Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused Euroopa Liidus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused Euroopa Liidus

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2008) 420 (lõplik)) – mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused: uuendatud strateegia

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

 • Selles esitatakse Euroopa Liidu (EL) lähenemisviis, et
 • Selle eesmärk on tagada, et kõik saaksid piisava võimaluse oma potentsiaali realiseerimiseks.

PÕHIPUNKTID

Diskrimineerimisvastase võitluse tugevdamine

 • Käesolevas Euroopa Komisjoni teatises rõhutatakse, et võitlust diskrimineerimise vastu ei ole võimalik võita üksnes seaduste kehtestamisega. Sellest hoolimata võivad tõhusad õigusaktid, mida nõuetekohaselt rakendatakse, aidata esile kutsuda muutusi inimeste hoiakutes ja käitumises.
 • Komisjonil on seoses sellega kaks olulist ülesannet:

Poliitikavahendite tugevdamine võrdsete võimaluste aktiivseks edendamiseks

Õiguslikke meetmeid täiendavas teatises toonitatakse teatavate poliitiliste vahendite tähtsust.

 • Võrdsete võimaluste tõhusaks edendamiseks on vaja tugevamaid poliitilisi vahendeid, nagu
  • mittediskrimineerimise süvalaiendamine kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse – eelkõige tööhõive-, sotsiaalse kaasatuse, haridus- ja koolituspoliitikasse. On avaldatud juhend sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete kohta, et tõsta ELi riikides teadlikkust sellest, kuidas edendada mittediskrimineerimist ja võrdset kohtlemist riigihangete poliitika ja praktika kaudu;
  • diskrimineerimise mõõtmine ja edusammude hindamine – komisjon peab uurima võimalusi koguda koostöös ELi riikidega korrapäraselt statistikat diskrimineerimise ulatuse ja mõju kohta ning luua ELi uuringumoodul diskrimineerimise kohta. Samuti teeb ta tihedat koostööd võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevate Euroopa riiklike asutuste võrgustikuga Equinet, et töötada välja süsteem teabe kogumiseks neile asutustele esitatud kaebuste kohta;
  • positiivsed meetmed – ELi õigusaktid ei takista ELi riike säilitamast või kehtestamast konkreetseid meetmeid, et hoida ära või kompenseerida halvemust, mis tuleneb diskrimineerimisest alustel, mille suhtes on ette nähtud kaitse. ELi riikidel soovitatakse kasutada kõiki võimalusi positiivsete meetmete võtmiseks, eelkõige seoses juurdepääsuga haridusele, tööhõivele, eluasemele ja tervishoiuteenustele;
  • teadlikkuse tõstmine ja sidusrühmade koolitamine – näiteks teavituskampaaniad, et tööandjad, teenusepakkujad ja haldusasutused teaksid oma kohustusi;
  • mitmekesisuse hüvede propageerimine töökohtadel – õigusnormid on tulemuslikumad, kui need käivad käsikäes progressiivsete ja uuenduslike strateegiatega, mida tööandjad rakendavad üha mitmekesisema töötajaskonna juhtimisel. Algatuste hulgas on vabatahtlikud hartad ning koostöö ettevõtete, ärikoolide ja ülikoolide vahel mitmekesisusega seotud küsimustes.
 • Mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste küsimustes on vaja dialoogi, milles osaleksid kõik sidusrühmad ja kodanikuühiskond. Üheks näiteks on teadmiste ja kogemiste jagamiseks korrapäraselt toimuvad võrdõiguslikkuse tippkohtumised.
 • Euroopa suurima rahvusvähemuse romade sotsiaalse kaasatuse edendamine on poliitilise prioriteedina tähelepanu all nii ELi tasandil kui ka ELi riikides. Kõigis ELi riikides on koostatud riiklik romade integratsioonistrateegia ning tehakse jõupingutusi, et võidelda diskrimineerimise ja mustlastevastasuse vastu. Selle eesmärk on keskpikas perspektiivis töötada välja tõhusad ja kaasavad koostöömehhanismid, millesse on kaasatud kodanikuühiskond ning riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused.

Rahastamine

TAUST

ELi aluslepingutes on sätestatud sellised ühised väärtused nagu vabadus, demokraatia ning inimõiguste ja põhivabaduste austamine. Lepingutes tunnistatakse, et kõik inimesed on võrdväärsed ja seega peaks igaühel olema õiglane juurdepääs elu pakutavatele võimalustele.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused: uuendatud strateegia (KOM(2008) 420 (lõplik), 2.7.2008)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22–26)

Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (ELT L 303, 2.12.2000, lk 16–22)

Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (ELT L 373, 21.12.2004, lk 37–43)

Nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/913/JSK teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega (ELT L 328, 6.12.2008, lk 55–58)

Nõukogu 9. detsembri 2013. aasta soovitus romade tõhusaks integreerimiseks liikmesriikides võetavate meetmete kohta (ELT C 378, 24.12.2013, lk 1–7)

Ettepanek nõukogu direktiivi kohta, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (KOM(2008) 426 (lõplik), 2.7.2008)

Viimati muudetud: 12.01.2017

Top