Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/28/EÜ – taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Selle direktiiviga, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks varasemad direktiivid 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ, luuakse ühiseeskirjad taastuvenergia kasutamiseks ELis, et piirata kasvuhoonegaaside heidet ning edendada keskkonnasõbralikumat transporti.
 • Sellega seatakse kõigile ELi riikidele riiklikud siduvad eesmärgid, et 2020. aastaks oleks taastuvallikatest toodetud energia osakaal ELi energiatarbimises 20% ja transpordisektoris 10% (mõlemat mõõdetakse summaarse energia lõpptarbimisega, st summaare tarbitud energia kõigist allikatest, sh taastuvenergia).

PÕHIPUNKTID

 • 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks peab iga ELi riik koostama riikliku tegevuskava, milles määratakse kindlaks, kuidas täita summaarsest energia lõpptarbimisest taastuvenergia osa riiklik eesmärk ning samuti taastuvate energiaallikate 10% eesmärk transpordis.
 • Selleks et jõuda eesmärkideni kulutõhusalt, on ELi riikidel võimalus taastuvallikatest toodetud energiat* vahetada. Oma tegevuskavade elluviimiseks võivad ELi riigid saada taastuvat energiat ka kolmandatest riikidest, eeldusel et seda energiat tarbitakse ELis ning et seda toodetakse tänapäevastes ja tõhusates rajatistes.
 • Iga ELi riik peab suutma tagada taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri-, soojus- ja jahutusenergia päritolu.
 • ELi riigid peavad rajama taristu, mis on vajalik taastuvate energiaallikate kasutamiseks transpordisektoris.

Direktiiviga (EL) 2015/1513 muudetakse direktiivi 2009/28/EÜ ja 98/70/EÜ – ELi õigusakti bensiini ja diiselkütuste kvaliteedi kohta). Muuhulgas on selle eesmärk alustada üleminekut tavalistelt* (esimese põlvkonna) biokütustelt täiustatud* (teise põlvkonna) biokütustele, mis vähendavad oluliselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Sellega nähakse tavalistele biokütustele ette 7%-line ülempiir, mida võetakse arvesse taastuvenergia direktiiviga aastaks 2020 määratud energia lõpptarbimise eesmärkide arvestuses transpordi alal.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 25. juunist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 5. detsembriks 2010.

TAUST

 • Kõnealuse direktiiviga rakendatakse ühte ELi 2020. aasta kliima- ja energiapaketi 20-20-20 eesmärkidest. Ülejäänud kaks eesmärki on
  • vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 20% ja
  • suurendada energiatõhusust 20%.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Taastuvallikatest toodetud energia: mittefossiilsetest allikatest pärit energia, näiteks tuuleenergia, päikeseenergia, geotermiline energia, hüdroenergia, biomass ja reoveepuhasti gaas (nt metaan).

Tavalised biokütused: valmistatakse toidukultuuridest nagu suhkur, tärklis ja taimeõlid. Need toodetakse lähteaineist, mida kasvatakse ka toiduainete ja loomasööda tootmiseks kasutataval maal.

Täiustatud biokütused: valmistatakse allikatest, mis ei konkureeri otseselt toidu- ja söödakultuuridega, nagu jäätmed ja põllumajanduse jäägid.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16–62)

Direktiivi 2009/28/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta (EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58–68)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 21.02.2017

Top