Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava

Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava (EEPR) alusel on ette nähtud anda rahalist toetust energeetikavaldkonda kuuluvatele projektidele, mille eesmärk on esmajoones ühendatud infrastruktuuri loomine, taastuvatest energiaallikatest energia tootmine, süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine ning energiatõhususe edendamine.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EL) nr 663/2009, millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega nähakse ette EEPRi kaudu energeetikasektori põhivaldkondadesse (gaasi- ja elektrivõrkude infrastruktuur, avamere tuuleenergia ning süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine) kuuluvate projektide rahastamine.

PÕHIPUNKTID

  • EEPRi kaudu rahastatakse gaasi- ja elektrivõrkude infrastruktuuri projekte, mille eesmärk on tagada energiavarustuse kindlus ja tarneallikate mitmekesistamine, ühendatud võrkude koostalitlusvõime turvalisus ja usaldusväärsus, arendada ja optimeerida võrgu läbilaskevõimet ning siduda taastuvad energiaallikad energiavõrkudega.
  • Avamere tuuleenergia projektid* saavad rahalist abi, kui need vastavad kindlatele tingimustele, milles on võetud arvesse infrastruktuuri ehitust, projekti innovaatilisust ning panust olemasolevasse avamere-energiavõrkude süsteemi.
  • Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise* projektid saavad rahalist abi, kui neis on tõendatud, et sel viisil saab tööstusrajatistes koguda vähemalt 80% süsinikdioksiidist.
  • EEPRi kuulub ka rahastamisvahend, mille kaudu toetatakse energiatõhususega seotud projektide arendamist. Energiatõhusust edendavate projektide jaoks raha eraldamine on viidud üle 2011. aastal loodud Euroopa Energiatõhususe Fondi.
  • EEPRi eelarve on kokku 3,98 miljardit eurot, millest 2,3 miljardit eurot eraldatakse gaasi- ja elektrivõrkude infrastruktuuri projektidele, 565 miljonit eurot avamere tuuleenergia projektidele, 1 miljard eurot süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise projektidele ning 146 miljonit eurot rahastamisvahendiks.

TAUST

EEPR on osa majanduse elavdamise kavast, mis võeti vastu 2008. aasta Euroopa majanduse finants- ja energiakriisi tagajärgedest ülesaamiseks.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

* Avamere tuuleenergia projektid - merel paiknevad tuuleturbiinid.

* Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine - kliimamuutuse leevendamise viis, mis hõlmab tööstusrajatistes süsinikdioksiidi (CO2) kogumist, säilitamiskohta transportimist ja juhtimist maa-alusesse geoloogilisse formatsiooni.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 663/2009

1.8.2009

-

ELT L 200, 31.7.2009, lk 31-45

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1233/2010

30.12.2010

-

ELT L 346, 30.12.2010, lk 5-10

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava rakendamise kohta (COM(2013) 791 (final), 18.11.2013).

Komisjoni talituste töödokument. Euroopa Energiatõhususe Fondi vahehinnang, mis kuulub dokumendi juurde: komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava rakendamise kohta (SWD(2013) 457 (final), 18.11.2013).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava rakendamise kohta (COM(2014) 669 (final), 28.10.2014).

Viimati muudetud: 13.08.2015

Top