Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aus kaubandus – kaubandusliku jätkusuutlikkuse tagamise kavad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aus kaubandus – kaubandusliku jätkusuutlikkuse tagamise kavad

 

KOKKUVÕTE:

komisjoni teatis (KOM(2009) 215 (lõplik)) – ausa kaubanduse ja valitsusvälise kaubandusliku jätkusuutlikkuse tagamise kavade roll

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

 • Selles tutvustatakse üksikasjalikult pärast Euroopa Komisjoni ausat kaubandust* käsitleva teatise 1999. aastal avaldamist toimunud arengut.
 • Teatises soovitatakse meetmeid, mida riigiasutused, ausa kaubanduse toetajad ja teised saaksid võtta selle põhimõtte edendamiseks.

PÕHIPUNKTID

1999. aastast on kasutusel ühtne ja sõltumatu järelevalve all olev ausa kaubanduse sertifitseerimismärgis. See riiklikke tähiseid asendav märgis on suurendanud tarbijate teadlikkust.

 • Ausa kaubanduse kriteeriumid on muuhulgas järgmised:
  • õiglane tootjahind;
  • kui tootja nõuab, tuleb osa tasu maksta ettemaksena;
  • pikaajalised stabiilsed suhted;
  • läbipaistvus ja jälgitavus kogu turustusahelas;
  • tootmistavad, mis vastavad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidele;
  • austus keskkonna vastu, inimõiguste (eelkõige naiste ja laste õiguste) kaitsmine ning traditsiooniliste tootmismeetodite järgimine;
  • tootjate toetamine nende suutlikkuse, põllumajandusliku saagikuse ja eksporditurgudele juurdepääsu arendamisel;
  • teadlikkuse tõstmine ausa kaubanduse ja selle eesmärkide kohta;
  • selle põhimõtte mõju hindamine.

Komisjon soovitab, et:

 • erasektori kavad ausa ja jätkusuutliku kaubanduse edendamiseks peavad:
  • jääma vabaks riiklikust sekkumisest;
  • uurima omavahelise sünergia ja üksteisemõistmise võimalusi;
  • hindama objektiivselt oma algatuste mõju;
 • riigihangete pakkumiskutsetes tuleks jätkusuutlike kaupade ja teenuste tellimisel võtta arvesse õiglase kaubanduse märgist;
 • EL peaks kindlaks määrama viisid, kuidas saaks ELi eelarvet kasutada ausa kaubanduse edendamiseks.

Komisjoni 2010. aastal esitatud teatises tuuakse esile avatuma kaubanduse kolmekordne kasutegur, mis hõlmab majanduskasvu, tarbija valikuid ja töökohtade loomist.

Komisjon esitas 2012. aastal uue teatise sünergia tõhustamiseks kaubandus- ja arengupoliitika vahel. Teatises selgitati, et selline kombinatsioon võiks hoogustada töökohtade loomist ja majanduskasvu ELis ning looks paremad tingimused kaubanduse ja investeeringute jaoks arenguriikidesse.

* PÕHIMÕISTED

Aus kaubandus: kaubanduslik suhe, mis põhineb dialoogil, läbipaistvusel ja austusel ning taotleb suuremat võrdsust rahvusvahelises kaubanduses. See annab panuse säästvasse arengusse, kehtestades paremaid kauplemistingimusi ebasoodsas olukorras olevatele tootjatele ja töötajatele, eelkõige arenguriikides, ning tagades nende õigused. Tarbijate toetatavad ausa kaubanduse organisatsioonid osalevad aktiivselt tootjate abistamises ja teadlikkuse tõstmises ning taotlevad traditsioonilise rahvusvahelise kaubanduse eeskirjade ja tavade muutmist.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Säästva arengu toetamine: ausa kaubanduse ja valitsusväliste organisatsioonide kaubandusliku jätkusuutlikkuse tagamise kavade roll (KOM(2009) 215 (lõplik), 5.5.2009)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis nõukogule õiglase kaubanduse kohta (KOM(99) 619 (lõplik), 29.11.1999)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Kaubanduspoliitika – kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika ELi 2020. aasta strateegia keskne teema (KOM(2010) 612 (lõplik), 9.11.2010)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Kaubandus, majanduskasv ja areng – kaubandus- ja investeerimispoliitika kohandamine kõige enam abi vajavate riikide vajadustele (COM(2012) 22 final, 27.1.2012)

Viimati muudetud: 07.12.2016

Top