Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultuuriväärtuste eksport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultuuriväärtuste eksport

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 116/2009 kultuuriväärtuste ekspordi kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega püütakse Euroopa kultuuriväärtuste kaitseks ekspordilubade abil tagada, et toimuks ühtne kontroll, kui need eksporditakse väljapoole Euroopa Liidu (EL) tolliterritooriumi.

PÕHIPUNKTID

Käesoleva määrusega nähakse kultuuriväärtuste kaitseks ette eeskirjad nende ekspordi kohta. Sellega tagatakse ELi välispiiridel ühtse kontrolli toimumine nende ekspordi korral. Kultuuriväärtuste liigid, millele määrust kohaldatakse, on loetletud I lisas.

Ekspordiluba

 • Kui kultuuriväärtusi eksporditakse väljapoole ELi tolliterritooriumi, tuleb esitada ekspordiluba. Ekspordiloa annab eksportija taotluse peale ELi riigi pädev ametiasutus. Luba kehtib kogu ELis. ELi riik võib ekspordiloa andmisest keelduda, kui kõnealuste kultuuriväärtuste suhtes kehtivad õigusaktid, mis kaitsevad kunstilise, ajaloolise või arheoloogilise väärtusega rahvuslikku rikkust. Teatavatel tingimustel võib ELi riik lubada konkreetsete kultuuriväärtuste eksporti luba nõudmata.
 • Ekspordiluba tuleb esitada koos ekspordideklaratsiooniga ekspordiformaalsuste läbimisel pädevas tolliasutuses. ELi riigid võivad piirata tolliasutuste arvu, mis on pädevad tegelema kultuuriväärtustega seotud formaalsustega.
 • Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1081/2012 sätestatakse määruse (EÜ) nr 116/2009 alusel ette nähtud ekspordilubade koostamise, väljaandmise ja kasutamise eeskiri.
 • Sellega määratakse kindlaks väljastatavate lubade liigid, nende kasutamine ja kehtivusajad. Lube on kolme liiki:
  • tavaline ekspordiluba, mida kasutatakse tavaliselt kõikide määruse (EÜ) nr 116/2009 kohaselt toimuvate eksporditehingute suhtes ja mis kehtiv üks aasta;
  • avatud eriekspordiluba, mis kehtib kuni viis aastat ning hõlmab konkreetsete kultuuriväärtuste ajutist korduveksporti nende omaniku poolt, et neid kasutada ja/või eksponeerida ELi mittekuuluvas riigis;
  • avatud üldekspordiluba, mis antakse välja anda muuseumile või muule asutusele tema alalisse kollektsiooni kuuluvate esemete kohta, mida eksporditakse ajutiselt korduvalt, et neid eksponeerida ELi mittekuuluvas riigis. Need load kehtivad kuni viis aastat.
 • Nende kolme vormi näidised on esitatud vastavalt I, II ja III lisas.

Rakendamine

 • Käesoleva määruse rakendamisel peavad siseriiklikud haldusasutused osutama vastastikust abi ning tegema koostööd Euroopa Komisjoniga. Lisaks tuleb sisse seada koostöö ELi riikide tolliasutuste ja pädevate ametiasutuste vahel.
 • ELi riigid peavad kehtestama käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavad tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus (EL) nr 116/2009 on kodifitseeritud versioon algsest õigusaktist (määrus (EMÜ) nr 3911/92) ja selle järgnevatest muudatustest. Seda kohaldatakse alates 2. märtsist 2009.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 116/2009 kultuuriväärtuste ekspordi kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 39, 10.2.2009, lk 1–7)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nimekiri ametiasutustest, kes on volitatud väljastama kultuuriväärtuste ekspordilube kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 116/2009 artikli 3 lõikega 2 (ELT C 164, 16.7.2009, lk 6–20)

Nimekiri tolliasutustest, kes on volitatud tegelema kultuuriväärtuste ekspordi formaalsustega kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 116/09 artikli 5 lõikega 2 (ELT C 134, 13.6.2009, lk 9–13)

Viimati muudetud: 20.02.2017

Top