Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi riikide tegelikest ja kavandatud puudujääkidest teatamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi riikide tegelikest ja kavandatud puudujääkidest teatamine

KOKKUVÕTE:

nõukogu määrus (EÜ) nr 479/2009 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega sätestatakse menetlus, mille kohaselt ELi riikide valitsused* peavad esitama Euroopa Komisjonile teavet oma valitsemissektori eelarve puudujäägi* ja valitsemissektori võla* kohta.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid edastavad Eurostatile (komisjoni statistikatalitusele) aruande oma valitsemissektori eelarve kavandatud* ja tegeliku* puudujäägi ning valitsemissektori võla kohta kaks korda aastas.
 • Jooksva aasta (n aasta) 1. aprilliks esitatakse järgmised andmed:
  • valitsemissektori eelarve puudujäägi ajakohastatud arvestus eelmise aasta (n–1) kohta, tegelik puudujääk kolmel varasemal aastal (n–2, n–3, n–4) ja kavandatud puudujääk jooksval aastal;
  • valitsemissektori tegelik võlg neljal eelneval aastal (n–1, n–2, n–3, n–4) ja valitsemissektori kavandatud võlg jooksva aasta lõpus.
 • 1. oktoobriks esitatakse järgmised andmed:
  • valitsemissektori eelarve tegelik puudujääk neljal eelneval aastal (n–1, n–2, n–3, n–4) ning kavandatud eelarvepuudujäägi ja valitsemissektori võla ajakohastatud näitajad jooksval aastal.
 • Samuti saab Eurostat ELi riikidelt:
  • rahvamajanduse arvepidamise andmeid;
  • andmeid investeeringutega* seotud kulude kohta;
  • nelja eelneva aasta tegeliku SKP ja jooksva aasta oodatava SKP andmed;
  • eelarvepuudujäägi ja valitsemissektori võla teadetega seotud lisaküsimustikke ja selgitusi;
  • üksikasjaliku loetelu meetoditest, menetlustest ja allikatest, mida kasutatakse valitsemissektori tegelikku eelarvepuudujääki ja võlga käsitlevate andmete kogumiseks ning nende aluseks olevaks valitsemissektori arvepidamiseks;
  • soovi korral siseriiklike ekspertide abi.
 • Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast, esitavad ELi riigid andmed ka kahe jooksvale aastale eelnenud eelarveaasta kohta.
 • Eurostat:
  • hindab korrapäraselt ELi riikide esitatud andmete ja nende aluseks olnud valitsemissektori arvepidamise andmete kvaliteeti;
  • esitab korrapäraselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruandeid ELi riikide esitatud andmete kvaliteedi kohta;
  • omab alalisi kontakte ELi riikide statistikaametitega;
  • viib ELi riikides läbi korrapäraseid külastusi dialoogi pidamiseks ning metodoloogilisi külastusi, et tutvuda andmetega, jälgida menetlusi ja kontrollida arvepidamist;
  • esitab tegelikku valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võlga käsitlevad andmed kolme nädala jooksul pärast aprilli- ja oktoobrikuist tähtaega pressiteadetena.

2014. aastal muudeti komisjoni määrusega (EL) nr 220/2014 määrust (EÜ) nr 479/2009 ning asendati varasem Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem (ESA 95) ESA 2010-ga.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 30. juunist 2009.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

* Valitsus – selles kontekstis valitsemissektor, keskvalitsus, osariigi valitsus ja kohalik omavalitsus ning sotsiaalkindlustusfondid.

* Valitsemissektori eelarve puudujääk (ülejääk) – valitsemissektori võetud netolaen (antud netolaen).

* Valitsemissektori võlg – valitsemissektori kogu võlakohustus aasta lõpus.

* Tegelik valitsemissektori eelarve puudujääk ja võlg – eelnenud aasta arvestuslikud, esialgsed, lõplikult kinnitamata või lõplikud tulemused.

* Kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääk ja võlg – kõige värskemad ametlikud prognoosid, milles võetakse arvesse eelarvet puudutavad otsused ning majandusarengu suunad ja väljavaated.

* Valitsemissektori investeeringud – valitsemissektori kapitali kogumahutus põhivarasse.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 479/2009 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 145, 10.6.2009, lk 1–9)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2009 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 04.07.2016

Top