Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi kaubanduspoliitika arenguriikide suhtes, sealhulgas kaubandusabi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi kaubanduspoliitika arenguriikide suhtes, sealhulgas kaubandusabi

 

KOKKUVÕTE:

teatis (COM(2012) 22 final) – kaubandus, majanduskasv ja areng – kaubandus- ja investeerimispoliitika kohandamine kõige enam abi vajavate riikide vajadustele

ELi strateegia – kaubandusabi: ELi tõhusam toetus kaubandusega seotud vajaduste täitmiseks arenguriikides

MIS ON TEATISE JA STRATEEGIA EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Teatises rõhutatakse järgmiste kaubandus- ja arengukoostöö vahendite tähtsust arenguriikide ja vähimarenenud riikide abistamisel:

 • üldiste tariifisoodustuste süsteem (GSP), mille alusel kohaldatakse ELi eksportivate arenguriikide suhtes madalamaid tariife või maksuvabastust. 2014. aastal jõustus läbivaadatud GSP, milles pannakse suuremat rõhku vähimarenenud riikidele;
 • kahepoolsete ja piirkondlike suhete tugevdamine arenguriikidega, näiteks vabakaubanduslepingud Aasia, Ladina-Ameerika, Euroopa idanaabrite ja Vahemere lõunapiirkonna riikidega;
 • välismaiste otseinvesteeringute edendamine arenguriikides ja vähimarenenud riikides;
 • arenguriikide ja vähimarenenud riikide väikekaupmeeste abistamine näiteks ekspordiettevõtete abiliini kaudu, et neil oleks kergem pääseda Euroopa Liidu (EL) turule;
 • rõhutades heade valitsemistavade tähtsust arenguriikides, püütakse sellega
  • soodustada kaubandust ja investeeringuid;
  • tagada, et kaubandusest tulenevast majanduskasvust saavad kasu ka kõige vaesemad inimesed; ja
  • kindlustada nende arengu pikaajaline jätkusuutlikkus.

Strateegias sätestatakse mitu prioriteeti:

Rahastamine

Täiendavad punktid

Kaubanduse kasutamist kaasava majanduskasvu ja säästva arengu vahendina tõstetakse esile ka 2011. aasta teatises „Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks” ning rõhutatakse veelgi 2012. aasta teatises „Kaubandus, majanduskasv ja areng. Kaubandus- ja investeerimispoliitika kohandamine kõige enam abi vajavate riikide vajadustele”.

TAUST

 • Paljud arenguriigid seisavad rahvusvahelise kaubanduse puhul silmitsi mitmesuguste takistustega, nagu vilets taristu, kaubanduse puudulik mitmekesistamine, ebatõhusad tolliprotseduurid ja liigne bürokraatia. Kuna arenguriikide osakaal ülemaailmses kaubanduses moodustab praeguse seisuga üle 50%, on nende takistuste ületamisest palju võita: alates paremast majanduskeskkonnast ja lõpetades vaesuse vähendamisega maailmas.
 • Strateegia kuulub Maailma Kaubandusorganisatsiooni vastu võetud Doha arengukava raamistikku.
 • Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Kaubandusabi: abi, mis aitab partnerriikidel kasutada ühe-, kahe- või mitmepoolsete kaubanduskokkulepetega loodud võimalusi.

PÕHIDOKUMENDID

ELi kaubandusabi strateegia: ELi tõhusam toetus kaubandusega seotud vajaduste täitmiseks arenguriikides. Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused, 29. oktoober 2007

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Kaubandus, majanduskasv ja areng. Kaubandus- ja investeerimispoliitika kohandamine kõige enam abi vajavate riikide vajadustele (COM(2012) 22 final, 27.1.2012)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Muutuste kava ELi arengupoliitika mõju suurendamiseks (KOM(2011) 637 (lõplik), 13.10.2011)

Euroopa Komisjoni talituste töödokument. Kaubandusabi – 2015. aasta aruanne: ülevaade ELi ja ELi liikmesriikide edusammudest (SWD(2015) 128 final, 22.6.2015)

Viimati muudetud: 14.03.2017

Top