Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahvusvaheline Kriminaalkohus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahvusvaheline Kriminaalkohus

KOKKUVÕTE:

otsus 2011/168/ÜVJP ELi toetuse kohta Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

  • Otsuse eesmärk on suurendada ülemaailmset toetust Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tegevust reguleerivale Rooma statuudile, säilitades selle terviklikkust, sõltumatust ja sujuvat toimimist.
  • Samuti annab see ELile aluse toetada koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ning tagab vastastikuse täiendavuse* põhimõtte rakendamise.

PÕHIPUNKTID

Ülemaailmse toetuse suurendamine

  • EL ja selle 28 riiki on kohustatud suurendama ülemaailmset toetust Rooma statuudile riikidega väljastpoolt ELi või piirkondlike organisatsioonidega peetavatel läbirääkimistel või poliitilise dialoogi käigus ja/või tehes algatusi Rooma statuudi väärtuste, põhimõtete ja sätete edendamiseks.
  • EL ja ELi riigid peavad ülemaailmse toetuse suurendamiseks tegema koostööd riikidega väljastpoolt ELi, rahvusvaheliste institutsioonide ja vabaühendustega.
  • ELi riigid peavad jagama riikidega väljastpoolt ELi oma kogemusi Rooma statuudi rakendamisega seotud küsimustes. Lisaks võivad EL ja ELi riigid anda tehnilist või finantsabi kõnealustele riikidele väljastpoolt ELi.

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu sõltumatuse tagamine

Selleks teevad EL ja ELi riigid järgmist:

Tulemusliku toimimise toetamine

  • EL ja ELi riigid võivad sõlmida konkreetseid kokkuleppeid, mille eesmärk on toetada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tõhusat toimimist.
  • Selle tulemuslik toimimine eeldab igakülgset koostööd. EL ja ELi riigid võtavad meetmeid, et tagada ELi mittekuuluvate riikide igakülgne koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, sealhulgas vahistamismääruste viivitamata täitmine.
  • ELi meetmed juhul, kui kolmandad riigid ei tee koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga; on eelkõige suunatud sellise teguviisi käsitlemisele ELi ja ELi riikide poolt.

Tegevuskava

Käesoleva otsuse järgimise tegevuskava keskmes on muuhulgas ELi tegevuse kooskõlastamine käesoleva otsuse eesmärkide täitmisel ning vastastikuse täiendavuse põhimõtte rakendamine.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsus jõustus 21. märtsil 2011.

TAUST

Rahvusvaheline Kriminaalkohus on sõltumatu rahvusvaheline organisatsioon, mis asub Haagis (Madalmaad). See tegeleb kohtumõistmisega genotsiidi*, inimsusevastaste kuritegude* ja sõjakuritegude* toimepanijate üle. Kohus juhindub oma tegevuses Rooma statuudist, mis jõustus 1. juulil 2002 ja mille on ratifitseerinud kõik ELi riigid.

PÕHIMÕISTED

* Vastastikune täiendavus tähendab käesolevas kontekstis põhimõtet, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus on ette nähtud viimaseks kohtuastmeks, mis peaks asju uurima ja esitama süüdistusi ainult siis, kui siseriiklikud kohtud ei ole seda teinud.

* Genotsiid – rahvusliku, etnilise, rassilise või usulise grupi täieliku või osalise hävitamise eesmärgil sooritatud teod.

* Inimsusevastased kuriteod – tsiviilelanike vastu laialdase ja süstemaatilise rünnaku raames toimepandud teod.

* Sõjakuritegu – sõjaõiguse (nt Genfi konventsioonide) rikkumised, näiteks sõjavangide väärkohtlemine, pantvangide tapmine ning linnade, asulate ja külade tahtlik hävitamine.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 21. märtsi 2011. aasta otsus 2011/168/ÜVJP Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohta, millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2003/444/ÜVJP (ELT L 76, 22.3.2011, lk 56–58)

Viimati muudetud: 16.02.2016

Top