Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 428/2009 – ELi kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Käesoleva määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu (EL) ühtne süsteem kahesuguse kasutusega kaupade* ekspordi, edasitoimetamise, transiidi ja vahendamise (teiste nimel ostvate ja müüvate vahendajate tegevus) kontrollimiseks. Süsteemi eesmärk on tagada ELis eelkõige tuumarelva leviku tõkestamise osas rahvusvaheliste kohustuste ja ülesannete täitmine.
 • Määruses sätestatakse ELi ühine kontrolliloetelu ja selle rakendamise eeskirjad. Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks EList kolmandatesse riikidesse on vaja ekspordiluba.

PÕHIPUNKTID

 • Kahesuguse kasutusega kaubad on kaubad ja tehnoloogia, mida saab kasutada nii rahuotstarbelisel kui ka sõjalisel eesmärgil, näiteks abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel.
 • Kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemine moodustab ELi väliskaubandusest märkimisväärse osa. Viimastel andmetel ulatus kontrollitavate kahesuguse kasutusega kaupade eksport EList kuni 85 miljardi euroni.

ELi kahesuguse kasutusega kaupade loetelu

 • I lisas on esitatud loetelu kahesuguse kasutusega kaupadest, mille jaoks on vaja luba. I lisa ajakohastatakse igal aastal, et viia see kooskõlla rahvusvaheliste eeskirjade ja kohustustega, mis on võetud järgmise raames:
 • Loetlemata kahesuguse kasutusega kaubad: I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks võidakse nõuda luba, kui on põhjust arvata, et need on mõeldud kasutamiseks keemia-, tuuma- või bioloogiliste relvade või ballistiliste rakettidega seotud programmis või sõjalisel eesmärgil riikides, mille suhtes kehtib relvaembargo.
 • Erandjuhtudel võivad ELi riigid avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel kehtestada loetlemata kaupade suhtes täiendavaid kontrolle.
 • Samuti kohaldavad ELi riigid piiranguid kahesuguse kasutusega kaupadega seotud vahendusteenuste ja nende kaupade transiitveo suhtes läbi ELi.
 • Kahesuguse kasutusega kaupade vaba liikumine ELis: kahesuguse kasutusega kaupadega tohib ELis vabalt kaubelda (välja arvatud mõningad määruse IV lisas loetletud tundlikud kaubad, nagu elektrilised detonaatorid).

Ekspordiload

Ekspordilube on nelja liiki.

 • 1.

  ELi üldise ekspordiloa alusel võib teatavaid kahesuguse kasutusega kaupu eksportida teatavatel tingimustel ja kindlatesse riikidesse (vt määruse II lisa). See hõlmab näiteks:

  • mõningate kahesuguse kasutusega kaupade eksporti sellistesse riikidesse nagu Austraalia, Kanada, Jaapan, Uus-Meremaa, Norra, Šveits ja Ameerika Ühendriigid;
  • mõningate kahesuguse kasutusega kaupade eksporti pärast remontimist või asendamist;
  • mõningate kahesuguse kasutusega kaupade ajutist eksporti näitusteks/messideks;
  • mõningate telekommunikatsiooniseadmete ja kemikaalide eksporti teatavatesse sihtkohtadesse.
 • 2.

  Riikliku üldise ekspordiloa võivad ELi riigid väljastada, kui see on kooskõlas olemasolevate ELi üldiste ekspordilubadega ja ei viita määruse II lisas loetletud kaupadele (nt uraan või inimeste ja loomade haigestumist põhjustavad patogeenid, nagu teatavad viirused, sealhulgas Ebola).

 • 3.

  Ülemaailmse litsentsi väljastavad siseriiklikud ametiasutused ühele eksportijale ja see võib hõlmata mitut kaubaartiklit, riiki või lõppkasutajat.

 • 4.

  Üksiklitsentsi väljastavad siseriiklikud ametiasutused ühele eksportijale ja see hõlmab ühe või mitme kahesuguse kasutusega kauba eksporti ühele kolmandas riigis asuvale lõppkasutajale või vastuvõtjale.

Ekspordikontrolli asutuste võrgustik

Määrusega luuakse pädevate ekspordikontrolli asutuste võrgustik, mida koordineeriv kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm vahetab teavet ekspordikontrolli kohta ja töötab välja vahendeid, et toetada selle rakendamist.

Ekspordikontrolli poliitika läbivaatamine

 • Käesoleva määruse kohaselt peab Euroopa Komisjon korraldama ELi ekspordikontrolli poliitika läbivaatamise. Oktoobris 2013 esitas komisjon nõukogule ja Euroopa Parlamendile rakendamise ja mõju hindamise aruande. Selles jõutakse järeldusele, et kuigi praegusel ekspordikontrolli korral on tugevad õiguslikud ja institutsioonilised alused, tuleks seda ajakohastada, et panna alus tänapäevasele kontrollivõimele, mida EL tulevikus vajab.
 • 2014. aasta aprillis võeti vastu teatis, milles visandatakse ELi strateegilise ekspordikontrolli pikaajaline tulevikupilt ja esitatakse konkreetsed poliitilised võimalused ekspordikontrolli süsteemi ajakohastamiseks. 2015. aastal viis komisjon läbi mõju hindamise ja esitas 2016. aasta septembris ettepaneku uue õigusakti kohta ELi ekspordikontrolli ajakohastamiseks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 27. augustist 2009.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Kahesuguse kasutusega kaubad: kaubad, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel, näiteks uraan, mida saab kasutada nii elektrienergia tootmisel kui ka tuumarelvades.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1–269)

Määruse (EÜ) nr 428/2009 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Ekspordikontrolli poliitika läbivaatamine: julgeoleku ja konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas (COM(2014) 244 final, 24.4.2014)

Viimati muudetud: 13.02.2017

Top