Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Põhiõiguste harta rakendamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Põhiõiguste harta rakendamine

KOKKUVÕTE:

komisjoni teatis (KOM(2010) 573 (lõplik) – Euroopa Liidu põhiõiguste harta tõhusa rakendamise strateegia

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

 • Selles esitatakse Euroopa Komisjoni strateegia ELi põhiõiguste harta rakendamiseks.
 • Teatises vaadeldakse põhiõiguste rolli õigusloomeprotsessis, sealhulgas komisjoni uute õigusaktide koostamise metoodikas ja ELi õiguse rakendamisel.

PÕHIPUNKTID

Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009 muutus harta õiguslikult siduvaks. Harta uue staatuse eesmärk oli tugevdada põhiõigustega seotud ELi meetmeid.

Arvestades, et komisjoni strateegia eesmärk on tagada hartas sätestatud põhiõiguste tõhus rakendamine, peab EL ise olema eeskujuks, et:

 • ELi elanikud saaksid kasutada hartas sätestatud õigusi;
 • suurendada vastastikust usaldust ELi riikide vahel;
 • suurendada üldsuse usaldust ELi poliitika vastu;
 • suurendada ELi välistegevuse usaldusväärsust inimõigustega seotud küsimustes.

Põhiõiguste kultuur komisjonis

Komisjon kontrollib korrapäraselt, et tema õigusloome ettepanekud ja õigusaktid oleksid hartaga kooskõlas. Sellegipoolest tuleb tugevdada kõnealust kontrolli talitustes, kus õigusloome ettepanekuid ja õigusakte koostatakse, juurutades põhiõiguste kultuuri kõigis menetluse etappides. See on eriti oluline ettepanekute vajalikkuse ja proportsionaalsuse hindamiseks, eelkõige seetõttu, et mõned õigused on absoluutsed (nt inimväärikus, piinamise keeld jne), samas kui teiste õiguste suhtes võidakse kehtestada teatavatel asjaoludel piiranguid.

Komisjonil on metoodika, mille abil kontrollitakse süstemaatiliselt ja põhjalikult põhiõiguste austamist ettepanekutes:

 • ettevalmistavatel konsultatsioonidel;
 • mõju hindamistel (2011. aastal avaldas komisjon suunised selle kohta, kuidas põhiõigusi hindamisel arvesse võtta);
 • eelnõude koostamisel.

Samuti kontrollib komisjon, et harta kajastuks ELi vahendite järelhindamistes ning püüab tagada, et tehtaks jõupingutusi metoodika paremaks rakendamiseks praktikas. Komisjon pöörab erilist tähelepanu ettepanekutele ja õigusaktidele, mille:

 • puhul tõstatuvad konkreetsed küsimused hartaga kooskõla kohta või
 • eesmärk on konkreetselt edendada ühte hartaga kaitstud põhiõigustest.

Harta ja õigusloomeprotsess

Komisjoni metoodikat kasutatakse ainult õigusloomeprotsessi ettevalmistavas etapis. Nõukogu või Euroopa Parlamentvõib komisjoni ettepanekuid muuta, seejuures nende mõju põhiõigustele või kooskõla nendega korrapäraselt hindamata. Sellest tulenevalt on komisjon valmis abistama teisi institutsioone nende muudatusettepanekute läbivaatamisel hartat silmas pidades. Juhul kui ettepaneku muudatused ei taga põhiõiguste piisavat täitmist, võib komisjon väljendada vastuseisu kaitsestandardite langetamise suhtes ja rakendada meetmeid, sealhulgas vajaduse korral ettepaneku tagasi võtta. Muudatusettepanekuid, mis võivad olla hartaga vastuolus, tuleb menetleda institutsioonidevahelise arutelu teel.

Harta ja ELi riigid

ELi riikidel on kohustus hartat järgida ainult ELi õigusaktide rakendamisel. Komisjon kavatseb võtta meetmeid, et tagada põhiõiguste austamine ELi riikides:

 • tuletades neile seda kohustust meelde ja abistades neid ELi õigusaktide nõuetekohasel rakendamisel;
 • algatades selle kohustuse täitmata jätnud ELi riigi vastu rikkumismenetluse.

Avalikkuse teavitamine

Kodanikud peaksid olema hästi informeeritud hartas sätestatud õigustest ja vahenditest, mida kasutada nende õiguste rikkumise korral, eriti seoses lapse õiguste kaitsega. Avalikkus peab kindlasti olema teadlik olemasolevatest õiguskaitsevahenditest ja omama kogu asjakohast teavet, mis on vajalik õigluse jaluleseadmiseks (nt hüvitise saamiseks). Teavitamisega seotud raskustest ülesaamiseks kavatseb komisjon võtta sihipäraseid ja kohandatud meetmeid, näiteks:

 • täiendav teavitamine ELi rollist ja volitustest põhiõiguste küsimustes;
 • meetmed, millega tagatakse praktilise teabe kättesaadavus olemasolevate õiguskaitsevahendite kohta, eelkõige e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

Aastaaruanded harta kohaldamise kohta

Harta rakendamisel tehtud edusammude analüüsimiseks ning korrapäraseks arvamuste vahetamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukoguga koostab komisjon aastaaruandeid harta rakendamise kohta. Aruannete koostamisel tehakse tihedat koostööd kõigi institutsioonide ja asjaomaste sidusrühmadega.

TAUST

Lisateavet leiateELi põhiõiguste harta veebilehelt.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis „Euroopa Liidu strateegia põhiõiguste harta rakendamiseks” (KOM(2010) 573 (lõplik), 19. oktoober 2010)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Liidu põhiõiguste harta– sisukord (ELT C 326, 26.10.2012, lk 392)

Komisjoni talituste töödokument „Tegevusjuhised põhiõiguste arvessevõtmiseks komisjoni mõjuhinnangute koostamisel” (SEK(2011) 567 (lõplik), 6.5.2011)

Viimati muudetud: 28.06.2016

Top