Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noorte hariduse ja oskuste tegevuskava

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Noorte hariduse ja oskuste tegevuskava

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2010) 477 lõplik) – algatus „Noorte liikuvus” noorte potentsiaali vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Selles püütakse esitada Euroopa Liidu (EL) noorte haridust ja tööhõivet käsitlevate poliitiliste algatuste igakülgne pakett. Algatus „Noorte liikuvus” kuulub aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” hulka.

PÕHIPUNKTID

  • Algatuse „Noorte liikuvus” eesmärk on tugevdada noorte heaks mitut olemasolevat meedet ning esitada ka uusi. Neid rakendatakse riiklikul ja ELi tasandil asjaomaste ELi programmide alusel ja struktuurifondidest eraldatavate rahaliste toetuste abil.
  • Üks uus algatus (aastast 2013) on noortegarantii, mille eesmärk on tagada, et kõik alla 25-aastased noored saavad nelja kuu jooksul pärast ametlike õpingute lõpetamist või töötuks jäämist kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise.
  • Algatuse „Noorte liikuvus” tähelepanu keskmes on samuti Euroopa noorte võimalused välismaal õppida. Seda aitab saavutada vahetusprogramm „Erasmus+”.
  • ELi riikide kutsenõustajate ja riiklike tööhõiveteenistuste võrgustiku EURES eesmärk on parandada Euroopa noorte võimalusi leida tööd mujal ELis. Seda eesmärki täidab ka algatus Europass, luues standardse dokumendikausta, milles on kirjeldatud inimese oskusi ja kvalifikatsioone, et aidata kandideerijatel leida tööd kõikjal ELis.
  • Samuti toetab algatust „Noorte liikuvus” Euroopa vabade töökohtade seire teabesüsteem, mis annab teavet tööalaste nõudmiste kohta.
  • EaSi mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuund on ette nähtud noorte ettevõtjate abistamiseks ettevõtete asutamisel ja laiendamisel.
  • Algatuse „Noorte liikuvus” eesmärke aitavad täita ka teised algatused, nagu ELi kõrghariduse ajakohastamise tegevuskava, üleeuroopaline strateegiline innovatsioonikava ja valdkondadevahelise lähenemisviisi tõhustamine noortega seotud küsimustes.

TAUST

Selleks, et täita strateegia „Euroopa 2020” eesmärki suurendada 20–64-aastaste tööhõive määra 75%ni, on kõige tähtsam vähendada noorte töötuse suurt määra. Aastal 2014 olid ligi viis miljonit noort (alla 25-aastast) töötud. See tähendab 21,7%list töötust, mis on enam kui kaks korda suurem kui täiskasvanute hulgas. Lisaks ei tööta ega õpi 7,5% Euroopa noortest vanuses 15–24 aastat.

Lisateave

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. „Noorte liikuvus”. Algatus noorte potentsiaali vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv (KOM(2010) 477 lõplik, 15.9.2010)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 19. novembri 2010. aasta järeldused algatuse „Noorte liikuvus” kohta – integreeritud lähenemisviis reageerimiseks noorte ees seisvatele väljakutsetele (ELT C 326, 3.12.2010)

Nõukogu 28. juuni 2011. aasta soovitus, mis käsitleb juhtalgatust „Noorte liikuvus” – õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas (ELT C 199, 7.7.2011, lk 1–5)

Viimati muudetud: 20.10.2016

Top