Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Füüsilisest isikust ettevõtjad – meeste ja naiste võrdne kohtlemine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Füüsilisest isikust ettevõtjad – meeste ja naiste võrdne kohtlemine

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõte.

PÕHIPUNKTID

 • Õigusakt hõlmab kõiki füüsilisest isikust ettevõtjaid (isikuid, kes tegelevad ettevõtlusega oma nimel) ja nende abikaasasid või elukaaslasi.
 • Võrdne kohtlemine tähendab, et puudub igasugune otsene* või kaudne* sooline diskrimineerimine avalikus või erasektoris. Ahistamist* ja seksuaalset ahistamist* käsitletakse soolise diskrimineerimisena.
 • ELi riigid võivad võtta positiivseid meetmeid, et tegelikkuses tagada meeste ja naiste täielik võrdõiguslikkus tööelus, näiteks naisettevõtluse algatuste edendamisega.
 • ELi riigid peavad tagama, et:
  • abikaasade või elukaaslaste ühise ettevõtte asutamise tingimused ei oleks karmimad kui koos muude isikutega ühise ettevõtte asutamise tingimused;
  • riiklikud sotsiaalkaitsekavad laienevad abikaasadele ja elukaaslastele;
  • füüsilisest isikust ettevõtjate naissoost abikaasadele ja elukaaslastele makstakse piisavat rahalist rasedus- ja sünnitushüvitist vähemalt 14 nädala jooksul;
  • kõik, kes leiavad, et nende õigust võrdsele kohtlemisele on rikutud, saavad algatada kohtu- või haldusmenetluse;
  • kannatanule tekitatud kahju hüvitatakse tegelikult ja tõhusalt;
  • asjaomased siseriiklikud ametiasutused on volitatud edendama, analüüsima, jälgima ja toetama kõikide käesoleva õigusaktiga hõlmatud isikute võrdset kohtlemist;
  • käesoleva õigusaktiga hõlmatud õigus- ja haldusnormide, poliitika ja tegevuste väljatöötamisel ning rakendamisel kohaldatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkuse põhimõtet;
  • õigusakti sisu tehakse võimalikult laialdaselt teatavaks.
 • ELi riigid pidid esitama Euroopa Komisjonile kogu asjaomase teabe direktiivi rakendamise kohta hiljemalt 5. augustiks 2015.
 • Komisjon peab esitama ELi riikidelt saadud teabe põhjal koostatud aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 5. augustiks 2016.
 • Komisjonil on naisettevõtjatele oma veebileht.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 4. augustist 2010. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 5. augustiks 2012.

TAUST

Lisateave: vt Tööhõive ja koolitus(Euroopa Komisjoni veebileht).

PÕHIMÕISTED

* Otsene diskrimineerimine – kui ühte isikut koheldakse soo tõttu halvemini kui teist isikut.

* Kaudne diskrimineerimine – kui väliselt neutraalne reegel, kriteerium või tava seab ühest soost isikud ebasoodsamasse olukorda.

* Ahistamine – kui soovimatu käitumine alandab kellegi väärikust ja loob ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna.

* Seksuaalne ahistamine – seksuaalse olemusega mis tahes soovimatu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline käitumine.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ (ELT L 180, 15.7.2010, lk 1–6)

Viimati muudetud: 28.06.2016

Top