Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev statistika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev statistika

Määrus 1338/2008 - rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev statistika

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate statistiliste andmete ja esitamise eeskirjad, et tagada võrreldavate andmete kogumine kõigist ELi riikidest.

Nende abil saab EL kujundada tõhusa rahvatervist käsitleva poliitika ning toetada riiklikke strateegiaid selles valdkonnas.

PÕHIPUNKTID

ELi riikides, Liechtensteinis, Islandil ja Norras kogutud statistika edastatakse ELi statistikaametile Eurostat.

Statistikat kogutakse järgmistel teemadel.

Tervis ja seda mõjutavad tegurid:

terviseseisundi hindamine;

füüsiline ja vaimne talitlusvõime ning vaegused;

haigestumus*, diagnoositud haiguste lõikes;

õnnetused ja vigastused;

eluviisid (füüsiline aktiivsus, toitumine, suitsetamine, alkoholi ja uimastite tarbimine jne) ning keskkonnaalased, sotsiaalsed ja kutsealased tegurid;

tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kasutamine;

demograafiline ja sotsiaal-majanduslik taustteave isikute kohta.

Tervishoid:

tervishoiuasutused;

töötajad;

tervishoiukulud ja rahastamine.

Surmapõhjused:

surnute karakteristikud;

piirkond;

surma algpõhjus.

Tööõnnetused, kutsehaigused ja muud tööga seotud terviseprobleemid:

vigastatud isik;

vigastus või haigus ja selle raskus;

ettevõte ja töökoht;

asjaomased põhjused ja tegurid.

Määrusele (EÜ) nr 1338/2008 järgnes mitu rakendusmäärust, milles sätestati tervisealaste statistiliste andmete kogumise üksikasjalikumad eeskirjad ja menetlused:

määrus 328/2011 - ELi riikides registreeritud surmajuhtumite ja surnult sündide kohta;

määrus 349/2011 - statistilise andmete kogumine tööõnnetuste kohta;

määrus 141/2013 - Euroopa terviseuuring;

määrus 2015/359 - tervishoiukulude ja rahastamise statistika.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

20. jaanuarist 2009.

TAUST

PÕHIMÕISTED

* Haigestumus - terviserikete või konkreetse haiguse levik mingis geograafilises piirkonnas.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) 1338/2008

20.1.2009

-

ELT L 354, 31.12.2008, lk 70-81

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses (ELT L 77, 14.3.1998, lk 3-7)

Komisjoni 5. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 328/2011, millega rakendatakse seoses surmapõhjuseid käsitleva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 90, 6.4.2011, lk 22-24)

Komisjoni 11. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 349/2011, millega rakendatakse tööõnnetusi käsitleva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 97, 12.4.2011, lk 3-8)

Komisjoni 19. veebruari 2013. aasta määrus (EL) nr 141/2013, millega rakendatakse seoses Euroopa terviseuuringul põhineva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 47, 20.2.2013, lk 20-48)

Komisjoni 4. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/359, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 tervishoiu kulude ja rahastamise statistika osas (ELT L 62, 6.3.2015, lk 6-15)

Viimati muudetud: 29.09.2015

Top