Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Liidus mikrorahastamise arendamist edendavad programmid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Liidus mikrorahastamise arendamist edendavad programmid

Euroopa Liit on 2010. aastast loonud programme, mille eesmärk on arendada Euroopas mikrorahastamist ja avada juurdepääs krediidivõimalustele neile inimestele ja ettevõtjatele, kellel on raskusi tavapärasele laenuturule juurdepääsul.

ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. märtsi 2010. aasta otsus nr 283/2010/EL, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu Progress.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus nr 1296/2013, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) ning muudetakse otsust nr 283/2010/EL, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu Progress.

KOKKUVÕTE

Mikrorahastamise õigusaktides on määratud kindlaks garantiid, mikrokrediidi summa (kuni 25 000 eurot) ning omakapitali ja kvaasikapitali vahendid, mida antakse isikutele ja mikroettevõtetele, kellel on raskusi laenuturule juurdepääsul. Esimene sellist tüüpi rahastamist arendav ELi vahend loodi 2010. aastal (otsusega nr 283/2010, millega loodi tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu Progress).

Rahastu eelarve oli 100 miljonit eurot neljaks aastaks (2010-2013) ning see loodi eesmärgiga parandada järgmiste sihtrühmade juurdepääsu mikrorahastamisele:

  • isikud, kes on töö kaotanud või keda ohustab töökaotus, mittetöötavad isikud, samuti sotsiaalse tõrjutuse ohus olevad või haavatavamad isikud, kes soovivad alustada või edasi arendada oma mikroettevõtet;
  • mikroettevõtted, esmajoones need, kes annavad tööd eelmises punktis loetletud isikutele.

Ajavahemikul 2014-2020 kuulub see algatus Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI, määrus (EL) nr 1296/2013) mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna alla, mis on mikrokrediidirahastu Progress jätkuks. Sellele tegevussuunale on määratud 21% kogu EaSI eelarvest ehk 193 miljonit eurot seitsmeaastase perioodi vältel.

See uus vahend ei võimalda üksnes sihtrühmadele ja ettevõtetele kergemat juurdepääsu mikrorahastamisele, vaid selle eesmärgiks on samuti:

  • suurendada mikrorahandusasutuste institutsioonilist suutlikkust;
  • hõlbustada sotsiaalsete ettevõtete juurdepääsu rahastamisele, tehes omakapitali, kvaasikapitali, laenuvahendid ja toetused summas kuni 500 000 eurot kättesaadavaks sotsiaalsetele ettevõtetele, mille aastakäive või aastabilanss ei ületa 30 miljonit eurot.

Osalemine mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuunas on avatud liikmesriikides, EFTA liikmesriikides, kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides tegutsevatele era- ja avalik-õiguslikele asutustele, kes pakuvad neis riikides mikrorahastamist isikutele ja mikroettevõtetele või rahastamist sotsiaalsetele ettevõtetele. ELi toetust pakutakse peamiselt liidu finantsmäärustes ettenähtud rahastamisvahendite kaudu.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 283/2010/EL

8.4.2010

-

ELT L 87, 7.4.2010

Määrus (EL) nr 1296/2013

21.12.2013

-

ELT L 347, 20.12.2013

Viimati muudetud: 09.06.2014

Top