Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toiduainete märgistamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toiduainete märgistamine

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1169/2011 – toidualase teabe esitamine tarbijatele

KOKKUVÕTE

Ohutu ja täisväärtusliku toidu vaba liikumine Euroopa Liidus (EL) on siseturu tähtis osa, mõjutades olulisel määral kodanike tervist ja heaolu. Lisaks tervise kaitse kõrgele tasemele tagatakse ELi õigusaktiga, et tarbijad saaksid asjakohast teavet, mis võimaldaks neil teha toidu ostmisel ja tarvitamisel teadlikke valikuid.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesolevas määruses sätestatakse tarbitava toidu märgistamist reguleerivad üldpõhimõtted, nõuded ja vastutus, et tagada tarbijate õigus saada piisavat teavet. Selles nähakse ette piisav paindlikkus toidusektori uutele arengusuundadele reageerimiseks. Selles on ühendatud kaks varasemat õigusakti: direktiiv 2000/13/EÜ toiduainete märgistamise kohta ja direktiiv 90/496/EMÜ toitumisalase teabega märgistamise kohta.

PÕHIPUNKTID

Käesolevat õigusakti kohaldatakse ettevõtjatele toiduahela kõigis etappides ja igasuguse lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sealhulgas toitlustusettevõtete poolt tarnitava toidu ja toitlustusettevõtetele tarnimiseks ettenähtud toidu suhtes.

Nõutava teabe esitamise ja selle täpsuse eest vastutab tootja, kelle nime all toodet turustatakse. Kui tootja on asutatud väljaspool ELi, siis vastutab selle eest importija.

Teatavat liiki teave on kohustuslik. Selle hulka kuuluvad toidu nimetus, koostisosade loetelu, netokogus, tarvitamise tähtpäev, vajaduse korral tarvitamisjuhis, toidukäitleja nimi ja aadress ning toitumisalane teave.

Kohustuslik teave peab olema lisakuludeta ja enne ostu tegemist kättesaadav tarbijatele, kes ostavad toitu sidevahendite kaudu.

Jookide puhul, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, tuleb märkida nende tegelik etanoolisisaldus.

Täiendavad kohustuslikud andmed tuleb märkida teatavat liiki toidu puhul (nt magusaineid või ammooniumsoola sisaldavad toidud ning kõrge kofeiinisisaldusega toidud).

Toidu ja joogi netokogus väljendatakse liitrites, sentiliitrites, milliliitrites, kilogrammides või grammides.

Teatavat liiki toidud (nt maitsetaimed, vürtsid, lõhna- ja maitseained, taimetee) on toitumisalase teabe esitamise nõudest vabastatud.

Osade toitude puhul ei nõuta koostisosade loetelu esitamist (nt töötlemata puu- ja köögivili, karboniseeritud vesi, äädikad ja piimatooted, nagu juust, või, koor ja hapupiimatooted).

Toidualane teave ei tohi olla tarbijaid eksitav, eelkõige omistades toidule mõju või omadusi, mida sellel ei ole. Toidualane teave peab olema täpne, selge ja tarbijale kergesti arusaadav.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

13. detsembrist 2014, välja arvatud toitumisalase teabe esitamise nõue (13. detsembrist 2016) ja „hakkliha” nimetust puudutavad erinõuded, mida kohaldatakse 1. jaanuarist 2014.

TAUST

Toidualane teave tarbijatele. Õigusaktid Euroopa Komisjoni veebilehel

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63)

Määruse (EÜ) nr 1169/2011 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 23.11.2015

Top