Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroala riikide eelarvetele esitatavad nõuded

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroala riikide eelarvetele esitatavad nõuded

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2011/85/EL – euroala riikide eelarvetele esitatavad nõuded

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse ELi riikide eelarve üksikasjalikud eeskirjad. Need on vajalikud selleks, et ELi riikide valitsused täidaksid majandus- ja rahaliidu nõudeid ning väldiksid ülemäärast eelarvepuudujääki.

PÕHIPUNKTID

ELi riikide valitsused peavad:

rakendama avaliku sektori raamatupidamisarvestuse süsteeme, mis hõlmavad täielikult kõiki tulude ja kulude valdkondi. Nende suhtes kohaldatakse sisekontrolli ja sõltumatut auditeerimist;

tegema eelarveandmed avalikult kättesaadavaks. Keskvalitsuse, osariigi/liidumaa valitsuse ja sotsiaalkindlustussektori eelarveandmed tuleb esitada kord kuus ja kohaliku omavalitsuse eelarveandmed kord kvartalis;

tagama, et eelarve planeerimine põhineb realistlikel makromajandus- ja eelarveprognoosidel, mille koostamisel kasutatakse kõige ajakohasemaid andmeid, sealhulgas värskeid prognoose Euroopa Komisjonilt ja vajaduse korral sõltumatutelt organisatsioonidelt;

rakendama kindlaid eelarve-eeskirju, mis aitavad tagada üldise riigieelarve vastavuse Euroopa eeskirjadele. Eesmärk on vältida ülemäärast eelarvepuudujääki või võlga. Eeskirjade täitmist jälgivad tähelepanelikult sõltumatud organisatsioonid;

kehtestama keskmise pikkusega perioodiks usaldusväärse ja tõhusa eelarveraamistiku, millega nähakse ette eelarve planeerimine vähemalt kolmeks aastaks. See hõlmab mitmeaastaseid eelarve-eesmärke, peamisi kulu- ja tuluartikleid käsitlevaid prognoose ning riigi rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse hindamist;

tagama kõigi raamatupidamiseeskirjade ja -menetluste järjepidevuse ja koordineerimise valitsemissektori kõigil tegevusaladel.

Oma 2014. aasta aruandes riikide eelarveandmete kvaliteedi kohta leidis komisjon, et ELi riikide valitsused pidasid väga hästi kinni aruannete esitamise tähtaegadest, kuid ülemäärase eelarvepuudujäägi tabelite täielikkus jätab mõnevõrra soovida.

TAUST

Direktiiv on üks kuuest õigusmeetmest (nn kuuene pakett), mis jõustusid 13. detsembril 2011 ning millega tugevdatakse ELi eelarve ja majanduse juhtimist.

Sellele järgnes kahene pakett, millega parandatakse veelgi eelarvealast järelevalvet euroalal. Euroopa poolaasta menetluse raames peab iga eurot kasutav riik esitama komisjonile oktoobri keskpaigaks esialgse eelarvekava. Kui komisjon leiab, et see ei pruugi olla kooskõlas ühisraha eeskirjadega, võib ta nõuda selle läbivaatamist.

TAUST

Lühiülevaade ELi uutest eelarve juhtimise nõuetest

ÕIGUSAKT

Nõukogu 8. novembri 2011. aasta direktiiv 2011/85/EL liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/85/EL

13.12.2011

31.12.2013

ELT L 306, 23.11.2011, lk 41–47

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Liikmesriigid teel avaliku sektori ühtlustatud raamatupidamisstandardite poole. Rahvusvaheliste avaliku sektori raamatupidamisstandardite (IPSAS) sobivus liikmesriikidele (COM(2013) 114 (final), 6.3.2013)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2013. aastal liikmesriikidelt saadud fiskaalandmete kvaliteedi kohta (COM(2014) 122 (final), 7.3.2014)

Viimati muudetud: 13.10.2015

Top