jaotamise ning kasutajatelt tasu võtmise valdkonnas.

Amet jälgib Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustike* (ENTSOde) tegevust.

Amet jälgib ELi elektrienergia ja maagaasi siseturgu, eelkõige elektri ja maagaasi jaehindu ning juurdepääsu võrgule, sh taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale.

Ametit juhib direktor, kelle ametiaeg on viis aastat. Direktor valmistab ette ameti iga-aastase tööprogrammi ning võib luua töörühmi ameti reguleerimistegevuse nõustamiseks.

Amet võib kokku kutsuda ajutisi eksperdirühmi, kes annavad nõu reguleerimispoliitika arendamise küsimustes.

Ameti eelarvet rahastatakse ELi üldeelarvest, tasudest, riikide vabatahtlikest sissemaksetest ja päranditest, annetustest või toetustest.

Teatud tingimustel võivad ameti töös osaleda ka kolmandad riigid.

2011. aastal anti määrusega (EL) nr 1227/2011 (energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määrus ehk REMIT) ametile uued ülesanded. Nende eesmärk on suurendada ELi energiaturgude läbipaistvust ja stabiilsust ning võidelda siseteabe alusel kauplemisega ja turuga manipuleerimisega.

2013. aastal vastu võetud määrus (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta andis ametile senisest suurema rolli ühishuviprojektide määramise ja järelevalve alal.

Amet võib kokku kutsuda ajutisi eksperdirühmi ameti nõustamiseks poliitikakujundamise küsimustes. Praegu on eksperdirühmi kolm ning need keskenduvad järgmistele teemadele:

TAUST

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) loodi kolmanda energiapaketiga, et edendada elektrienergia ja maagaasi siseturu valmimist.

Amet asutati ametlikult 2011. aasta märtsis ning selle peakorter on Sloveenias Ljubljanas.

PÕHIMÕISTED

* Energeetikasektorit reguleerivad asutused – ELi riikide asutused, mille ülesanne on tagada oma riigi energiaturu toimimine ettenähtud viisil, sh et energiatarnijad täidaksid oma kohustusi ja et tarbijad saaksid õiglase hinnaga usaldusväärset teenust.

* Põhivõrguettevõtja või ülekandesüsteemi haldur – juriidiline isik, kes transpordib energiat, näiteks maagaasi või elektrienergiat riigi või piirkonna piires püsitaristut kasutades.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 713/2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ELT L 211, 14.8.2009, lk 1–14)

Määruse (EÜ) nr 713/2009 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1–16)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009 (ELT L 115, 25.4.2013, lk 39–75). Vt konsolideeritud versiooni

Viimati muudetud: 28.10.2015

Top