Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valdkondlik sotsiaalne dialoog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Valdkondlik sotsiaalne dialoog

KOKKUVÕTE:

otsus 98/500/EÜ dialoogi edendamise kohta tööturu osapoolte vahel Euroopa tasandil

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega luuakse alus valdkondlike sotsiaalse dialoogi komiteede loomiseks erinevates ELi tegevusvaldkondades, kus tööandjate ja töötajate esindajad (nn tööturu osapooled) saavad kohtuda, et arutada poliitikaga seotud muutusi. Need kuuluvad Euroopa laiema sotsiaalse dialoogi* juurde, mis on ELi sotsiaalse ja valitsemismudeli tähtis element.

PÕHIPUNKTID

 • Valdkonna dialoogikomiteed luuakse sektorites, mille töötajaid ja tööandjaid esindavad organisatsioonid annavad ühiselt märku, et soovivad osaleda ELi tasandil peetavas dialoogis. Nad peavad
  • esindama konkreetseid majandussektoreid, nagu pangandus või põllumajandus;
  • koosnema organisatsioonidest, mis on tunnustatud riiklikud tööturu osapooled;
  • suutma pidada läbirääkimisi kokkulepete sõlmimiseks ja
  • esindama mitme ELi riigi tööturu osapooli;
  • omama asjakohaseid struktuure ja ressursse, mis tagavad tõhusa osalemise ELi tasandil tehtavas töös.
 • Iga komitee
  • annab konsultatsioone seoses ELi tasandil toimuva arenguga, millel on kõnealuses valdkonnas sotsiaalsed tagajärjed;
  • arendab ja edendab sotsiaalset dialoogi oma pädevusvaldkonnas;
  • osalejate maksimaalne arv on 66, kusjuures nii tööandjatel kui ka töötajatel on võrdne arv esindajaid;
  • koostab koos Euroopa Komisjoniga oma töökorra;
  • tuleb kokku vähemalt kord aastas;
  • eesistujaks on tööandjate, töötajate või komisjoni esindaja;
  • vaatab koos komisjoniga oma tegevuse regulaarselt läbi.
 • Valdkonna dialoogikomiteed asendavad varasemaid valdkondliku koostöö vorme tööturu osapoolte vahel.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse 20. maist 1998.

TAUST

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 152 kinnitatakse ELi kindlameelset otsust toetada Euroopa tööturu osapoolte dialoogi ja tunnustatakse Euroopa tööturu osapoolte sõltumatust.

Aastast 1998 on komisjon loonud üle 40 valdkondliku sotsiaalse dialoogi komitee. Need hõlmavad ELis ligikaudu 150 miljonit töötajat sellistes valdkondades nagu erinevad transpordiliigid, põllumajandus, ehitus, kaubandus, avalikud teenused, masinate ja seadmete ehitamine, hotellid ja restoranid ning pangandus.

Selle dialoogi tulemusel on kokku lepitud ligikaudu 900 erineva õigusliku seisundiga tekstis.

Lisateave: vt Valdkondlik sotsiaalne dialoog (Euroopa Komisjoni veebileht).

PÕHIMÕISTE

* Euroopa sotsiaalne dialoog – mõlema tööturu osapoole (tööandjate ja töötajate) vahelised arutelud, konsultatsioonid, läbirääkimised ja ühine tegevus.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 20. mai 1998. aasta otsus 98/500/EÜ valdkonna dialoogikomiteede loomise kohta tööturu osapoolte dialoogi edendamiseks Euroopa tasandil (EÜT L 225, 12.8.1998, lk 27 ja 28)

Komisjoni otsuse 98/500/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni talituste töödokument Euroopa valdkondliku sotsiaaldialoogi toimimise ja võimaluste kohta (SEK(2010) 964 (lõplik), 22.7.2010)

Viimati muudetud: 23.05.2016

Top