Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hülgetoodetega kauplemine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hülgetoodetega kauplemine

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse ühtlustatud eeskirjad seoses hülgetoodete laskmisega ELi turule.

PÕHIPUNKTID

 • Hülgetooteid võib ELis turule lasta üksnes juhul, kui need on saadud inuittide* ja muude põlisrahvaste kogukondade jahil. Jaht peab:
  • olema kogukonna traditsiooniline jaht;
  • aitama kaasa kogukonna elatuseks vajaliku toidu ja sissetuleku saamiseks ning see ei tohi toimuda eelkõige ärilisel eesmärgil;
  • pöörama piisavat tähelepanu loomade heaolule, võttes samas arvesse kogukonna elulaadi ja jahi tähtsust elatusallikana.
 • Turustamisel peab hülgetootel olema sertifikaat, mis kinnitab vastavust eespool nimetatud tingimustele.
 • Sertifikaate annavad välja Euroopa Komisjoni volitatud asutused.
 • Reisijad võivad hülgetooteid importida omaks tarbeks. Kui kõnealuseid tooteid kavatsetakse importida hiljem, peab reisijatel kaasas olema asjaomane dokumentatsioon.
 • Kui komisjonil on tõendeid, et tooted on saadud eelkõige ärilisel eesmärgil korraldatud hülgejahi tulemusena, võib ta nende turuleviimise ELis keelata või seda piirata.
 • Komisjon teavitab avalikkust, pädevaid asutusi ja tolliasutusi tingimustest, mille alusel võib lasta hülgetooteid ELi turule.
 • ELi riigid edastavad komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 2018 ja seejärel iga nelja aasta tagant aruande õigusakti rakendamiseks võetud meetmete kohta.
 • Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule koondaruande ühe aasta jooksul pärast ELi riikidelt aruannete saamist. Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 31. detsembriks 2019.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 20. novembrist 2009.

TAUST

Hülgeid kütitakse nii ELis kui ka väljaspool ELi mitmesugustel eesmärkidel. Neist saadakse liha, õli, rasva, elundeid ja karusnahka ning mitmesuguseid tooteid alates oomega-3-rasvhappeid sisaldavatest kapslitest ja lõpetades rõivastega.

PÕHIMÕISTE

* Inuit – põliselanik inuittide kodumaal, keda inuitid loevad oma kogukonna liikmeks. Inuittide kodumaaks on need arktika- ja subarktikapiirkonnad, kus inuittidel on praegu või traditsiooniliselt põliselanike õigused ja huvid, sealhulgas Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Kanada), Kalaallit (Gröönimaa) ja Yupik (Venemaa).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta (ELT L 286, 31.10.2009, lk 36–39)

Määruse (EÜ) nr 1007/2009 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 13. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1850, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1007/2009 (hülgetoodetega kauplemise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 271, 16.10.2015, lk 1–11)

Viimati muudetud: 31.03.2016

Top