Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Töötajate teavitamine ja nendega konsulteerimine – Euroopa töönõukogu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Töötajate teavitamine ja nendega konsulteerimine – Euroopa töönõukogu

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/38/EÜ – Euroopa töönõukogu asutamine (või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise korra sisseseadmine liikmesriigiülestes ettevõtetes ja kontsernides)

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on tagada liikmesriigiüleste ettevõtete* (kus töötab vähemalt 1000 inimest) või kontsernide* töötajate õigus teavitamisele* ja konsulteerimisele* seoses riigiüleste küsimustega. Selleks luuakse Euroopa töönõukogu või rakendatakse muid asjakohaseid menetlusi.

PÕHIPUNKTID

  • Euroopa töönõukogude kaudu toimub juhatusepoolne töötajate riigiülene teavitamine ja nendega konsulteerimine neid mõjutada võivate oluliste otsuste ja ettevõtte arengu asjus.
  • Keskjuhatuse ülesanne on jagada teavet, mis on vajalik Euroopa töönõukogu loomise asjus läbirääkimiste pidamiseks või teavitamiseks ja konsulteerimiseks.
  • Üksikasjaliku korra töötavad välja keskjuhatus ja töötajate esindajad läbirääkimiste erikomisjonis.
  • Töötajate esindajad ja neid nõustavad eksperdid ei tohi avaldada neile selgesõnaliselt antud konfidentsiaalset teavet.
  • Euroopa töönõukogu liikmetel peavad olema vahendid õigusaktist tulenevate õiguste rakendamiseks. See hõlmab ka töötajate esindajate koolitamist palka kaotamata.
  • Algselt oli ELi riikidel võimalus õigusakti kohaldamisalast välja jätta kaubalaevastike laevapered. 2015. aasta oktoobris vastu võetud muudatuses (direktiiv (EL) 2015/1794) olid need aga kaasatud.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 5. juunil 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 5. juuniks 2011.

TAUST

2016. aastal uurivad komisjoni talitused direktiivi 2009/38/EÜ rakendamise ja eriti direktiivis 94/45/EÜ (algne õigusakt Euroopa töönõukogude kohta, mis asendati direktiiviga 2009/38/EÜ) tehtud muudatuste mõju.

PÕHIMÕISTED

* Teavitamine – tööandjapoolne andmete edastamine töötajate esindajatele, et nad saaksid asjaomase teemaga tutvuda ja hinnata selle mõju.

* Konsulteerimine – keskjuhatuse ja töötajate esindajate vaheline dialoog, mis annab viimastele võimaluse väljendada oma seisukohti.

* Liikmesriigiülene ettevõte – ettevõte, millel on rohkem kui ühes ELi riigis vähemalt 1000 töötajat ja vähemalt kahes ELi riigis 150 töötajat.

* Liikmesriigiülene kontsern – kontsern, kuhu kuulub vähemalt kaks ettevõtet erinevates ELi riikides, kus on kokku vähemalt 1000 töötajat ja vähemalt 150 töötajat kahes riigis.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/38/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise korra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (uuesti sõnastatud) (ELT L 122, 16.5.2009, lk 28–44)

Direktiivi 2009/38/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1794, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ ja 2002/14/EÜ ning nõukogu direktiive 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ seoses meremeestega (ELT L 263, 8.10.2015, lk 1–5)

Viimati muudetud: 18.01.2016

Top