Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa noortealane koostöö (2010-2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa noortealane koostöö (2010-2018)

Euroopas aastatel 2010-2018 noortevaldkonnas tehtava koostöö eesmärk on parandada Euroopa Liidu riikide vahelist koostööd noortele paremate võimaluste pakkumiseks.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 27. novembri 2009. aasta resolutsioon Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010-2018) kohta (Euroopa Liidu Teataja C 311, 19.12.2009, lk 1-11)

KOKKUVÕTE

Euroopas aastatel 2010-2018 noortevaldkonnas tehtava koostöö eesmärk on parandada Euroopa Liidu riikide vahelist koostööd noortele paremate võimaluste pakkumiseks.

MILLES SEISNEB ELIS NOORTEVALDKONNAS TEHTAV KOOSTÖÖ?

Nõukogu 2009. aastal vastuvõetud resolutsioonis sätestatakse uuendatud ELi koostööraamistik noortevaldkonnas ajavahemikuks 2010-2018. See on jätkuks 2002. aastal aastateks 2002-2009 vastuvõetud esimesele raamistikule.

Kõnealuse uuendatud raamistiku ehk ELi noortestrateegia põhieesmärk on tugevdada senise koostöö ja meetmete tõhusust ja tulemuslikkust ning pakkuda noortele Euroopa Liidus suuremaid hüvesid.

Käesoleval strateegial on kaks põhieesmärki:

  • luua hariduses ja tööturul rohkem võrdseid võimalusi kõikidele noortele;
  • edendada noorte kodanikuaktiivsust.

Nende eesmärkide täitmiseks tuleks edendada dialoogi noorte ja poliitikakujundajate vahel, et tõsta noorte kodanikuaktiivsust, soodustada sotsiaalset integreerimist ja tagada noorte kaasatus ELi poliitika väljatöötamisel.

Selleks julgustatakse tegema spetsiaalselt noortele suunatud konkreetseid algatusi ja integreerivaid algatusi kaheksas konkreetses valdkonnas:

  • haridus ja koolitus;
  • tööhõive ja ettevõtlus;
  • tervis ja heaolu;
  • noorte osalemine ELi demokraatlikus protsessis ja ühiskonnaelus spetsiifilise ELi struktureeritud dialoogi raames (aastatel 2014 ja 2015 on põhirõhk noorte võimaluste suurendamisel);
  • vabatahtlik tegevus;
  • sotsiaalne kaasatus;
  • noored ja maailm, mille raames toimuva tegevuse eesmärk on toetada noorte osalemist koostöös piirkondadega väljaspool Euroopat (seoses selliste küsimustega nagu kliimamuutus, rahvusvaheline koostöö ja inimõigused);
  • loovus ja kultuur.

ELi riikide ja komisjoni roll

Euroopa Komisjoni ja ELi riike kutsutakse üles võtma meetmeid, mis aitavad kaasa noortestrateegia eesmärkide täitmisele. Nimetatud valdkondades tegutsemisel tuleb rakendada avatud koordinatsioonimeetodit, mis nõuab ELi riikidelt poliitilist pühendumist ja konkreetseid töömeetodeid.

ELi noortestrateegia põhilised rakendusmeetmed: vastastikune õppimine ELi riikide vahel; põhitähelepanu pööramine tõenduspõhisusele, järelevalvele ja aruandlusele; dialoog noortega ja ELi programmide mobiliseerimine (nt Erasmus+ programm).

Samuti julgustab ELi noortestrateegia võtma noorteküsimusi nõuetekohaselt arvesse teistes poliitikavaldkondades, mis mõjutavad noorte inimeste elu. Sellisteks poliitikavaldkondadeks on ilmselt noorte tööhõive (sh noortegarantii kava) ja sotsiaalne kaasatus (ELi platvorm vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu).

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni noorteportaalist ja ELi noortestrateegia veebisaidilt. Vt ka ELi noortearuanne 2015.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 20. mai 2014. aasta resolutsioon noorte sotsiaalset kaasamist hõlmava struktureeritud dialoogi protsessi ülevaate kohta (Euroopa Liidu teataja C 183, 14.6.2014, lk 1-4)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 20. mai 2014. aasta resolutsioon Euroopa Liidu noorte töökava (2014-2015) kohta (Euroopa Liidu teataja C 183, 14.6.2014, lk 5-11)

Viimati muudetud: 22.09.2015

Top