Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euromüntide emiteerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euromüntide emiteerimine

 

KOKKUVÕTE:

MIS ON MÄÄRUSTE EESMÄRK?

 • Määruses (EL) nr 651/2012 määratletakse euromüntide liigid ja sätestatakse müntide emiteerimise tingimused.
 • Määruses (EL) nr 729/2014 sätestatakse euromüntide tehnilised nõuded ja nähakse ette nende kujunduse, sealhulgas selle heakskiitmise, üldised eeskirjad.

PÕHIPUNKTID

 • Määruses (EL) nr 651/2012 on sätestatud järgmised tingimused:
  • euroala riikide (riigid, kus on ametliku valuutana kasutusel euro) valitsused võivad emiteerida käibemünte* ja meenemünte*;
  • käibemündid tehakse kättesaadavaks nimiväärtusega, välja arvatud kuni 5%, mille võib lasta turule kõrgema hinnaga, kui need on erilise kvaliteedi või eripakendiga;
  • riikide mälestusmünte*
   • võib emiteerida ainult kaks korda aastas (välja arvatud juhul, kui need on kõigi euroala riikide ühise kujundusega);
   • emiteeritavate müntide kogus protsentidena kõigist ringluses olevatest 2-eurostest müntidest ei tohi ületada ühte kahest võimalikust piirangust, olenevalt sellest, kumb on suurem;
  • meenemündid
   • on seaduslik maksevahend* ainult selles euroala riigis, kus need emiteeriti;
   • peavad olema selgesti eristatavad käibemüntidest nimiväärtuse, kujutiste ja järgmistest omadustest kahe poolest: värvus, läbimõõt ja kaal;
  • enne kahjustatud euromüntide hävitamist peavad euroala riikide valitsused üksteisega konsulteerima;
  • komisjon teeb mõjuhinnangu, milles analüüsitakse 1- ja 2-sendiste müntide tootmise tegelikke kulusid võrreldes nende väärtuse ning neist tuleneva kasuga.
 • Lähtuvalt määrusest (EL) nr 729/2014 kehtivad järgmised tingimused:
  • euromünte on kaheksa (1-, 2-, 5-, 10-, 20- ja 50-sendine ning 1- ja 2-eurone);
  • igal mündil on riiki äratuntavalt tähistav külg ja ühine Euroopa külg;
  • liikmesriiki tähistav külg peab vastama järgmistele tingimustele:
   • sellel kujutatakse 12 tähest moodustunud sõõri, mis täielikult ümbritseb ELi riiki tähistavat kujundust;
   • see püsib muutumatuna 15 aastat, välja arvatud riigipea vahetumisel;
   • sellel ei tohi olla kirjas mündi väärtus, välja arvatud juhul, kui kasutatakse erinevat tähestikku;
   • see peab olema määrusega täielikult vastavuses 20. juuniks 2062;
  • mälestusmündid peavad vastama järgmistele tingimustele:
   • nende nimiväärtus võib olla üksnes kaks eurot;
   • nende ELi riiki tähistav kujundus erineb 2-euroste tavamüntide* kujundusest;
   • nendel jäädvustatakse üksnes olulisemaid riiklikke või üleeuroopalisi teemasid või
   • kui need emiteeritakse ühiselt kogu euroalal, jäädvustatakse neil üksnes kõige olulisemaid üleeuroopalisi teemasid;
  • euroala riigid peavad teavitama üksteist ja komisjoni riiki tähistava külje kujunduse kavandatavatest muudatustest ning esitama taotluse nende heakskiitmiseks. Selle kohaselt on õigus esitada vastuväiteid
   • valitsusel, kui see leiab, et kujundus häiriks rahvast;
   • komisjonil, kui tema arvates ei vasta kujundus õigusaktis sätestatud tehnilistele nõuetele.

MIS AJAST MÄÄRUSEID KOHALDATAKSE?

 • Määrust (EL) nr 651/2012 kohaldatakse alates 16. augustist 2012.
 • Määrusesse (EL) nr 729/2014 on koondatud münte käsitlevad varasemad eeskirjad, mis kehtestati euro kasutusele võtmisel 2002. aastal määrusega (EÜ) nr 975/98 ja selle hilisemate muudatustega. Määrust kohaldatakse alates 22. juulist 2014.
 • Mõlemas määruses on elemente komisjoni soovitusest 2009/23/EÜ, mis käsitleb ühiseid suuniseid euro käibemüntide liikmesriike tähistavate külgede ja kõnealuste müntide emiteerimise kohta.

TAUST

 • Euromündid võeti kasutusele 2002. aastal. Kaheksa eri nimiväärtusega mündid on olenevalt väärtusest erineva suuruse, värvuse ja paksusega ning sellise kujundusega, et nende ebaseaduslik reprodutseerimine oleks äärmiselt keeruline.
 • Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Käibemündid: avalikuks kasutamiseks mõeldud mündid, mis on seaduslik maksevahend kõigis euroala riikides.

Meenemündid: mündid, mida ei lasta ringlusse ja mis on seaduslik maksevahend ainult selles euroala riigis, kus need on emiteeritud.

Mälestusmündid: 2-eurosed käibemündid, mille eesmärk on jäädvustada teatavat olulisemat riiklikku või üleeuroopalist teemat.

Seaduslik maksevahend: mündid või pangatähed, mida tuleb riigis võla tasumisel aktsepteerida.

Tavamündid: käibemündid, välja arvatud mälestusmündid.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL nr 651/2012 euromüntide emiteerimise kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 135–137)

Nõukogu 24. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 729/2014 ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 194, 2.7.2014, lk 1–7)

Viimati muudetud: 04.04.2017

Top