Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultuur ja ELi rahvusvahelised suhted

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultuur ja ELi rahvusvahelised suhted

 

KOKKUVÕTE:

järeldused kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide välissuhetes

MIS ON JÄRELDUSTE EESMÄRK?

 • Järelduste eesmärk on ergutada Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu (EL) riike määratlema käsitlusi kultuurisuhete loomiseks kolmandate riikidega.
 • Need on kannustanud arengut alljärgnevalt:
  • ELi riigid võtsid vastu järeldused kultuuri rolli kohta ELi välissuhetes, rõhutades eriti kultuuri osatähtsust arengukoostöös;
  • komisjon ja Euroopa välisteenistus avaldasid ühisteatise, milles kirjeldatakse ELi tulevase rahvusvaheliste kultuurisuhete strateegia võimalikku arengusuunda.

PÕHIPUNKTID

 • Järeldustes rõhutatakse, et kultuurivahetus ja kultuuridevaheline dialoog ülemaailmsel tasandil aitab märkimisväärselt inimesi lähendada ning ühiskonda ja majandust tugevdada. Seda silmas pidades peab EL kultuuri kaasama oma välissuhete poliitikasse ja tegevuskavadesse ning koostöösse kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 • Muu hulgas nõutakse järeldustes, et ELi riigid ja Euroopa Komisjon
  • ergutaksid projektide, teadlikkust suurendavate tegevuste ja heade tavade vahetamisega kultuuritöötajate ning noorte kultuuridevahelist dialoogi nii ELis kui ka väljaspool;
  • toetaksid mitmekeelsuse ja kultuuridevaheliste pädevuste arendamist;
  • edendaksid 2005. aastal vastu võetud UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni, milles EL osaleb;
  • määraksid kindlaks ELi strateegia, et kaasata kultuuri järjekindlalt ja süstemaatiliselt ELi välissuhete poliitikasse ning tagada, et ELi tasandil võetud meetmed täiendaksid ELi riikide meetmeid;
  • edendaksid Euroopa kultuuritegevusi, -kaupu ja -teenuseid väljaspool ELi ning Euroopa kultuuritöötajate rahvusvahelist liikuvust;
  • aitaksid võidelda võltsimise, piraatluse ning kultuurikaupade varastamise ja nendega ebaseaduslikult kauplemise vastu rahvusvahelisel tasandil;
  • kaitseksid, säilitaksid ja väärtustaksid kultuuripärandit.
 • Kõnealuses valdkonnas ELi strateegiate ja meetmete paremini määratlemist silmas pidades rõhutatakse järeldustes partnerriikide kultuurivaldkondade põhjaliku analüüsimise tähtsust. Samuti rõhutatakse järgmisi vajadusi:
  • selliste rahastamisprogrammide määratlemine, mis oleksid kohandatud kultuurisektorile, kus tootmis- ja levitamisstruktuurid võivad olla väikesed ja kohalike eripäradega;
  • võimalikele osalejatele toetusprogrammide ja -meetmetega seonduva teabe paremini kättesaadavaks tegemine;
  • ELis ja partnerriikides loovisikute, kultuuritöötajate ja kodanikuühiskonna aktiivsem kaasamine välise kultuuripoliitika väljatöötamisse ja rakendamisse;
  • ELi partnerriikides tegutsevate kultuuriasutuste vaheline tihedam koostöö ja võrgustike loomine.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 16. detsembri 2008. aasta järeldused kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamise kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide välissuhetes (ELT C 320, 16.12.2008, lk 10–12)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Ühisteatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb rahvusvaheliste kultuurisuhete ELi strateegiat (JOIN(2016) 29 final, 8.6.2016)

Nõukogu järeldused kultuuri kohta välissuhetes, keskendudes eelkõige arengukoostööle (ELT C 417, 15.12.2015, lk 41–43)

Viimati muudetud: 08.11.2016

Top