Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ühenduse ajakohastatud tolliseadustik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ühenduse ajakohastatud tolliseadustik

Ühenduse tolliseadustikuga määratakse kindlaks ja määratletakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise impordi ja ekspordi suhtes kohaldatavad õigusaktid. Uue seadustiku eesmärk on lihtsustada kaubavahetust, tagades kõrge turvalisuse taseme piiridel.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 450/2008, 23. aprill 2008 450/2008 , millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik) (ELT L 145, 4.6.2008).

KOKKUVÕTE

Ajakohastatud tolliseadustikuga luuakse uus elektrooniline tollikeskkond. Uus seadustik lõimib liikmesriikide ühised tolliprotseduurid, tugevdades 28 liikmesriigi tolliadministratsioonide elektrooniliste süsteemide lähenemist. Seadustik asendab 1992. aasta ühenduse tolliseadustiku alates 1. novembrist 2013.

Seadustiku sätted

2008. aasta ajakohastatud tolliseadustik hõlmab järgmist:

 • tollialaste õigusaktide reguleerimisalaga seotud üldsätted seoses tolli ülesannete ning inimeste õiguste ja kohustustega tollialaste õigusaktide alusel;
 • impordi- või ekspordiõiguste ja teiste meetmete rakendamise põhielemendid kaubavahetuse raamistikus (ühine tollitariifistik), kauba päritolu, tolliväärtus;
 • tollivõlg ja selle võla tagatised;
 • ühenduse tolliterritooriumile toodud kaupade tollikäitlus;
 • tollistaatuse, kauba tolliprotseduurile suunamise ning ka kontrolli ja vabastamise suhtes kohaldatavad eeskirjad;
 • vähendatud impordimaksumääraga vabasse ringlusse laskmine;
 • kindlad tolliprotseduurid, mis on rühmitatud nelja majandusliku ülesande kaupa (transiit, ladustamine, eriotstarbeline kasutamine, töötlemine);
 • ühenduse tolliterritooriumilt väljuvate kaupade tollikäitlus (territooriumilt välja viidav kaup, eksport ja re-eksport, eksporditollimaksuvabastus);
 • tolliseadustiku komitee ja protseduurid, mis võimaldavad komisjonil võtta seadustiku rakendamise meetmeid.

Uued sätted, mis puudutavad tolliprotseduuride sujuvamaks muutmist nii kaubavahetuse lihtsustamiseks kui ka uute ohtude ärahoidmiseks.

Seadustikuga kehtestatakse tolliasutuste ühiste reguleerivate ja tegevusraamistike tugevdamise abil andmetöötlusvahenditel põhinevad nüüdissaegsed protsessid, selleks et:

 • tagada üldiselt tollialaste õigusaktide lihtsustamine ja ühetaoline kohaldamine;
 • parandada tollikontrolli, mida teostatakse peamiselt riskianalüüsi põhjal ühises riskijuhtimise raamistikus . Muu kontroll, mis ei ole tollikontroll, tuleb võimaluse korral läbi viia samaaegselt tollikontrolliga (üks kontrollipunt);
 • lihtsustada tolliprotseduure, mis on täielikult elektroonilised, võimaldavad maksimaalset lihtsustamist ja mida võib teostada tsentraliseeritult;
 • muuta kehtivad tolliprotseduurid (majanduslikud ja/või peatamismenetlused) sujuvamaks, kujundades need ümber eriprotseduurideks, mis võimaldavad transiiti (välis- või sisetransiit), ladustamist (ajutine ladustamine, tolliladustamine, vabatsoon), eriotstarbelist kasutust (ajutine import või lõppkasutus) või kauba töötlemist (sees- ja välistöötlemine), et rahuldada paremini ettevõtjate vajadusi ja lihtsustada nende juurdepääsu.

Vastavalt 2003. aasta teatisele tolli ja kaubanduse lihtsa ja paberivaba keskkonna kohta muutub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine reegliks.

Ühised elektroonilised süsteemid võimaldavad tolliasutuste vahelist andmevahetust kooskõlas kehtivate andmekaitse õigusaktidega. Need süsteemid seonduvad eelkõige järgmisega:

 • ettevõtjate asjaajamine ;
 • tolliprotseduurid (eelkõige keskse tollivormistuse korral) ja majandustegevuses osalevate ettevõtjate registreerimine/heakskiitmine (ettevõtjate identifitseerimine ja registreerimine: EORI; volitatud ettevõtja staatuse andmine loaga Tollialased lihtsustused ja/või Turvalisus ja ohutus: AEO);
 • riskijuhtimine komisjoni ja liikmesriikide ühise riskijuhtimise raamistiku kaudu. Selle eesmärgiks on võimaldada tolliasutustel teostada riikide, ühenduse ja rahvusvahelistel analüüsidel põhinevaid kontrolle.

Ühine käibemaksusüsteem

Uus õiguslik raamistik võimaldab lihtsustada tolliprotseduure kaubavahetuse puhul ühenduse tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ ühise käibemaksusüsteemi kohta ning mille suhtes nimetatud direktiivi ei kohaldata.

Kontekst

Ühenduse tolliseadustikku tänapäevastati pärast ESTÜ lepingu kehtivuse lõppemist ja Euroopa Liidu järjestikuseid laienemisi. Lisaks on see viidud kooskõlla tolliprotseduuride lihtsustamise ja kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmine

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 450/2008 (vastuvõtmine: kaasotsustamismenetlus COD/2005/0246 )

24.6.2008

ELT L 145, 4.6.2008

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 528/2013

19.6.2013

ELT L 165, 18.6.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 70/2008/EÜ , 15. jaanuar 2008, tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta (ELT L 23/21, 26.1.2008).

Viimati muudetud: 24.02.2014

Top